Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Straffrättsliga frågor

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU14

Uppdrag till regeringen om straffrättsliga frågor (JuU14)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gav regeringen 17 uppdrag inom straffrättsliga frågor. Bland annat vill riksdagen se att straffen för allvarliga våldsbrott, människohandel och koppleri skärps samt att den nuvarande så kallade straffrabatten minskas. Riksdagen vill också att ett nytt brott, inbrottsstöld, ska införas.

Utöver detta gav riksdagen regeringen uppdrag när det gäller bekämpning av terrorism, organiserad brottslighet, synnerligen grovt narkotikabrott, id-stölder, så kallade bluffakturor, sexualbrott mot barn, kränkningar och hot på internet, försök till häleri samt sexköp.

Beslut om uppdragen, tillkännagivandena, gjordes i samband med att riksdagen behandlade knappt 150 motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014 om straffrättsliga frågor.

Datum för beslutet: 18 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motioner om skärpta straff för människohandel. Bifall till motioner om att översynen av det straffrättsliga skyddet för enskildas persoliga integritet genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:74. Bifall till motioner om vikten av att översynen av straffskalan för köp av sexuell handling av barn genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128. Bifall till motioner om vikten av att uppdraget att överväga en höjning av straffminimum genom att ta bort böter i straffskalan vid allvarliga fall av köp av sexuell tjänst genomförs i enlighet med vad som anges i kommittédirektiv 2014:128. Bifall till motioner om att bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte får mer ändamålsenlig utformning samt att straffet för kontakt med barn i sexuellt syfte bör skärpas. Bifall till motioner om att införa ett nytt brott - inbrottssöld - med minimistraffet fängelse i ett år. Bifall till motioner om att skärpa straffen för bedrägeribrott med systematiska inslag samt se över bedrägeribrottets utformning för att säkerställa en god anpassning till IT-relaterade brott. Bifall till motioner om att kriminalisera identitetsstölder. Bifall till motioner om att införa en ny straffbestämmelse som tar sikte på systematiska fakturabedrägerier. Bifall till motioner om ändring av straffskalorna för grovt narkotokabrott och grov narkotikasmuggling. Bifall till motioner om att genomföra de lagförslag som framförs i betänkandet Straffskalorna för allvarliga våldsbrott (SOU 2014:18). Bifall till motioner om att regelverket om straffvärdesbestämning vid flerfaldig brottslighet ska skärpas och ge uttryck för en strängare syn på flerfalldig brottslighet än vad som är fallet idag. Bifall till motioner om skärpta straff för brott som begåtts inom ramen för en organiserad kriminell verksamhet. Bifall till motioner om vikten av att det snarast presenteras ett förslag som gör att det bli lättare att förverka kriminellas tillgångar. Bifall till motioner om att skärpa och utvidga straffansvaret för underlåtenhet att avslöja och hindra brott ytterligare. Bifall till motion om att kriminalisera försök till häleri av normalgraden. Bifall till motioner om att överväga det straffbara området i förhållande till deltagande i en väpnad konflikt utomlands när det sker inom ramen för en terroristorganisation. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU14 (pdf, 907 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet knappt 150 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014. Yrkandena rör bl.a. brott, straffmätning och påföljder.
Med anledning av olika motionsförslag föreslår utskottet 17 tillkännagivanden till regeringen. Förslagen rör i korthet följande frågor:


       skärpta straff för människohandel och koppleri (s. 24)


       det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet (s. 29)


       köp av sexuell handling av barn (s. 37)


       köp av sexuell tjänst (s. 37)


       kontakt med barn i sexuellt syfte (s. 38)


       inbrottsstöld (s. 41–42)


       skärpning av straffet för bedrägeri m.m. (s. 45)


       identitetsstöld (s. 45–46)


       systematiska fakturabedrägerier
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

77 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-17
Justering: 2015-03-12
Trycklov: 2015-03-12
Reservationer 39
Betänkande 2014/15:JuU14
3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-17
Debatt i kammaren: 2015-03-18
4

Beslut

Beslut: 2015-03-18
72 förslagspunkter, 66 acklamationer, 6 voteringar