Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Socialutskottets betänkande 2015/16:SoU16

Drabbade av narkolepsi ska få ersättning av staten (SoU16)

Personer som blivit sjuka av spruta ska få pengar av staten (SoU16)

Under 2009 fanns en stor oro
för att svenskar skulle få svin-influensa.

Svin-influensan spreds i hela världen
och kunde för en del vara en svår sjukdom.

Därför rekommen-derade staten
att alla svenskar skulle ta en spruta
med vaccin som gjorde att man
inte fick svin-influensan.
60 procent av svenskarna
valde att ta sprutan.

Men en del av dem blev sjuka av sprutan.
De fick narko-lepsi som är
en allvarlig hjärn-sjukdom.

Nu har riksdagen bestämt att staten
ska betala pengar till de som fått
narko-lepsi.

Som mest kan en drabbad person
få 10 miljoner kronor av staten.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Staten ska betala ersättning till dem som drabbades av narkolepsi efter vaccineringen mot svininfluensan. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den så kallade svininfluensan utvecklades 2009 till en pandemi och efter en omfattande vaccinationskampanj i Sverige vaccinerade sig 60 procent av svenskarna mot influensaviruset. I januari 2010 började biverkansrapporter om narkolepsi komma in till Läkemedelsverket. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som kan få allvarliga följder för de som drabbas.

Riksdagen stödjer regeringens förslag om att alla som fått narkolepsi efter vaccineringen 2009 och 2010 ska få ersättning av staten. Ersättningen ska i första hand komma från den så kallade Läkemedelsförsäkringen och i andra hand från staten. Det när maxbeloppet för Läkemedelsförsäkringen har uppnåtts. Den sammanlagda ersättningen ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor per person.

Från och med 1 juli 2016 kan drabbade ansöka om ersättning.

Datum för beslutet: 12 maj 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:SoU16 (pdf, 2 MB)

Socialutskottets betänkande

2015/16:SoU16

 

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Sammanfattning

Utskottet ställer sig bakom regeringens förslag till lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering och förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen.

De lagförslag som utskottet tillstyrker innebär bl.a. att staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix. Dessa personer ska i första hand få ersättning från den s.k. Läke­medelsförsäkringen och i andra hand av staten när begränsningen i försäkringen för hur mycket ersättning som totalt kan betalas ut till samtliga drabbade aktualiserats. Rätten till ersättning från staten ska gälla i de fall vaccinet har tillhandahållits under vaccinationskampanjen 2009 och 2010. Den sammanlagda ersättningen från Läkemedelsförsäkringen och staten ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor för varje person som har beviljats ersättning. Ärenden om den statliga ersättningen ska handläggas av Kammarkollegiet, vars beslut ska kunna överklagas till Statens skade­regleringsnämnd. En ny bestämmelse ska föras in i offentlighets- och sekretesslagen, eftersom det i ärenden om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi kommer att inhämtas uppgifter av känslig personlig karaktär. Den nya lagen och ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Utskottet anser att riksdagen bör avslå ett motionsyrkande.

I betänkandet finns en reservation (SD).

 

Behandlade förslag

Proposition 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemi­vaccinering.

Ett yrkande i en följdmotion.

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

Propositionens huvudsakliga innehåll

Utskottets överväganden

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Reservation

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

 

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering,

2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:137 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

Reservation (SD)

Stockholm den 28 april 2016

På socialutskottets vägnar

Emma Henriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Emma Henriksson (KD), Anna-Lena Sörenson (S), Cecilia Widegren (M), Lennart Axelsson (S), Margareta B Kjellin (M), Catharina Bråkenhielm (S), Per Ramhorn (SD), Amir Adan (M), Mikael Dahlqvist (S), Anders W Jonsson (C), Jan Lindholm (MP), Jenny Petersson (M), Kristina Nilsson (S), Carina Herrstedt (SD), Barbro Westerholm (L), Karin Rågsjö (V) och Anna Wallentheim (S).

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemi­vaccinering. Till grund för propositionen ligger departementspromemorian Statlig ersättning till barn och unga som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (Ds 2014:19) och en promemoria med förslag om särskilda preskriptionsbestämmelser vid synnerliga skäl. Den förstnämnda departementspromemorian har remissbehandlats och den andra promemorian behandlades vid ett remissmöte under våren 2015.

Regeringen har inhämtat Lagrådets yttrande över lagförslagen. Regeringen har i allt väsentligt följt Lagrådets synpunkter.

En motion har väckts med anledning av propositionen. Propositionens förslag till riksdagsbeslut och motionsyrkandet finns i bilaga 1 och lagförslagen i bilaga 2.

Bakgrund

I juni 2009 deklarerade Världshälsoorganisationen (WHO) en pandemi som orsakats av influensaviruset A(H1N1). En omfattande vaccinationskampanj inleddes i Sverige och 60 procent av den svenska befolkningen vaccinerades med Pandemrix. I januari 2010 började ett ökat antal biverkansrapporter om narkolepsi efter vaccinering med Pandemrix komma in till Läkemedelsverket.

Personskador som orsakats av läkemedel ersätts av Läkemedels­försäkringen. Försäkringens konstruktion innebär dock vissa ekonomiska begränsningar. Narkolepsiföreningen Sverige har krävt att staten ska garantera full ersättning på skadeståndsrättslig grund till dem som insjuknat i narkolepsi till följd av vaccination med Pandemrix och att Läkemedelsförsäkringens individuella ersättningstak ska tas bort.

De dåvarande regeringspartierna och Socialdemokraterna gjorde 2012 en gemensam utfästelse om statlig ersättning för dem som drabbats av narkolepsi efter vaccination med Pandemrix.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen en ny lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

Enligt förslaget ska staten betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix. Personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccineringen ska i första hand få ersättning från den s.k. Läke­medelsförsäkringen och i andra hand av staten när begränsningen i försäkringen för hur mycket ersättning som totalt kan betalas ut till samtliga drabbade aktualiserats. Rätten till ersättning från staten ska gälla i de fall vaccinet har tillhandahållits under vaccinationskampanjen 2009 och 2010. Den statliga ersättningen ska uppgå till de belopp som följer av skadeståndslagens (1972:207) bestämmelser om ersättning för personskada. Statens ersättning avser inte skadestånd, utan ersättningen har ex gratia-karaktär. Den sammanlagda ersättningen från Läkemedels­försäkringen och staten ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor för varje person som har beviljats ersättning. Rätten till ersättning begränsas inte till någon åldersgrupp.

Ärenden om den statliga ersättningen ska handläggas av Kammarkollegiet. Kammarkollegiets beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd. För att säkerställa att Europakonventionens krav på rätt till domstolsprövning tillgodoses föreslår regeringen att ordföranden i nämnden ska vara eller ha varit ordinarie domare. Det föreslås också bestämmelser om bl.a. muntlig förhandling i Statens skaderegleringsnämnd och om preskription.

Eftersom det i ärenden om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi kommer att inhämtas uppgifter av känslig personlig karaktär föreslås att en ny bestämmelse ska föras in i offentlighets- och sekretesslagen 2009:400).

Den nya lagen och ändringen i offentlighets- och sekretesslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Utskottets överväganden

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering och förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen. Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att den föreslagna beloppsgränsen ska tas bort och att staten ska garantera full ersättning till de drabbade.

Jämför reservation 1 (SD).

Propositionen

Utgångspunkter för den statliga ersättningen

Regeringen anför i propositionen att det finns ett behov av en ny lag för att tillförsäkra att de som med övervägande sannolikhet har fått narkolepsi till följd av vaccinering med Pandemrix 2009 och 2010 får ersättning. Ersättningen ska vara likvärdig med den ersättning som andra med godkända läkemedelsskador får. Enligt regeringen bör personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemi­vaccineringen i första hand få ersättning från Läkemedelsförsäkringen och i andra hand av staten. Försäkringen ska således utnyttjas fullt ut och staten ska därefter lämna den ersättning som kan behövas för att de drabbade ska bli kompenserade för sina skador. Vidare bedömer regeringen att den statliga ordningen för ersättning till dem som har insjuknat i narkolepsi har ex gratia-karaktär. Den grundas inte på att staten är skadeståndsskyldig.

Ersättningsordningen får enligt regeringen anses vara förenlig med regeringsformens krav på allas likhet inför lagen samt på saklighet och opartiskhet. Vidare anser regeringen att de unionsrättsliga reglerna om statsstöd inte hindrar att staten åtar sig att lämna ersättning till de personer som insjuknat i narkolepsi utöver den ersättning som lämnas från Läkemedels­försäkringen.

Villkor för den statliga ersättningen

Regeringen förslår i propositionen att staten ska betala ersättning för personskada till personer som har fått narkolepsi som med övervägande sannolikhet har orsakats genom användning av vaccinet Pandemrix, om vaccinet tillhandahölls som ett led i den vaccinationskampanj som genomfördes 2009 och 2010 mot influensan A(H1N1). Det krävs således inte fullt bevis för att det finns ett orsakssamband mellan vaccinet och sjukdomen, utan endast att det finns övervägande sannolikhet för att sjukdomen är orsakad av vaccinet Pandemrix.

Den som vill ha statlig ersättning ska enligt regeringens förslag anmäla sin skada till försäkringsgivaren i den ordning som anges i 12 § i den lydelse av Åtagande att utge ersättning för läkemedelsskada som började gälla den 1 januari 2010. Staten ska betala kompletterande ersättning om betalningarna från försäkringen inte ger full ersättning.

Regeringen föreslår vissa undantag från rätten till ersättning. En skada ska inte ersättas om den med övervägande sannolikhet är orsakad efter förordnande eller utlämnande av Pandemrix i strid med föreskrifter eller anvisningar. En skada ska inte heller ersättas om den har orsakats av Pandemrix som inte har ordinerats den skadade av en behörig person och den skadade kände till eller borde ha känt till detta. Går rätten till försäkringsersättning från försäkringsgivaren förlorad på grund av vad som föreskrivs i 12 § eller 17 § i Läkemedelsförsäkringens åtagande ska ersättning enligt den nya lagen inte betalas.

Vidare föreslår regeringen att ett anspråk på ersättning ska få göras efter ordinarie preskriptionstider om det finns synnerliga skäl. Vid bedömningen ska det särskilt beaktas om den skadade har varit förhindrad att göra anmälan i tid.

Vad som ska ingå i den statliga ersättningen

Regeringen föreslår att den statliga ersättningen ska uppgå till de belopp som följer av skadeståndslagens bestämmelser om ersättning för personskada. Regeringen föreslår vidare att ersättningen, inklusive värdet av en utfästelse om framtida ersättning för inkomstförlust, inte får överstiga 10 miljoner kronor. I summan ska vad som har betalats av försäkringsgivaren räknas in.

Som skäl för förslaget anför regeringen att Läkemedels­försäkringens åtagande innehåller såväl generella beloppsgränser som en individuell beloppsgräns (10 miljoner kronor för varje skadad person). Försäkringens ansvar är begränsat till 250 miljoner kronor för samtliga skador som anmäls under ett och samma kalenderår, varav dock 150 miljoner kronor för samtliga serieskador som hänförs till ett och samma kalenderår. En skada ska hänföras till det kalenderår då anmälan görs till försäkringsgivaren. Med serieskada avses läkemedelsskador som tillfogas flera personer till följd av samma slags skadebringande egenskap hos ett eller flera läkemedel med samma terapeutiska användningsområde, om läkemedlet har avregistrerats till följd av skadeverkningarna eller skadeverkningarna har föranletts av tillverkningsfel.

Syftet med den statliga ersättningen är att motverka de följder som pandemi­vaccineringen kan få på Läkemedelsförsäkringens utbetalningar. Det statliga åtagandet ska aktualiseras när de generella beloppsgränserna på 250 miljoner kronor respektive 150 miljoner kronor uppnås. Den statliga ersättningen ska därmed inriktas på att täcka upp de delar som inte ersätts ur försäkringen till följd av de generella beloppsgränserna i åtagandet.

Regeringen poängterar att den individuella beloppsgränsen i Läkemedelsförsäkringens åtagande är tilltagen med sådan marginal att den aldrig har tillämpats. Beräkningar visar att en motsvarande gräns i den statliga ersättningen inte heller skulle aktualiseras. Regeringen anför att beloppsgränsen därmed i realiteten sannolikt endast har begränsad betydelse.

Handläggning och överklagande m.m.

Regeringen bedömer att det är lämpligare att en statlig myndighet beslutar om den statliga ersättningen till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering än att Läkemedelsförsäkringen gör det. Regeringen föreslår därför att ärendena ska handläggas av Kammarkollegiet. Om sökanden samtycker till det ska Läkemedels­försäkringen underrätta Kammarkollegiet dels när försäkringen har tagit emot en anmälan om skada, dels när det står klart att försäkringen inte betalar ersättning för skadan.

Regeringen föreslår att Kammarkollegiets beslut ska kunna överklagas till Statens skaderegleringsnämnd. När Statens skaderegleringsnämnd prövar dessa ärenden ska ordföranden i nämnden vara eller ha varit ordinarie domare. Nämndens beslut ska inte få överklagas. Regeringen bedömer att en möjlighet till överklagande av Kammarkollegiets beslut till Statens skadereglerings­nämnd tillgodoser rätten till domstolsprövning enligt Europa­konventionen.

När det gäller förfarandet vid Statens skaderegleringsnämnd föreslår regeringen att nämnden ska hålla muntlig förhandling om sökanden begär det och det inte är uppenbart obehövligt. En muntlig förhandling ska som huvudregel vara offentlig och nämnden ska få besluta om förhör med vittnen och sakkunniga. Rättegångsbalkens bestämmelser om vittnes- och sakkunnig­förhör ska till stora delar gälla.

Vidare föreslår regeringen att staten, om den betalar ersättning till sökanden, ska överta den rätt till ersättning intill det betalade beloppet som sökanden kan ha mot Läkemedelsförsäkringen.

Regeringen föreslår att anspråk på ersättning enligt den nya lagen inte ska få överlåtas innan ersättningen kan lyftas. Anspråk på ersättning ska inte få utmätas för den skadades skuld. Livräntebelopp får dock utmätas enligt 7 kap. utsökningsbalken. I fråga om förbud mot utmätning sedan ersättning betalats ut ska 5 kap. 7 § andra stycket utsökningsbalken tillämpas.

Sekretess- och personuppgiftsfrågor

Regeringen föreslår att en ny sekretessbestämmelse ska införas i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt förslaget ska sekretess gälla i verksamhet enligt den nya lagen om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering för uppgifter om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgifterna kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgifter i en allmän handling ska sekretess gälla under högst 70 år. Regeringen bedömer att den personuppgiftsbehandling som följer av den nya lagen stämmer överens med de krav som ställs i personuppgiftslagen.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2016. Snarast efter ikraftträdandet ska Läkemedelsförsäkringen underrätta Kammarkollegiet om alla tidigare inkomna anmälningar om narkolepsi till följd av vaccinering med Pandemrix.

Motionen

I motion 2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD) yrkas att den föreslagna beloppsgränsen tas bort och att staten ska garantera full ersättning till de drabbade. Motionärerna är i övrigt positiva till propositionen.

Utskottets ställningstagande

I juni 2009 deklarerade WHO en pandemi av influensan A(H1N1), den s.k. svininfluensan. En stor del av befolkningen i Sverige vaccinerade sig med Pandemrix. Detta minskade smittspridningen och bidrog sannolikt till att antalet dödsfall var lägre i Sverige än i många andra länder. Redan 2010 kom det dock in rapporter till Läkemedelsverket om fall där man misstänkte att personer drabbats av narkolepsi i samband med vaccineringen. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som kan medföra allvarliga följder för de drabbade och deras familjer.

Den tidigare regeringen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna – och Socialdemokraterna gjorde 2012 en utfästelse om statlig ersättning till dem som drabbats av narkolepsi efter vaccinationen. Utskottet välkomnar att denna utfästelse nu fullföljs i form av ny lagstiftning. Med förslaget till en ny lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering tar staten ansvar för att de drabbade ska få en kompletterande ersättning.

En grundprincip i lagförslaget är likabehandling för alla individer som drabbas av läkemedelsskador. Mot den bakgrunden har den sammanlagda ersättningen från Läkemedelsförsäkringen och staten fastställts till 10 miljoner kronor för varje person som har beviljats ersättning.

Utskottet har stor förståelse för den oro som uttryckts bland de drabbade och deras familjer när det gäller denna beloppsgräns. Det är viktigt att den statliga ersättningen kan bidra till att drabbade och deras familjer känner en stabilitet och trygghet i den framtida försörjningen. I propositionen poängterar regeringen att den individuella beloppsgränsen i Läkemedels­försäkringens åtagande är tilltagen med marginal. Den har aldrig tillämpats. Vidare visar regeringens beräkningar att en motsvarande gräns i den statliga ersättningen inte heller skulle aktualiseras. Enligt utskottet är det av största vikt att följa utvecklingen på detta område och att stämma av utfallet av lagstiftningen.

Vidare välkomnar utskottet bl.a. att det i regeringens förslag inte finns någon åldersgräns för att få ersättning. De senaste årens forskning har bidragit till att utveckla kunskapen om sjukdomen, och det står i dag klart att det finns en förhöjd risk för narkolepsi även hos dem som inte var barn vid vaccinationstillfället. Det är också positivt att sekretessen stärks i syfte att skydda uppgifter om exempelvis den enskildes hälsotillstånd och ekonomi som kan vara av känslig personlig karaktär.

Slutligen vill utskottet understryka att det är av stor vikt att forskningen på området fortsätter. I takt med att forskningen går framåt finns hoppet om nya behandlingar och läkemedel som kan förbättra situationen för de drabbade.

Sammantaget anser utskottet att riksdagen bör bifalla regeringens lagförslag och avslå motion 2015/16:3373 (SD).

Reservation

 

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering (SD)

av Per Ramhorn (SD) och Carina Herrstedt (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering med den ändringen att 6 § andra stycket utgår,

2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

 

Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:137 punkt 2 och motion

2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD) och bifaller delvis proposition 2015/16:137 punkt 1.

 

Ställningstagande

Vi är i stora drag positiva till regeringens förslag om statlig ersättning till barn och unga som drabbats av narkolepsi efter att ha vaccinerats med Pandemrix. Vi delar dock inte propositionens förslag om att den sammanlagda ersättningen från Läkemedelsförsäkringen och staten ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor per person. Vi anser att staten bör garantera full ersättning till de drabbade, även för belopp över 10 miljoner kronor om det skulle aktualiseras. Många av de drabbade och deras familjer svävar i stor ovisshet om vilken arbetsförmåga de kommer att ha i framtiden. För dessa personer kan en garanti om full ekonomisk trygghet ha stor betydelse för livskvaliteten.

Vi ställer oss i stort bakom regeringens proposition men anser att förslaget i propositionen om en beloppsgräns på 10 miljoner kronor för varje person som har beviljats ersättning bör tas bort. Staten bör garantera full ersättning till de drabbade.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2015/16:137 Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering.

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Följdmotionen

2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD):

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att den föreslagna beloppsgränsen bör tas bort och om att staten ska garantera full ersättning för de drabbade, och riksdagen tillkännager detta för regeringen.

 

 

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

 

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-04-14
Justering: 2016-04-28
Trycklov: 2016-05-06
Reservationer 1
Betänkande 2015/16:SoU16

Drabbade av narkolepsi ska få ersättning av staten (SoU16)

Staten ska betala ersättning till dem som drabbades av narkolepsi efter vaccineringen mot svininfluensan. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den så kallade svininfluensan utvecklades 2009 till en pandemi och efter en omfattande vaccinationskampanj i Sverige vaccinerade sig 60 procent av svenskarna mot influensaviruset. I januari 2010 började biverkansrapporter om narkolepsi komma in till Läkemedelsverket. Narkolepsi är en kronisk neurologisk sjukdom som kan få allvarliga följder för de som drabbas.

Utskottet stödjer regeringens förslag om att alla som fått narkolepsi efter vaccineringen 2009 och 2010 ska få ersättning av staten. Ersättningen ska i första hand komma från den så kallade Läkemedelsförsäkringen och i andra hand från staten. Det när maxbeloppet för Läkemedelsförsäkringen har uppnåtts. Den sammanlagda ersättningen ska vara begränsad till högst 10 miljoner kronor per person.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-05-11
Debatt i kammaren: 2016-05-12
4

Beslut

Beslut: 2016-05-12
1 förslagspunkt, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 12 maj 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering,
2. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2015/16:137 punkterna 1 och 2 samt avslår motion

2015/16:3373 av Per Ramhorn m.fl. (SD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 103 0 0 10
M 74 0 0 10
SD 0 43 0 5
MP 20 0 0 5
C 20 0 0 2
V 18 0 0 3
L 15 0 0 4
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 264 43 0 42