Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Statens stöd till dagspressen

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU12

Statens stöd till dagspressen ändras (KU12)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Det statliga presstödet ändras. Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försäljning och lösnummer räknas in på ett likvärdigt sätt när stödbeloppen bestäms. För dagstidningar som kommer ut fler än två dagar i veckan ska minst 51 procent av upplagan vara abonnerad för att tidningen ska kunna få rätt till presstöd, jämfört med 70 procent i dag. Presstödsnämnden avvecklas, i stället bör en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv.

Riksdagen riktade även fem tillkännagivanden till regeringen. De handlar om

  • att öka stödet till en- och tvådagarstidningar
  • försök med samdistribution av dagstidningar och post
  • att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen
  • att förlänga presstödsförordningens giltighetstid
  • att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.
Datum för beslutet: 20 maj 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2014/15:88 punkterna 1-6. Med bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om möjligheten att stegvis påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om förlängning av presstödsförordningens giltighetstid. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om fortsatt behandling av Presskommitténs fyra huvudförslag. Med delvis bifall till två motionsyrkanden föreslår utskottet ett tillkännagivande om ökat driftsstöd för lågfrekventa dagstidningar. Avslag på övriga motionsförslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KU12 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition Statens stöd till dagspressen (prop. 2014/15:88). Regeringen gör bedömningen att vissa av bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) som reglerar driftsstödet till dagstidningar bör ändras så att regelverket anpassas till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför.
Regeringen föreslår att alla läsarintäkter ska behandlas likvärdigt vid beräkningen av driftsstödet till dagstidningar. Vidare föreslås att villkoret om andelen abonnerad upplaga och den s.k. editionsregeln ska ändras och att möjligheten till begränsat driftsstöd när en tidnings täckningsgrad överstiger den tillåtna ska utökas. Regeringen föreslår även att möjligheten till begränsat driftsstöd för tidningar som delvis
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-21
Justering: 2015-05-07
Trycklov: 2015-05-08
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:KU12
3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-19
Debatt i kammaren: 2015-05-20
4

Beslut

Beslut: 2015-05-20
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering