Statens stöd till dagspressen

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU12

Statens stöd till dagspressen ändras (KU12)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Det statliga presstödet ändras. Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försäljning och lösnummer räknas in på ett likvärdigt sätt när stödbeloppen bestäms. För dagstidningar som kommer ut fler än två dagar i veckan ska minst 51 procent av upplagan vara abonnerad för att tidningen ska kunna få rätt till presstöd, jämfört med 70 procent i dag. Presstödsnämnden avvecklas, i stället bör en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv.

Riksdagen riktade även fem tillkännagivanden till regeringen. De handlar om

 • att öka stödet till en- och tvådagarstidningar
 • försök med samdistribution av dagstidningar och post
 • att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen
 • att förlänga presstödsförordningens giltighetstid
 • att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.
Datum för beslutet: 20 maj 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2014/15:88 punkterna 1-6. Med bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om möjligheten att stegvis påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om förlängning av presstödsförordningens giltighetstid. Med delvis bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet ett tillkännagivande om fortsatt behandling av Presskommitténs fyra huvudförslag. Med delvis bifall till två motionsyrkanden föreslår utskottet ett tillkännagivande om ökat driftsstöd för lågfrekventa dagstidningar. Avslag på övriga motionsförslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KU12 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition Statens stöd till dagspressen (prop. 2014/15:88). Regeringen gör bedömningen att vissa av bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524) som reglerar driftsstödet till dagstidningar bör ändras så att regelverket anpassas till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför.
Regeringen föreslår att alla läsarintäkter ska behandlas likvärdigt vid beräkningen av driftsstödet till dagstidningar. Vidare föreslås att villkoret om andelen abonnerad upplaga och den s.k. editionsregeln ska ändras och att möjligheten till begränsat driftsstöd när en tidnings täckningsgrad överstiger den tillåtna ska utökas. Regeringen föreslår även att möjligheten till begränsat driftsstöd för tidningar som delvis
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-21
Justering: 2015-05-07
Trycklov: 2015-05-08
Reservationer 3
Betänkande 2014/15:KU12

Statens stöd till dagspressen ändras (KU12)

Ändringar föreslås i det statliga presstödet. Syftet är att anpassa reglerna till de förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar som dagspressen står inför. Bland annat ska alla läsarintäkter från abonnemang, digital försäljning och lösnummer räknas in på ett likvärdigt sätt när stödbeloppen bestäms. För dagstidningar som kommer ut fler än två dagar i veckan ska minst 51 procent av upplagan vara abonnerad för att tidningen ska kunna få rätt till presstöd, jämfört med 70 procent i dag. Presstödsnämnden ska avvecklas, i stället bör en nämnd för presstöd inrättas inom Myndigheten för radio och tv.

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår även att riksdagen riktar fem tillkännagivanden till regeringen. De handlar om

 • att öka stödet till en- och tvådagarstidningar
 • försök med samdistribution av dagstidningar och post
 • att påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen
 • att förlänga presstödsförordningens giltighetstid
 • att Presstödskommitténs fyra huvudförslag bör ses som en sammanhållen presstödspolitik.

Samtliga förslag om tillkännagivanden bygger på en gemensam motion från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-19
Debatt i kammaren: 2015-05-20
4

Beslut

Beslut: 2015-05-20
8 förslagspunkter, 7 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

 • 20 maj 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av regeringens förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om 
a) utökad möjlighet till begränsat driftsstöd även när tidningens täckningsgrad överstiger den tillåtna (avsnitt 4.2 i propositionen),
b) utökad möjlighet till begränsat driftsstöd för tidningar som delvis skriver på finska (avsnitt 4.3 i propositionen),
c) ändring av editionsregeln (avsnitt 4.4 i propositionen),
d) ändring av villkoret om andel abonnerad upplaga (avsnitt 4.5 i propositionen),
e) likvärdig behandling av läsarintäkter vid stöd (avsnitt 4.6 i propositionen), och
f) förändrad myndighetsorganisation för presstödet (avsnitt 5 i propositionen).

  

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Utredning om avskaffande av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 16 0 0 3
S 104 0 0 9
M 80 0 0 4
SD 0 40 0 9
MP 24 0 0 1
C 19 0 0 3
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 276 40 0 33


3. Framtagande av lagförslag för samdistribution av tidningar och post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Försöksverksamhet med samdistribution av tidningar och post

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om initiativ som syftar till att en ny försöksverksamhet inleds med samdistribution av tidningar och post med möjlighet för fler aktörer än Posten AB att delta.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Reklamskatten

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om möjligheten att stegvis påbörja processen med att avveckla reklamskatten för dagspressen.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Presstödsförordningens giltighetstid

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att presstödsförordningens giltighetstid bör förlängas t.o.m. den 31 december 2019 under förutsättning att förlängningen godkänns av Europeiska kommissionen.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Fortsatt behandling av Presstödskommitténs fyra huvudförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att Presstödskommitténs fyra huvudförslag om samdistribution av tidningar och post, avskaffande av reklamskatten, en ny stödtrappa för hög- och medelfrekventa dagstidningar och ett nytt omställningsstöd, med beaktande av de olika tidsperspektiv som måste anläggas för förslagens genomförande, bör ses som delar av en sammanhållen presstödspolitik och hanteras samordnat.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

8. Presstödskommitténs övriga förslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att inom ramen för det befintliga anslaget öka driftsstödet för lågfrekventa dagstidningar.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument