Finansutskottets betänkande

2016/17:FiU10

Statens budget för 2017

Sammanfattning

I betänkandet har finansutskottet sammanställt riksdagens beslut om statens budget för 2017. Den 23 november beslutade riksdagen att fastställa ramarna för respektive utgiftsområde och godkänna beräkningen av inkomsterna i statens budget 2017 i enlighet med finansutskottets förslag, vilket överensstämde med regeringens förslag. Under perioden den 1–16 december beslutade riksdagen hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde för 2017 överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.

Innehållsförteckning

Utskottets anmälan

Redogörelse för ärendet

Budgetprocessen i riksdagen

Utskottets överväganden

Bilaga 1
Riksdagens beslut om utgifter och inkomster i statens budget för 2017

Bilaga 2
Förteckning över riksdagsbeslut om statens budget 2017

Utskottets anmälan

Finansutskottet anmäler härmed enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdags-ordningen för riksdagen en sammanställning av riksdagens beslut om statens budget för 2017.

Stockholm den 16 december 2016

På finansutskottets vägnar

Fredrik Olovsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Fredrik Olovsson (S), Ulf Kristersson (M), Monica Green (S), Maria Plass (M), Ingela Nylund Watz (S), Oscar Sjöstedt (SD), Jörgen Andersson (M), Hans Unander (S), Emil Källström (C), Janine Alm Ericson (MP), Jan Ericson (M), Dennis Dioukarev (SD), Mats Persson (L), Ulla Andersson (V), Jakob Forssmed (KD), Niklas Karlsson (S) och Adnan Dibrani (S).


Statens budget för 2017

Utgifter

Tusental kronor

Utgiftsområde

1

Rikets styrelse

13 268 476

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

15 258 562

3

Skatt, tull och exekution

10 985 564

4

Rättsväsendet

42 466 641

5

Internationell samverkan

1 913 291

6

Försvar och samhällets krisberedskap

50 254 364

7

Internationellt bistånd

34 990 005

8

Migration

32 580 319

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

68 496 164

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

107 051 805

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

34 774 451

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

89 491 398

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

32 635 380

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

75 656 514

15

Studiestöd

22 433 999

16

Utbildning och universitetsforskning

72 381 263

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

14 521 254

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

6 764 560

19

Regional tillväxt

3 595 481

20

Allmän miljö- och naturvård

8 403 539

21

Energi

2 876 898

22

Kommunikationer

55 114 917

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 189 401

24

Näringsliv

6 456 020

25

Allmänna bidrag till kommuner

105 554 920

26

Statsskuldsräntor m.m.

16 467 790

27

Avgiften till Europeiska unionen

29 586 305

Summa utgiftsområden

971 169 281

Minskning av anslagsbehållningar

−7 019 457

Summa utgifter

964 149 824

Myndigheters m.fl. in- och utlåning i Riksgäldskontoret, netto

8 225 872

Kassamässig korrigering

0

Summa

972 375 696

Inkomster m.m.

Tusental kronor

Inkomsttyp

1000

Statens skatteinkomster

1 023 714 630

2000

Inkomster av statens verksamhet

27 763 799

3000

Inkomster av försåld egendom

5 000 000

4000

Återbetalning av lån

691 450

5000

Kalkylmässiga inkomster

11 294 000

6000

Bidrag m.m. från EU

11 271 830

7000

Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

−100 001 880

8000

Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

0

9000

Löpande redovisade skatter

0

Summa inkomster

979 733 829

Beräknat lånebehov

−7 358 133

Summa

972 375 696

Redogörelse för ärendet

Enligt 7 kap. 9 § andra stycket riksdagsordningen är det finansutskottets uppgift att sammanställa riksdagens beslut om statens budget. Finansutskottet redovisar i detta betänkande en sammanställning av de 28 beslut som fattats av riksdagen om utgifter och inkomster i statens budget för 2017. Sammanställningen har ingen rättsverkan utan syftar till att ge en samlad information om vad som blev resultatet av riksdagens beslut om statens budget.

En specifikation av statsbudgetens utgifter och inkomster finns i betänkandets bilaga 1.

I bilaga 2 finns en förteckning över de betänkanden som legat till grund för riksdagens budgetbeslut. Av förteckningen framgår även de riksdagsskrivelser som meddelat riksdagens beslut till regeringen eller till riksdagens myndigheter.

Budgetprocessen i riksdagen

Riksdagens beslutsordning för nästkommande års budget, den s.k. rambeslutsprocessen, är indelad i två steg, vilket framgår av 11 kap. 18 § riksdagsordningen. I det första steget ska riksdagen i ett och samma beslut fastställa ramarna för de 27 utgiftsområdena och godkänna en beräkning av inkomsterna i statens budget. Detta s.k. rambeslut bereds av finansutskottet.

I det andra steget beslutar riksdagen om hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Dessa anslagsbeslut bereds i respektive fackutskott. Ett förslag från ett utskott till fördelning av anslagen inom ett utgiftsområde får inte behandlas av riksdagen förrän riksdagen har fattat beslut om utgiftsramarna. Fackutskottens förslag till beslut om fördelning av anslagen inom respektive utgiftsområde får inte gå utöver den fastställda utgiftsramen för utgiftsområdet. Förslag som överskrider ramen får inte heller läggas fram i reservationer.

Utskottets överväganden

I budgetpropositionen för 2017 lämnar regeringen sitt förslag till statens budget för 2017. Regeringen föreslår att riksdagen godkänner beräkningen av inkomster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med specifikationerna i förslaget. Regeringen redovisar i budgetpropositionen även ett antal åtgärder på skatteområdet med effekt från 2017. När det gäller utgifterna i statens budget lägger regeringen i budgetpropositionen fram förslag till

      fördelning av utgifter på utgiftsområden

      anslag inom respektive utgiftsområde

      beräkning av hur mycket de samlade anslagsbehållningarna på olika anslag väntas öka eller minska under året

      beräkning av hur mycket myndigheternas m.fl. samlade in- och utlåning i Riksgäldskontoret ökar eller minskar under året

      beräkning av den kassamässiga korrigeringen.

Finansutskottet behandlade beräkningen av statens inkomster och ramarna för de 27 utgiftsområdena i sitt betänkande 2016/17:FiU1. I detta sammanhang behandlade utskottet också minskningen av anslagsbehållningar, Riksgälds-kontorets nettoutlåning och den kassamässiga korrigeringen. Finansutskottet ställde sig bakom regeringen förslag, vilket också blev riksdagens beslut som fattades den 23 november 2016 (rskr. 2016/17:49).

I den fortsatta budgetbehandlingen har fackutskotten föreslagit hur anslagen ska fördelas inom respektive utgiftsområde. Fackutskottens förslag till anslagsfördelning inom respektive utgiftsområde för 2017 överensstämde med regeringens förslag. Riksdagen biföll utskottens förslag för samtliga utgiftsområden.

På grundval av riksdagens beslut om anslagen inom respektive utgiftsområde och godkännande av beräkningen av inkomsterna har finansutskottet sammanställt statens budget för 2017.

Bilaga 1

Riksdagens beslut om utgifter och inkomster i statens budget för 2017

Utgifter

I det följande sammanställs statsbudgetens anslag för 2017. Anslagen är fördelade på 27 utgiftsområden. Samtliga anslag är ramanslag.

Anslag

Tusental kronor

1

Rikets styrelse

13 268 476

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten

136 996

2:1

Riksdagens ledamöter och partier m.m.

880 313

2:2

Riksdagens förvaltningsanslag

767 892

2:3

Riksdagens fastighetsanslag

113 000

2:4

Riksdagens ombudsmän (JO)

90 241

3:1

Sametinget

45 243

4:1

Regeringskansliet m.m.

7 379 026

5:1

Länsstyrelserna m.m.

2 736 126

6:1

Allmänna val och demokrati

87 340

6:2

Justitiekanslern

48 734

6:3

Datainspektionen

54 354

6:4

Svensk författningssamling

1 300

6:5

Valmyndigheten

19 588

6:6

Stöd till politiska partier

172 200

7:1

Åtgärder för nationella minoriteter

102 917

7:2

Åtgärder för den nationella minoriteten romer

14 500

8:1

Presstöd

567 119

8:2

Myndigheten för press, radio och tv

33 648

9:1

Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information

17 939

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

15 258 562

1:1

Statskontoret

94 266

1:2

Kammarkollegiet

60 994

1:3

Finansinspektionens avgifter till EU:s tillsynsmyndigheter

14 350

1:4

Arbetsgivarpolitiska frågor

2 443

1:5

Statliga tjänstepensioner m.m.

12 614 000

1:6

Finanspolitiska rådet

9 803

1:7

Konjunkturinstitutet

63 455

1:8

Ekonomistyrningsverket

160 999

1:9

Statistiska centralbyrån

555 134

1:10

Bidragsfastigheter

193 000

1:11

Finansinspektionen

512 180

1:12

Riksgäldskontoret

315 702

1:13

Bokföringsnämnden

9 959

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter

210 370

1:15

Riksrevisionen

324 200

1:16

Finansmarknadsforskning

29 916

1:17

Upphandlingsmyndigheten

84 687

1:18

Statens servicecenter

3 104

3

Skatt, tull och exekution

10 985 564

1:1

Skatteverket

7 357 366

1:2

Tullverket

1 743 925

1:3

Kronofogdemyndigheten

1 884 273

4

Rättsväsendet

42 466 641

1:1

Polismyndigheten

21 922 144

1:2

Säkerhetspolisen

1 291 510

1:3

Åklagarmyndigheten

1 473 459

1:4

Ekobrottsmyndigheten

648 449

1:5

Sveriges Domstolar

5 519 637

1:6

Kriminalvården

8 346 747

1:7

Brottsförebyggande rådet

111 476

1:8

Rättsmedicinalverket

418 012

1:9

Gentekniknämnden

5 444

1:10

Brottsoffermyndigheten

40 561

1:11

Ersättning för skador på grund av brott

121 943

1:12

Rättsliga biträden m.m.

2 338 657

1:13

Kostnader för vissa skaderegleringar m.m.

39 984

1:14

Avgifter till vissa internationella sammanslutningar

22 174

1:15

Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete

47 157

1:16

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

17 966

1:17

Domarnämnden

9 321

1:18

Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet

92 000

5

Internationell samverkan

1 913 291

1:1

Avgifter till internationella organisationer

1 328 554

1:2

Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet

151 048

1:3

Nordiskt samarbete

13 595

1:4

Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet

3 826

1:5

Inspektionen för strategiska produkter

29 400

1:6

Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning

45 358

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)

25 402

1:8

Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI)

16 675

1:9

Svenska institutet

119 743

1:10

Information om Sverige i utlandet

15 475

1:11

Samarbete inom Östersjöregionen

164 215

6

Försvar och samhällets krisberedskap

50 254 364

1:1

Förbandsverksamhet och beredskap

32 533 082

1:2

Försvarsmaktens insatser internationellt

1 132 851

1:3

Anskaffning av materiel och anläggningar

10 369 356

1:4

Forskning och teknikutveckling

586 542

1:5

Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten

10 499

1:6

Totalförsvarets rekryteringsmyndighet

24 522

1:7

Officersutbildning m.m.

211 961

1:8

Försvarets radioanstalt

979 689

1:9

Totalförsvarets forskningsinstitut

176 045

1:10

Nämnder m.m.

6 051

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor m.m.

89 678

1:12

Försvarsunderrättelsedomstolen

8 000

2:1

Kustbevakningen

1 117 441

2:2

Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor

74 850

2:3

Ersättning för räddningstjänst m.m.

21 080

2:4

Krisberedskap

1 121 857

2:5

Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarmeringstjänst enligt avtal

239 171

2:6

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

1 062 445

2:7

Statens haverikommission

45 390

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten

384 457

4:1

Elsäkerhetsverket

59 397

7

Internationellt bistånd

34 990 005

1:1

Biståndsverksamhet

33 706 103

1:2

Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)

1 095 848

1:3

Nordiska Afrikainstitutet

14 594

1:4

Folke Bernadotteakademin

107 023

1:5

Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete

50 000

1:6

Utvärdering av internationellt bistånd

16 437

8

Migration

32 580 319

1:1

Migrationsverket

5 904 447

1:2

Ersättningar och bostadskostnader

23 728 000

1:3

Migrationspolitiska åtgärder

741 547

1:4

Domstolsprövning i utlänningsmål

1 042 723

1:5

Rättsliga biträden m.m. vid domstolsprövning i utlänningsmål

255 800

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden

396 150

1:7

Utresor för avvisade och utvisade

356 202

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

155 450

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

68 496 164

1:1

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

34 885

1:2

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

81 560

1:3

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

140 964

1:4

Tandvårdsförmåner

5 747 835

1:5

Bidrag för läkemedelsförmånerna

24 049 736

1:6

Bidrag till folkhälsa och sjukvård

2 729 286

1:7

Sjukvård i internationella förhållanden

485 476

1:8

Bidrag till psykiatri

1 108 993

1:9

Läkemedelsverket

132 018

1:10

E-hälsomyndigheten

144 051

1:11

Bidrag för mänskliga vävnader och celler

74 000

2:1

Folkhälsomyndigheten

380 030

2:2

Insatser för vaccinberedskap

88 500

2:3

Bidrag till WHO

37 665

2:4

Insatser mot hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar

75 502

3:1

Myndigheten för delaktighet

57 883

3:2

Bidrag till funktionshindersorganisationer

188 742

4:1

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

24 096

4:2

Vissa statsbidrag inom funktionshindersområdet

411 514

4:3

Bilstöd till personer med funktionsnedsättning

266 995

4:4

Kostnader för statlig assistansersättning

25 931 000

4:5

Stimulansbidrag och åtgärder inom äldreområdet

2 473 858

4:6

Statens institutionsstyrelse

946 750

4:7

Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m.

711 815

5:1

Barnombudsmannen

24 557

5:2

Barnets rättigheter

27 761

6:1

Alkoholsortimentsnämnden

242

6:2

Åtgärder avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak samt spel

213 629

7:1

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Förvaltning

33 998

7:2

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd: Forskning

546 998

8:1

Socialstyrelsen

627 986

8:2

Inspektionen för vård och omsorg

697 839

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

107 051 805

1:1

Sjukpenning och rehabilitering m.m.

41 740 154

1:2

Aktivitets- och sjukersättningar m.m.

48 706 606

1:3

Handikappersättningar

1 384 000

1:4

Arbetsskadeersättningar m.m.

3 015 000

1:5

Ersättning inom det statliga personskadeskyddet

33 277

1:6

Bidrag för sjukskrivningsprocessen

2 901 000

1:7

Ersättning för höga sjuklönekostnader

810 000

2:1

Försäkringskassan

8 395 404

2:2

Inspektionen för socialförsäkringen

66 364

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

34 774 451

1:1

Garantipension till ålderspension

13 364 900

1:2

Efterlevandepensioner till vuxna

11 545 300

1:3

Bostadstillägg till pensionärer

8 377 200

1:4

Äldreförsörjningsstöd

953 500

2:1

Pensionsmyndigheten

533 551

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

89 491 398

1:1

Barnbidrag

27 347 011

1:2

Föräldraförsäkring

41 696 503

1:3

Underhållsstöd

2 690 000

1:4

Adoptionsbidrag

32 284

1:5

Barnpension och efterlevandestöd

1 048 000

1:6

Vårdbidrag för funktionshindrade barn

4 069 900

1:7

Pensionsrätt för barnår

7 467 700

1:8

Bostadsbidrag

5 140 000

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

32 635 380

1:1

Etableringsåtgärder

209 030

1:2

Kommunersättningar vid flyktingmottagande

21 643 414

1:3

Etableringsersättning till vissa nyanlända invandrare

6 379 887

1:4

Ersättning för insatser för vissa nyanlända invandrare

3 598 643

1:5

Hemutrustningslån

331 982

2:1

Diskrimineringsombudsmannen

111 966

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.

62 919

3:1

Särskilda jämställdhetsåtgärder

247 539

4:1

Åtgärder mot segregation

50 000

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

75 656 514

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader

8 381 086

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd

27 445 318

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

11 272 336

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m.

18 405 468

1:5

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige

117 960

1:6

Europeiska socialfonden m.m. för perioden 2014–2020

1 181 070

1:7

Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

40 546

1:8

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

65 671

1:9

Bidrag till administration av grundbeloppet

55 547

1:10

Bidrag till Stiftelsen Utbildning Nordkalotten

8 303

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning

1 575 000

1:12

Nystartsjobb och stöd för yrkesintroduktionsanställningar

6 216 007

2:1

Arbetsmiljöverket

738 917

2:2

Arbetsdomstolen

32 600

2:3

Internationella arbetsorganisationen (ILO)

32 222

2:4

Medlingsinstitutet

58 463

2:5

Arbetslivspolitik

30 000

15

Studiestöd

22 433 999

1:1

Studiehjälp

3 427 850

1:2

Studiemedel

15 292 371

1:3

Avsättning för kreditförluster

1 963 965

1:4

Statens utgifter för studiemedelsräntor

368 690

1:5

Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk

62 150

1:6

Bidrag till vissa studiesociala ändamål

27 000

1:7

Studiestartsstöd

448 000

1:8

Centrala studiestödsnämnden

829 747

1:9

Överklagandenämnden för studiestöd

14 226

16

Utbildning och universitetsforskning

72 381 263

1:1

Statens skolverk

1 055 963

1:2

Statens skolinspektion

409 644

1:3

Specialpedagogiska skolmyndigheten

712 572

1:4

Sameskolstyrelsen

41 249

1:5

Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet

2 868 670

1:6

Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan

263 077

1:7

Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m.

4 630 000

1:8

Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m.

177 325

1:9

Bidrag till svensk undervisning i utlandet

90 692

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal

295 226

1:11

Bidrag till vissa studier

17 525

1:12

Myndigheten för yrkeshögskolan

107 448

1:13

Statligt stöd till vuxenutbildning

1 453 775

1:14

Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning

2 171 588

1:15

Upprustning av skollokaler och utemiljöer

480 000

1:16

Fler anställda i lågstadiet

2 300 000

1:17

Skolforskningsinstitutet

23 146

1:18

Praktiknära skolforskning

18 211

1:19

Bidrag till lärarlöner

4 442 000

1:20

Särskilda insatser inom skolområdet

156 420

2:1

Universitetskanslersämbetet

137 398

2:2

Universitets- och högskolerådet

146 782

2:3

Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 684 040

2:4

Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 066 943

2:5

Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 982 302

2:6

Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

2 119 873

2:7

Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

2 039 526

2:8

Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 504 493

2:9

Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 669 947

2:10

Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 580 369

2:11

Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 336 777

2:12

Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 082 429

2:13

Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 484 334

2:14

Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

854 065

2:15

Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

696 179

2:16

Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 506 141

2:17

Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 082 273

2:18

Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

1 499 593

2:19

Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

643 531

2:20

Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

369 250

2:21

Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

634 496

2:22

Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

227 090

2:23

Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

1 029 306

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

323 317

2:25

Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

766 819

2:26

Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå

254 064

2:27

Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

525 658

2:28

Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå

234 620

2:29

Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

237 135

2:30

Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

92 543

2:31

Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

894 005

2:32

Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

139 059

2:33

Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

583 055

2:34

Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

105 206

2:35

Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

197 275

2:36

Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

49 490

2:37

Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

97 639

2:38

Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

31 987

2:39

Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

476 847

2:40

Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå

67 386

2:41

Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

408 483

2:42

Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå

62 277

2:43

Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

433 294

2:44

Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå

92 372

2:45

Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

374 906

2:46

Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

63 458

2:47

Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

373 379

2:48

Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå

53 466

2:49

Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

296 793

2:50

Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå

47 423

2:51

Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

343 773

2:52

Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå

48 249

2:53

Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

158 283

2:54

Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

9 513

2:55

Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

62 611

2:56

Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

6 102

2:57

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

127 784

2:58

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå

9 609

2:59

Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

395 592

2:60

Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå

57 840

2:61

Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

24 553

2:62

Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå

10 580

2:63

Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet

3 193 384

2:64

Särskilda utgifter inom universitet och högskolor

579 243

2:65

Särskilda medel till universitet och högskolor

414 532

2:66

Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

2 521 132

3:1

Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation

5 844 916

3:2

Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer

280 061

3:3

Vetenskapsrådet: Förvaltning

160 919

3:4

Rymdforskning och rymdverksamhet

373 044

3:5

Rymdstyrelsen: Förvaltning

28 518

3:6

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer

551 309

3:7

Institutet för rymdfysik

54 427

3:8

Kungl. biblioteket

362 343

3:9

Polarforskningssekretariatet

46 478

3:10

Sunet

48 755

3:11

Centrala etikprövningsnämnden

7 257

3:12

Regionala etikprövningsnämnder

40 912

3:13

Särskilda utgifter för forskningsändamål

105 712

4:1

Internationella program

81 589

4:2

Avgift till Unesco och ICCROM

30 886

4:3

Kostnader för Svenska Unescorådet

10 214

4:4

Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning

17 519

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

14 521 254

1:1

Statens kulturråd

44 483

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete

336 301

1:3

Skapande skola

187 654

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet

39 481

1:5

Stöd till icke-statliga kulturlokaler

9 851

1:6

Bidrag till regional kulturverksamhet

1 422 836

1:7

Myndigheten för kulturanalys

14 411

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen

1 006 604

2:2

Bidrag till vissa teater-, dans- och musikändamål

190 599

2:3

Statens musikverk

112 108

3:1

Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter

147 724

3:2

Myndigheten för tillgängliga medier

120 192

3:3

Institutet för språk och folkminnen

65 930

4:1

Statens konstråd

8 614

4:2

Konstnärlig gestaltning av den gemensamma miljön

32 944

4:3

Nämnden för hemslöjdsfrågor

11 551

4:4

Bidrag till bild- och formområdet

28 067

5:1

Konstnärsnämnden

21 489

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer

395 800

6:1

Riksarkivet

378 688

7:1

Riksantikvarieämbetet

223 613

7:2

Bidrag till kulturmiljövård

253 522

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning

460 000

8:1

Centrala museer: Myndigheter

1 128 591

8:2

Centrala museer: Stiftelser

253 971

8:3

Bidrag till vissa museer

52 214

8:4

Riksutställningar

43 435

8:5

Forum för levande historia

55 379

8:6

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål

80

9:1

Nämnden för statligt stöd till trossamfund

10 093

9:2

Stöd till trossamfund

91 913

10:1

Filmstöd

547 144

11:1

Utbyte av tv-sändningar mellan Sverige och Finland

21 220

11:2

Forskning och dokumentation om medieutvecklingen

3 252

11:3

Avgift till Europeiska audiovisuella observatoriet

483

11:4

Statens medieråd

21 953

11:5

Stöd till taltidningar

57 556

12:1

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

41 786

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet

243 440

12:3

Särskilda insatser inom ungdomspolitiken

35 000

13:1

Stöd till idrotten

1 935 311

13:2

Bidrag till allmänna samlingslokaler

52 164

13:3

Bidrag för kvinnors organisering

28 163

13:4

Stöd till friluftsorganisationer

47 785

13:5

Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer

15 000

13:6

Insatser för den ideella sektorn

28 758

14:1

Bidrag till folkbildningen

3 855 540

14:2

Bidrag till tolkutbildning

58 765

14:3

Särskilda insatser inom folkbildningen

175 000

14:4

Särskilt utbildningsstöd

154 860

15:1

Lotteriinspektionen

49 936

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

6 764 560

1:1

Bostadspolitisk utveckling

24 000

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag

99 500

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad

43 000

1:4

Boverket

253 791

1:5

Statens geotekniska institut

45 947

1:6

Lantmäteriet

554 131

1:7

Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer

1 000 000

1:8

Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande

1 800 000

1:9

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande

2 700 000

2:1

Konsumentverket

156 254

2:2

Allmänna reklamationsnämnden

43 732

2:3

Fastighetsmäklarinspektionen

21 372

2:4

Åtgärder på konsumentområdet

18 459

2:5

Bidrag till miljömärkning av produkter

4 374

19

Regional tillväxt

3 595 481

1:1

Regionala tillväxtåtgärder

1 557 637

1:2

Transportbidrag

400 864

1:3

Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014–2020

1 636 980

20

Allmän miljö- och naturvård

8 403 539

1:1

Naturvårdsverket

442 248

1:2

Miljöövervakning m.m.

355 214

1:3

Åtgärder för värdefull natur

997 535

1:4

Sanering och återställning av förorenade områden

868 018

1:5

Miljöforskning

80 036

1:6

Kemikalieinspektionen

257 589

1:7

Avgifter till Internationella organisationer

272 131

1:8

Supermiljöbilspremie

700 000

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

227 101

1:10

Klimatanpassning

117 000

1:11

Åtgärder för havs- och vattenmiljö

787 565

1:12

Insatser för internationella klimatinvesteringar

205 000

1:13

Internationellt miljösamarbete

20 900

1:14

Hållbara städer

4 500

1:15

Skydd av värdefull natur

1 268 000

1:16

Havs- och vattenmyndigheten

230 100

1:17

Klimatinvesteringar

700 000

1:18

Elbusspremie

100 000

2:1

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Förvaltningskostnader

57 599

2:2

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning

713 003

21

Energi

2 876 898

1:1

Statens energimyndighet

281 284

1:2

Insatser för energieffektivisering

233 000

1:3

Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft

10 000

1:4

Energiforskning

1 420 788

1:5

Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket

52 600

1:6

Planeringsstöd för vindkraft

15 000

1:7

Energimarknadsinspektionen

118 898

1:8

Energiteknik

440 000

1:9

Elberedskap

255 000

1:10

Avgifter till internationella organisationer

25 328

1:11

Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning

25 000

22

Kommunikationer

55 114 917

1:1

Utveckling av statens transportinfrastruktur

24 107 726

1:2

Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur

21 556 141

1:3

Trafikverket

1 305 021

1:4

Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål

188 308

1:5

Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur

62 284

1:6

Ersättning avseende icke statliga flygplatser

82 513

1:7

Trafikavtal

900 000

1:8

Viss internationell verksamhet

28 757

1:9

Statens väg- och transportforskningsinstitut

48 174

1:10

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk

150 000

1:11

Trängselskatt i Stockholm

1 448 531

1:12

Transportstyrelsen

2 086 091

1:13

Trafikanalys

65 483

1:14

Trängselskatt i Göteborg

1 027 434

1:15

Sjöfartsstöd

1 632 000

2:1

Post- och telestyrelsen

28 516

2:2

Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

140 278

2:3

Grundläggande betaltjänster

33 537

2:4

Informationsteknik och telekommunikation

22 844

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

126 014

2:6

Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse

75 265

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

17 189 401

1:1

Skogsstyrelsen

402 982

1:2

Insatser för skogsbruket

321 540

1:3

Statens veterinärmedicinska anstalt

120 483

1:4

Bidrag till veterinär fältverksamhet

106 283

1:5

Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder

14 933

1:6

Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar

124 349

1:7

Ersättningar för viltskador m.m.

52 778

1:8

Statens jordbruksverk

603 563

1:9

Bekämpande av växtskadegörare

5 000

1:10

Gårdsstöd m.m.

6 498 000

1:11

Intervention för jordbruksprodukter m.m.

130 000

1:12

Stödåtgärder för fiske och vattenbruk

24 250

1:13

Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk

179 000

1:14

Livsmedelsverket

317 491

1:15

Konkurrenskraftig livsmedelssektor

145 160

1:16

Bidrag till vissa internationella organisationer m.m.

42 913

1:17

Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

3 495 431

1:18

Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur

2 028 409

1:19

Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket

79 830

1:20

Stöd till jordbrukets rationalisering m.m.

4 116

1:21

Åtgärder på fjällägenheter

1 529

1:22

Främjande av rennäringen m.m.

103 915

1:23

Sveriges lantbruksuniversitet

1 820 493

1:24

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning

565 776

1:25

Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien

1 177

24

Näringsliv

6 456 020

1:1

Verket för innovationssystem

221 746

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling

2 893 335

1:3

Institutens strategiska kompetensmedel

629 962

1:4

Tillväxtverket

272 898

1:5

Näringslivsutveckling

460 022

1:6

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

57 951

1:7

Turistfrämjande

119 606

1:8

Sveriges geologiska undersökning

197 864

1:9

Geovetenskaplig forskning

5 807

1:10

Miljösäkring av oljelagringsanläggningar

14 000

1:11

Bolagsverket

22 842

1:12

Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien

8 327

1:13

Konkurrensverket

143 322

1:14

Konkurrensforskning

13 661

1:15

Upprustning och drift av Göta kanal

123 210

1:16

Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag

23 200

1:17

Kapitalinsatser i statliga bolag

1 000

1:18

Avgifter till vissa internationella organisationer

17 780

1:19

Finansiering av rättegångskostnader

18 000

1:20

Bidrag till företagsutveckling och innovation

309 461

1:21

Patent- och registreringsverket

315 588

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

24 612

2:2

Kommerskollegium

86 091

2:3

Exportfrämjande verksamhet

361 889

2:4

Investeringsfrämjande

62 266

2:5

Avgifter till internationella handelsorganisationer

20 517

2:6

Bidrag till standardiseringen

31 063

25

Allmänna bidrag till kommuner

105 554 920

1:1

Kommunalekonomisk utjämning

94 657 037

1:2

Utjämningsbidrag för LSS-kostnader

3 890 933

1:3

Bidrag till kommunalekonomiska organisationer

6 950

1:4

Stöd med anledning av flyktingsituationen

7 000 000

26

Statsskuldsräntor m.m.

16 467 790

1:1

Räntor på statsskulden

16 312 590

1:2

Oförutsedda utgifter

10 000

1:3

Riksgäldskontorets provisionsutgifter

145 200

27

Avgiften till Europeiska unionen

29 586 305

1:1

Avgiften till Europeiska unionen

29 586 305

 


Inkomster

I det följande sammanställs statsbudgetens inkomster för 2017. Inkomsterna är fördelade på inkomsttyper och inkomsttitlar.

Tusental kronor

1100 Direkta skatter på arbete

644 673 535

1110 Inkomstskatter

767 229 100

1111 Statlig inkomstskatt

61 098 753

1115 Kommunal inkomstskatt

706 130 347

1120 Allmän pensionsavgift

119 147 538

1121 Allmän pensionsavgift

119 147 538

1130 Artistskatt

1 865

1131 Artistskatt

1 865

1140 Skattereduktioner

−241 704 968

1141 Allmän pensionsavgift

−119 114 566

1144 Fastighetsavgift

−240 735

1151 Sjöinkomst

−53 698

1153 Jobbskatteavdrag

−108 615 008

1154 Husavdrag

−13 663 961

1155 Gåvor till ideell verksamhet

0

1156 Övriga skattereduktioner

−17 000

1200 Indirekta skatter på arbete

559 224 218

1210 Arbetsgivaravgifter

541 881 353

1211 Sjukförsäkringsavgift

82 398 811

1212 Föräldraförsäkringsavgift

44 172 648

1213 Arbetsskadeavgift

5 096 844

1214 Ålderspensionsavgift

180 452 721

1215 Efterlevandepensionsavgift

19 877 691

1216 Arbetsmarknadsavgift

44 234 697

1217 Allmän löneavgift

163 948 481

1218 Ofördelade avgifter

0

1219 Nedsatta avgifter

1 699 460

1240 Egenavgifter

13 258 814

1241 Sjukförsäkringsavgift

268 398

1242 Föräldraförsäkringsavgift

1 116 844

1243 Arbetsskadeavgift

128 678

1244 Ålderspensionsavgift, netto

5 204 702

1245 Efterlevandepensionsavgift

502 478

1246 Arbetsmarknadsavgift

3

1247 Allmän löneavgift

3 911 684

1248 Ofördelade avgifter

0

1249 Nedsatta avgifter

2 126 027

1260 Avgifter till premiepensionssystemet

−37 182 250

1261 Avgifter till premiepensionssystemet

−37 182 250

1270 Särskild löneskatt

44 624 694

1271 Pensionskostnader, företag

35 458 139

1272 Pensionskostnader, staten

3 866 431

1273 Förvärvsinkomster

3 938 011

1274 Egenföretagare

1 362 113

1275 Övrigt

0

1280 Nedsättningar

−3 825 487

1282 Arbetsgivaravgifter

−1 699 460

1283 Egenavgifter, generell nedsättning

−2 038 860

1284 Egenavgifter, regional nedsättning

−87 167

1290 Tjänstegruppliv

467 094

1291 Tjänstegruppliv

467 094

1300 Skatt på kapital

228 671 126

1310 Skatt på kapital, hushåll

60 991 059

1311 Skatt på kapital

76 168 272

1312 Skattereduktion kapital

−15 186 596

1313 Expansionsmedelsskatt

9 383

1320 Skatt på företagsvinster

113 738 004

1321 Skatt på företagsvinster

113 738 004

1322 Skattereduktioner

0

1330 Kupongskatt

5 141 524

1331 Kupongskatt

5 141 524

1340 Avkastningsskatt

3 723 364

1341 Avkastningsskatt, hushåll

0

1342 Avkastningsskatt, företag

3 449 713

1343 Avkastningsskatt på individuellt pensionssparande

273 651

1350 Fastighetskatt

32 322 340

1351 Fastighetsskatt, hushåll

688 621

1352 Fastighetsskatt, företag

14 428 394

1353 Kommunal fastighetsavgift, hushåll

13 901 218

1354 Kommunal fastighetsavgift, företag

3 304 107

13531354 därav kommunal fastighetsavgift (1353+1354)

17 205 325

1360 Stämpelskatt

12 754 835

1361 Stämpelskatt

12 754 835

1400 Skatt på konsumtion och insatsvaror

542 572 582

1410 Mervärdesskatt, hushåll

413 751 188

1411 Mervärdesskatt

413 751 188

1420 Skatt på alkohol och tobak

26 197 083

1421 Skatt på tobak

11 778 428

1422 Skatt på etylalkohol

4 096 392

1423 Skatt på vin

6 021 429

1424 Skatt på mellanklassprodukter

162 924

1425 Skatt på öl

4 132 203

1426 Privatinförsel av alkohol och tobak

5 707

1430 Energiskatt

46 894 982

1431 Skatt på elektrisk kraft

23 184 342

1432 Energiskatt bensin

11 875 265

1433 Energiskatt oljeprodukter

11 534 660

1434 Energiskatt övrigt

300 715

1440 Koldioxidskatt

23 657 241

1441 Koldioxidskatt bensin

7 811 478

1442 Koldioxidskatt oljeprodukter

15 076 230

1443 Koldioxidskatt övrigt

769 533

1450–1460 Övriga skatter på energi och miljö

4 443 485

1451 Svavelskatt

12 202

1452 Skatt på råtallolja

0

1453 Särskild skatt mot försurning

51 965

1454 Skatt på bekämpningsmedel

135 304

1455 Skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

2 347 143

1456 Avfallsskatt

268 320

1457 Avgifter till Kemikalieinspektionen

54 485

1458 Övriga skatter

126 375

1459 Intäkter från EU:s handel med utsläppsrätter

331 691

1461 Kemikalieskatt

1 116 000

1470 Skatt på vägtrafik

20 589 934

1471 Fordonsskatt

14 138 914

1472 Vägavgifter

850 854

1473 Trängselskatt

2 730 000

1474 Skatt på trafikförsäkringspremier

2 870 166

1480 Övriga skatter

7 038 669

1481 Systembolaget AB:s överskott

205 999

1482 Inlevererat överskott från Svenska Spel AB

4 899 662

1483 Skatt på spel

17 137

1484 Lotteriskatt

1 431 160

1485 Lotteriavgifter

31 001

1486 Skatt på annonser och reklam

197 918

1488 Lokalradioavgifter

143 092

1489 Avgifter avseende Myndigheten för radio och tv

8 700

1491 Avgifter för telekommunikation

104 000

1492 Försäljningsskatt på motorfordon

0

1500 Skatt på import

6 544 499

1511 Tullmedel

6 510 204

1512 Sockeravgifter

34 295

1600 Restförda och övriga skatter

11 329 183

1610 Restförda skatter

−4 321 262

1611 Restförda skatter, hushåll

−1 410 028

1612 Restförda skatter, företag

−2 911 234

1620 Övriga skatter, hushåll

3 530 266

1621 Omprövningar aktuellt beskattningsår

−187 740

1622 Omprövningar äldre beskattningsår

774 577

1623 Anstånd

1 088 877

1624 Övriga skatter

1 610 319

1625 Skattetillägg

205 058

1626 Förseningsavgifter

39 175

1630 Övriga skatter företag

150 206

1631 Omprövningar aktuellt beskattningsår

−1 237 790

1632 Omprövningar äldre beskattningsår

400 000

1633 Anstånd

−1 000 000

1634 Övriga skatter

510 046

1635 Skattetillägg

1 085 476

1636 Förseningsavgifter

392 474

1640 Intäkter som förs till fonder

11 969 973

1641 Insättningsgarantiavgifter

1 514 447

1642 Avgifter till Kärnavfallsfonden

2 460 865

1644 Batteriavgifter

4 464

1645 Kväveoxidavgifter

590 197

1647 Resolutionsavgift

7 400 000

Totala skatteintäkter

1 993 015 143

1700 Avgående poster, skatter till EU

−6 544 499

1710 EU-skatter

−6 544 499

1711 EU-skatter

−6 544 499

Offentliga sektorns skatteintäkter

1 986 470 644

1800 Avgående poster, skatter till andra sektorer

−968 068 432

1810 Skatter till andra sektorer

−968 068 432

1811 Kommunala inkomstskatter

−722 945 209

1812 Avgifter till AP-fonder

−245 123 223

Statens skatteintäkter

1 018 402 212

1900 Periodiseringar

5 312 418

1910 Uppbördförskjutningar

14 119 527

1911 Uppbördsförskjutningar

14 119 527

1920 Betalningsförskjutningar

−8 224 328

1921 Kommuner och landsting

−2 081 476

1922 Ålderpensionssystemet

433 567

1923 Företag och hushåll

−5 621 216

1924 Kyrkosamfund

−996 130

1925 EU

40 927

1930 Anstånd

−582 781

1931 Anstånd

−582 781

1000 Statens skatteinkomster

1 023 714 630

Övriga inkomster (kassamässigt)

−43 980 801

2100 Rörelseöverskott

2 575 163

2110 Affärsverkens inlevererade överskott

422 500

2114 Luftfartsverkets inlevererade överskott

12 500

2116 Affärsverket Svenska Kraftnäts inlevererade utdelning och inleverans av motsvarighet till statlig skatt

410 000

2118 Sjöfartsverkets inlevererade överskott

0

2120 Övriga myndigheters inlevererade överskott

452 663

2124 Inlevererat överskott av Riksgäldskontorets garantiverksamhet

32 663

2126 Inlevererat överskott av statsstödd exportkredit

100 000

2127 Inlevererat överskott från övriga myndigheter

320 000

2130 Riksbankens inlevererade överskott

1 700 000

2131 Riksbankens inlevererade överskott

1 700 000

2200 Överskott av statens fastighetsförvaltning

384 000

2210 Överskott av fastighetsförvaltning

384 000

2215 Inlevererat överskott av statens fastighetsförvaltning

384 000

2300 Ränteinkomster

1 706 057

2320 Räntor på näringslån

−928

2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen

32

2316 Ränteinkomster på vattenkraftslån

0

2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet

−1 050

2323 Räntor på övriga näringslån

0

2324 Ränteinkomster på lokaliseringslån

90

2340 Räntor på studielån

37 000

2341 Ränteinkomster på statens lån för universitetsstudier och garantilån för studerande

0

2342 Ränteinkomster på allmänna studielån

37 000

2343 Ränteinkomster på studielån upptagna efter 1988

0

2390 Övriga ränteinkomster

1 669 985

2391 Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering

0

2392 Räntor på intressemedel

0

2394 Övriga ränteinkomster

68 085

2397 Räntor på skattekonton m.m., netto

1 601 900

2400 Inkomster av statens aktier

11 000 000

2410 Inkomster av statens aktier

11 000 000

2411 Inkomster av statens aktier

11 000 000

2500 Offentligrättsliga avgifter

10 024 824

2511 Expeditions- och ansökningsavgifter

986 490

2522 Fastställande av åldersgränser för framställning i film

0

2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor

3 396 135

2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor

0

2527 Avgifter för statskontroll av krigsmaterieltillverkning

27 000

2528 Avgifter vid bergsstaten

11 500

2529 Avgifter vid patent- och registreringsväsendet

403 700

2531 Avgifter för registrering i förenings- m.fl. register

2 336

2532 Avgifter vid kronofogdemyndigheterna

1 460 000

2534 Avgifter vid Transportstyrelsen

1 303 000

2535 Avgifter för statliga garantier

0

2537 Miljöskyddsavgifter

150 000

2539 Täktavgift

0

2541 Avgifter vid Tullverket

0

2542 Patientavgifter vid tandläkarutbildningen

4 100

2548 Avgifter för Finansinspektionens verksamhet

511 000

2551 Avgifter från kärnkraftverken

296 000

2552 Övriga offentligrättsliga avgifter

437 310

2553 Registreringsavgift till Fastighetsmäklarinspektionen

18 010

2557 Avgifter vid statens internbank i Riksgäldskontoret

4 373

2558 Avgifter för årlig revision

162 037

2559 Avgifter för etikprövning av forskning

28 476

2561 Efterbevaknings- och tillsynsavgifter

21 357

2562 CSN-avgifter

802 000

2600 Försäljningsinkomster

67 000

2624 Inkomster av uppbörd av felparkeringsavgifter

67 000

2625 Utförsäljning av beredskapslager

0

2627 Offentlig lagring, försäljningsintäkter

0

2700 Böter m.m.

1 186 960

2711 Restavgifter och dröjsmålsavgifter

95 000

2712 Bötesmedel

953 000

2713 Vattenföroreningsavgift m.m.

1 020

2714 Sanktionsavgifter m.m.

90 000

2717 Kontrollavgifter vid särskild skattekontroll

47 940

2800 Övriga inkomster av statens verksamhet

819 795

2811 Övriga inkomster av statens verksamhet

819 795

2000 Inkomster av statens verksamhet

27 763 799

3100 Inkomster av försålda byggnader och maskiner

0

3120 Statliga myndigheters inkomster av försålda byggnader och maskiner

0

3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter

0

3200 Övriga inkomster av markförsäljning

0

3211 Övriga inkomster av markförsäljning

0

3300 Övriga inkomster av försåld egendom

5 000 000

3311 Inkomster av statens gruvegendom

0

3312 Övriga inkomster av försåld egendom

5 000 000

3000 Inkomster av försåld egendom

5 000 000

4100 Återbetalning av näringslån

670

4120 Återbetalning av jordbrukslån

400

4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen

400

4130 Återbetalning av övriga näringslån

270

4131 Återbetalning av vattenkraftslån

0

4132 Återbetalning av lån avseende såddfinansiering

0

4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet

70

4137 Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk

0

4138 Återbetalning av tidigare infriade statliga garantier

0

4139 Återbetalning av lokaliseringslån

200

4300 Återbetalning av studielån

529 100

4311 Återbetalning av statens lån för universitetsstudier

0

4312 Återbetalning av allmänna studielån

100

4313 Återbetalning av studiemedel

529 000

4500 Återbetalning av övriga lån

161 680

4516 Återbetalning av utgivna startlån och bidrag

0

4525 Återbetalning av lån för svenska FN-styrkor

1 000

4526 Återbetalning av övriga lån

160 680

4000 Återbetalning av lån

691 450

5100 Avskrivningar och amorteringar

97 000

5120 Avskrivningar på fastigheter

97 000

5121 Amortering på statskapital

97 000

5130 Uppdragsmyndigheters komplementkostnader

0

5131 Uppdragsmyndigheters m.fl. komplementkostnader

0

5200 Statliga pensionsavgifter

11 197 000

5211 Statliga pensionsavgifter

11 197 000

5000 Kalkylmässiga inkomster

11 294 000

6100 Bidrag från EU:s jordbruksfonder

8 515 430

6110 Bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket

6 565 430

6111 Gårdsstöd

6 431 000

6113 Övriga interventioner

130 000

6114 Exportbidrag

0

6115 Djurbidrag

0

6116 Offentlig lagring

0

6119 Övriga bidrag från Europeiska garantifonden för jordbruket

4 430

6120 Bidrag från EU till landsbygdsutvecklingen

1 950 000

6123 Europeiska utvecklings- och garantifonden - garantisektionen 2000–2006

0

6124 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2007–2013

0

6125 Bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 2014–2020

1 950 000

6200 Bidrag från EU till fiskenäringen

162 400

6213 Bidrag från Europeiska fiskefonden 2007–2013

0

6214 Bidrag från Europeiska havs- och fiskerifonden 2014–2020

162 400

6300 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden

1 407 000

6313 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2007–2013

0

6314 Bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden 2014–2020

1 407 000

6400 Bidrag från Europeiska socialfonden

979 000

6413 Bidrag från Europeiska socialfonden 2007–2013

0

6414 Bidrag från Europeiska socialfonden 2014–2020

979 000

6500 Bidrag till transeuropeiska nätverk

22 000

6511 Bidrag till transeuropeiska nätverk

22 000

6900 Övriga bidrag från EU

186 000

6911 Övriga bidrag från EU

186 000

6912 Bidrag till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

0

6000 Bidrag m.m. från EU

11 271 830

7100 Tillkommande skatter

10 149 176

7110 EU-skatter

6 503 573

7112 Tullmedel

6 469 414

7113 Jordbrukstullar och sockeravgifter

34 159

7114 Avgifter till EU:s omstruktureringsfond för sockersektorn

0

7120 Kommunala utjämningsavgifter

3 645 603

7121 Utjämningsavgift för LSS-kostnader

3 645 603

7200 Avräkningar

−110 151 056

7210 Intäkter som förs till fonder

−11 969 973

7211 Intäkter som förs till fonder

−11 969 973

7220 Kompensation för mervärdesskatt

−98 181 083

7221 Avräknad mervärdesskatt, statliga myndigheter

−31 738 230

7222 Kompensation för mervärdesskatt, kommuner

−66 442 853

7000 Avräkningar m.m. i anslutning till skattesystemet

−100 001 880

8000 Utgifter som redovisas som krediteringar på skattekonto

0

9000 Löpande redovisade skatter

0

Statsbudgetens inkomster

979 733 829

Bilaga 2

Förteckning över riksdagsbeslut om statens budget 2017

Rambeslutet – steg ett i budgetprocessen

Betänkande

Riksdagsskrivelse

Statens budget 2017 – Rambeslutet

2016/17:FiU1

2016/17:49

Anslagsbesluten – steg två i budgetprocessen

Utgiftsområde

Betänkande

Riksdagsskrivelse

1

Rikets styrelse

2016/17:KU1

2016/17:72–77

2

Samhällsekonomi och finansförvaltning

2016/17:FiU2

2016/17:123–124

3

Skatt, tull och exekution

2016/17:SkU1

2016/17:85

4

Rättsväsendet

2016/17:JuU1

2016/17:90

5

Internationell samverkan

2016/17:UU1

2016/17:84

6

Försvar och samhällets krisberedskap

2016/17:FöU1

2016/17:97–99

7

Internationellt bistånd

2016/17:UU2

2016/17:95–96

8

Migration

2016/17:SfU4

2016/17:91

9

Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2016/17:SoU1

2016/17:127

10

Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning

2016/17:SfU1

2016/17:122

11

Ekonomisk trygghet vid ålderdom

2016/17:SfU2

2016/17:120

12

Ekonomisk trygghet för familjer och barn

2016/17:SfU3

2016/17:121

13

Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2016/17:AU1

2016/17:113–115

14

Arbetsmarknad och arbetsliv

2016/17:AU2

2016/17:128

15

Studiestöd

2016/17:UbU2

2016/17:106

16

Utbildning och universitetsforskning

2016/17:UbU1

2016/17:105

17

Kultur, medier, trossamfund och fritid

2016/17:KrU1

2016/17:79–83

18

Samhällsplanering, bostadsförsörjning och

byggande samt konsumentpolitik

2016/17:CU1

2016/17:68–70

19

Regional tillväxt

2016/17:NU2

2016/17:104

20

Allmän miljö- och naturvård

2016/17:MJU1

2016/17:116

21

Energi

2016/17:NU3

2016/17:86

22

Kommunikationer

2016/17:TU1

2016/17:100

23

Areella näringar, landsbygd och livsmedel

2016/17:MJU2

2016/17:94

24

Näringsliv

2016/17:NU1

2016/17:102–103

25

Allmänna bidrag till kommuner

2016/17:FiU3

2016/17:117

26

Statsskuldsräntor m.m.

2016/17:FiU4

2016/17:125

27

Avgiften till Europeiska unionen

2016/17:FiU5

2016/17:126