Statens ansvar på postområdet

Trafikutskottets betänkande 1997/98:TU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 juni 1998

Beslut

Statens ansvar på postområdet (TU13)

Postlagen ändrades med syftet att på ett förbättrat sätt uppnå de postpolitiska målen och att anpassa lagen till EG-direktiv. Det nuvarande begreppet grundläggande postservice i postlagen ändrades till samhällsomfattande posttjänst. Det övergripande målet - att alla ska kunna skicka och ta emot adresserade försändelser - kompletterades med ett servicemål. Tillstånd ska inte längre att krävas för paketbefordran. Denna service kommer dock även i fortsättningen att utgöra en del av den samhällsomfattande posttjänsten. Det avtalsreglerade kravet på Posten AB att erbjuda rabatterade frimärken till hushållen avskaffades. I stället fick regeringen möjlighet att meddela föreskrifter om ett pristak för postverksamhet.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

23 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1998-05-12
Justering: 1998-05-26
Betänkande 1997/98:TU13

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1998-06-04
4

Beslut

Beslut: 1998-06-05

Protokoll med beslut