Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU4

Starkare stöd och skydd för barn och unga (SoU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Socialtjänstlagen ändras för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som gäller vård eller behandling. Ett barn ska få möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som gäller barnet. Om barnet inte framför sina åsikter ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.

Andra lagändringar innebär följande:

  • Det finns kriterier för när vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att anmäla att ett barn far illa och när allmänheten bör göra en anmälan. Dessa kriterier ändras till när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
  • När socialnämnden har fått in en anmälan som gäller barn eller unga ska nämnden omedelbart göra en så kallad skyddsbedömning. Beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska i normala fall fattas inom 14 dagar.
  • När socialnämnden beslutar om vård utanför det egna hemmet ska nämnden teckna avtal med familjehemmet om åtaganden under placeringen. Socialnämnden ska ge familjehem och jourhem som nämnden tänker anlita den utbildning som de behöver.
  • När vård ges i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende ska socialnämnden utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge.
  • Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden.
  • Öppna insatser ska kunna ges till barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavarens samtycke.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

Datum för beslutet: 22 november 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslog tre initiativ i form av förslag till följdändringar i föräldrabalken, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagen (2004:168). Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:SoU4 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:10 Stärkt stöd och skydd för barn och unga samt 8 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlas 73 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2011 och 2012.

Utskottet ställer sig bakom propositionen och regeringens förslag till lagar om ändringar i socialtjänstlagen (2001:453), lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga samt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Samtliga motionsyrkanden avstyrks.

Ändringarna i främst socialtjänstlagen görs i syfte att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som rör vård-
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

62 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-13
Betänkande publicerat: 2012-11-14
Trycklov: 2012-11-14
Reservationer 17
Betänkande 2012/13:SoU4
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-22
4

Beslut

Beslut: 2012-11-22
18 förslagspunkter, 12 acklamationer, 6 voteringar