Stärkt stöd och skydd för barn och unga

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU4

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 november 2012

Beslut

Starkare stöd och skydd för barn och unga (SoU4)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Socialtjänstlagen ändras för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som gäller vård eller behandling. Ett barn ska få möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som gäller barnet. Om barnet inte framför sina åsikter ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.

Andra lagändringar innebär följande:

 • Det finns kriterier för när vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att anmäla att ett barn far illa och när allmänheten bör göra en anmälan. Dessa kriterier ändras till när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
 • När socialnämnden har fått in en anmälan som gäller barn eller unga ska nämnden omedelbart göra en så kallad skyddsbedömning. Beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska i normala fall fattas inom 14 dagar.
 • När socialnämnden beslutar om vård utanför det egna hemmet ska nämnden teckna avtal med familjehemmet om åtaganden under placeringen. Socialnämnden ska ge familjehem och jourhem som nämnden tänker anlita den utbildning som de behöver.
 • När vård ges i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende ska socialnämnden utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge.
 • Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden.
 • Öppna insatser ska kunna ges till barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavarens samtycke.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Utskottet föreslog tre initiativ i form av förslag till följdändringar i föräldrabalken, lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och smittskyddslagen (2004:168). Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

62 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-25
Justering: 2012-11-13
Betänkande publicerat: 2012-11-14
Trycklov: 2012-11-14
Reservationer 17
Betänkande 2012/13:SoU4

Starkare stöd och skydd för barn och unga (SoU4)

Socialtjänstlagen ändras för att stärka stödet och skyddet för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Barnrättsperspektivet stärks genom att barnets bästa ska vara avgörande vid beslut och andra åtgärder som gäller vård eller behandling. Ett barn ska få möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som gäller barnet. Om barnet inte framför sina åsikter ska hans eller hennes inställning så långt det är möjligt klarläggas på annat sätt.

Andra lagändringar innebär följande:

 • Det finns kriterier för när vissa myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att anmäla att ett barn far illa och när allmänheten bör göra en anmälan. Dessa kriterier ändras till när man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.
 • När socialnämnden har fått in en anmälan som gäller barn eller unga ska nämnden omedelbart göra en så kallad skyddsbedömning. Beslut om att inleda eller inte inleda en utredning ska i normala fall fattas inom 14 dagar.
 • När socialnämnden beslutar om vård utanför det egna hemmet ska nämnden teckna avtal med familjehemmet om åtaganden under placeringen. Socialnämnden ska ge familjehem och jourhem som nämnden tänker anlita den utbildning som de behöver.
 • När vård ges i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende ska socialnämnden utse en särskild socialsekreterare som ska ansvara för kontakterna med barnet eller den unge.
 • Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och missförhållanden.
 • Öppna insatser ska kunna ges till barn som fyllt 15 år även utan vårdnadshavarens samtycke.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2013. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-22
4

Beslut

Beslut: 2012-11-22
18 förslagspunkter, 12 acklamationer, 6 voteringar

Webb-tv: Beslut

 • 22 november 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Barns och ungas rättigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i 1 kap. 2 § och 11 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) samt
2. lag om ändring i 36 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motionerna
2011/12:So378 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1-3 och 7,
2011/12:So607 av Monica Green m.fl. (S) yrkandena 1, 2 och 4 samt
2012/13:So5 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 5.

Reservation 1 (MP)
Reservation 2 (V)

2. Regionala och lokala barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So607 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 3 och
2012/13:So5 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 3 (MP)

3. Inkorporering av barnkonventionen i svensk rätt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Sf295 av Annika Eclund och Caroline Szyber (båda KD) yrkande 2,
2011/12:So224 av Lars-Axel Nordell (KD),
2011/12:So241 av Jan Ertsborn (FP),
2011/12:So258 av Roza Güclü Hedin och Carin Runeson (båda S),
2011/12:So310 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP),
2011/12:So452 av Emma Henriksson (KD),
2011/12:So454 av Hillevi Larsson (S),
2011/12:So479 av Åsa Lindestam m.fl. (S),
2011/12:So494 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2011/12:So502 av Jennie Nilsson (S) yrkande 2,
2011/12:So548 av Agneta Gille och Pyry Niemi (båda S),
2011/12:So550 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2011/12:So607 av Monica Green m.fl. (S) yrkande 5,
2011/12:So616 av Désirée Pethrus (KD),
2012/13:So4 av Lena Hallengren m.fl. (S),
2012/13:So5 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 4,
2012/13:So201 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1,
2012/13:So266 av Jan Lindholm m.fl. (MP),
2012/13:So308 av Sara Karlsson (S),
2012/13:So320 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD),
2012/13:So346 av Kerstin Engle (S) yrkande 1,
2012/13:So358 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S),
2012/13:So384 av Monica Green m.fl. (S),
2012/13:So387 av Carina Hägg (S),
2012/13:So453 av Anita Brodén och Jan Ertsborn (båda FP),
2012/13:So502 av Katarina Köhler m.fl. (S) yrkande 1,
2012/13:So507 av Hillevi Larsson m.fl. (S),
2012/13:So537 av Phia Andersson m.fl. (S) och
2012/13:So550 av Jennie Nilsson (S) yrkande 2.

Reservation 4 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (S, MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP02302
FP19005
C17006
SD19001
V01504
KD17002
-0000
Totalt169134046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Översyn av hur myndigheter m.fl. förverkligar barnkonventionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So528 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 5 (S)

5. Ratificering av tilläggsprotokollet till barnkonventionen om inrättandet av en internationell klagomekanism

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So201 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:So377 av Carina Hägg (S).

Reservation 6 (V)

6. Privat konsulentstödd verksamhet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So236 av Jan-Olof Larsson (S),
2011/12:So303 av Anna Steele (FP),
2011/12:So566 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 4 och 5 samt
2012/13:So480 av Anna Steele (FP).

Reservation 7 (S, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (S, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP22012
FP19005
C17006
SD01901
V01504
KD17002
-0000
Totalt172130146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


7. Förlängd arkiveringstid för utredningshandlingar som gäller barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So365 av Ellen Juntti (M).

8. Anmälan av missförhållanden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:So5 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 1.

Reservation 8 (MP)

9. Socialtjänstens utredning och föräldrars ansvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So345 av Johan Pehrson (FP).

Reservation 9 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP19005
C17006
SD01901
V15004
KD17002
-0000
Totalt28419046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Särskilt kvalificerade barnombud

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i 6 kap. 7 b och c §§ socialtjänstlagen (2001:453) samt
2. lag om ändring i 13 a § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkterna 1 och 2, båda i denna del, och avslår motionerna
2011/12:So378 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) yrkande 3,
2011/12:So553 av Jan Ericson (M) och
2012/13:So495 av Solveig Zander (C).

11. Utbildningsinsatser för placerade barn och unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So301 av Thomas Finnborg (M) och
2012/13:So499 av Mats Gerdau och Helena Bouveng (båda M).

12. Ersättning till familjehem som tar emot spädbarn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So388 av Carina Hägg (S).

Reservation 10 (S)

13. Stödboende för unga

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:So407 av Helena Bouveng (M).

14. Samverkansmodeller m.m. i kommunernas kvalitetsarbete

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 5 kap.
1 och 11 §§ socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkt 1 i denna del och avslår motionerna
2011/12:Ju359 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 18,
2011/12:So239 av Elin Lundgren (S),
2011/12:So293 av Andreas Carlson (KD),
2011/12:So426 av Penilla Gunther (KD) yrkande 3,
2011/12:So487 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S),
2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 29,
2011/12:So597 av Marie Nordén m.fl. (S),
2011/12:So606 av Hans Olsson m.fl. (S) yrkandena 1 och 2,
2011/12:So658 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 26,
2012/13:Ju249 av Maria Ferm m.fl. (MP) yrkande 16,
2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. (S) yrkande 4,
2012/13:So252 av Elin Lundgren (S) och
2012/13:So367 av Penilla Gunther (KD) yrkande 2.

Reservation 11 (S, V)
Reservation 12 (MP)
Reservation 13 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S096016
M970010
MP00232
FP19005
C17006
SD10181
V01504
KD17002
-0000
Totalt1511114146

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


15. Öppna insatser utan vårdnadshavarens samtycke

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 3 kap.
6 a § socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkt 1 i denna del och avslår motion
2012/13:So5 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkande 2.

Reservation 14 (MP)

16. Kompetens och utbildning för personal som arbetar med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So374 av Ann-Christin Ahlberg (S),
2011/12:So529 av Annika Eclund (KD) yrkandena 1 och 2 samt
2012/13:So3 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2.

Reservation 15 (S)
Reservation 16 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 16 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S109516
M970010
MP22102
FP19005
C17006
SD16031
V01504
KD16012
-0000
Totalt188169946

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


17. Registerkontroll av personal som arbetar med barn

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:So608 av Björn Söder och Per Ramhorn (båda SD) och
2012/13:So285 av Fredrik Lundh Sammeli (S).

Reservation 17 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 17 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S960016
M970010
MP23002
FP19005
C17006
SD01901
V15004
KD17002
-0000
Totalt28419046

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


18. Lagförslagen i övrigt samt ett utskottsinitiativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
a) regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under förslagspunkterna 1, 8, 10, 14 och 15 ovan,
2. lag om ändring i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under förslagspunkterna 1 och 10 ovan, och
3. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), samt
b) utskottets förslag i bilaga 3 till
1. lag om ändring i föräldrabalken,
2. lag om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, samt
3. lag om ändring i smittskyddslagen (2004:168).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:10 punkterna 1, 2, båda i denna del, och 3.