Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Justitieutskottets betänkande 2011/12:JuU26

Riksdagen ska inte längre godkänna regeringens föreskrifter om datalagring (JuU26)

Riksdagen godkände regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan godkände riksdagen nu regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ansåg inte att den har samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför tog man bort kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna.

Datum för beslutet: 19 juni 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Riksdagen antar det av utskottet framlagda förslaget till lag om ändring i lagen om elektronisk kommunikation.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:JuU26 (pdf, 271 kB)
2011/12:JuU26 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Justitieutskottets betänkande

2011/12:JuU26

Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation om de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Utskottet föreslår vidare att riksdagen upphäver bestämmelsen i 6 kap. 3 a § tredje stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation om att föreskrifter som regeringen meddelar snarast ska underställas riksdagen. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2012.

I betänkandet finns en reservation (MP, SD, V).

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Godkännande av regeringens föreskrifter

 

Riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation om de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:146.

2.

Underställning

 

Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Reservation (MP, SD, V)

Stockholm den 12 juni 2012

På justitieutskottets vägnar

Morgan Johansson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Morgan Johansson (S), Johan Linander (C), Krister Hammarbergh (M), Ewa Thalén Finné (M), Christer Adelsbo (S), Jan R Andersson (M), Elin Lundgren (S), Johan Pehrson (FP), Arhe Hamednaca (S), Caroline Szyber (KD), Kent Ekeroth (SD), Lena Olsson (V), Carl-Oskar Bohlin (M), Mattias Jonsson (S), Pia Hallström (M) och Agneta Börjesson (MP).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I propositionen Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG (prop. 2010/11:46) lämnade regeringen ett förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG (fortsättningsvis benämnt direktivet). Direktivet syftar till att harmonisera medlemsstaternas regler om skyldigheter för leverantörer av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät att lagra trafik- och lokaliseringsuppgifter samt uppgifter som behövs för att identifiera en abonnent eller användare för att säkerställa att uppgifterna finns tillgängliga för avslöjande, utredning och åtal av allvarliga brott. I propositionen föreslogs att bestämmelserna som genomför direktivet i huvudsak skulle införas i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Bland annat föreslogs att det i 6 kap. 3 a § skulle införas ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Propositionen behandlades av justitieutskottet första gången under våren 2011 (bet. 2010/11:JuU14). Utskottet tillstyrkte propositionen, dock med den ändringen att utskottet, i enlighet med konstitutionsutskottets yttrande till justitieutskottet, föreslog att de föreskrifter om skyddsåtgärder som regeringen får meddela med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation snarast skulle underställas riksdagen för prövning. Denna ändring gjordes genom att ett nytt tredje stycke lades till i paragrafen. Utskottet angav vidare i sina överväganden att utskottet ansåg sig kunna utgå från att även de verkställighetsföreskrifter som regeringen meddelar i enlighet med 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation kommer att underställas riksdagen. Den 16 mars 2011 beslutade riksdagen att regeringens och utskottets förslag skulle hänvisas till justitieutskottet för att där vila enligt 2 kap. 22 § regeringsformen i minst tolv månader från den 11 mars 2011 (rskr. 2010/11:189).

Den 13 mars 2012 avgav justitieutskottet ett nytt betänkande i ärendet (bet. 2011/12:JuU28). Utskottet fann vid sin förnyade beredning av ärendet inte skäl att frångå den bedömning som gjordes i betänkande 2010/11:JuU14. Riksdagen biföll utskottets förslag till riksdagsbeslut den 21 mars 2012 (rskr. 2011/12:165–166).

Den 22 mars 2012 beslutade regeringen att utfärda de ändringar i bl.a. lagen om elektronisk kommunikation som riksdagen antagit. Samma dag beslutade regeringen förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Lag- och förordningsändringarna trädde i kraft den 1 maj 2012.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Ändringsförordningen finns i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.

Ledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har under beredningen i utskottet föreslagit ett utskottsinitiativ av innebörd att bestämmelsen i 6 kap. 3 a § tredje stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation om underställning av regeringens föreskrifter upphävs.

Justitieutskottet har berett konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över förslaget till utskottsinitiativ. Yttrandet återges i bilaga 3.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation om de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Utskottets överväganden

Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation samt antar utskottets förslag till lag om ändring i 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Jämför reservation (MP, SD, V).

Propositionen

I propositionen föreslår regeringen att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation om de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Regeringen pekar på att det av 8 kap. 6 § regeringsformen följer att riksdagen kan bestämma att föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av ett bemyndigande ska underställas riksdagen för prövning. Enligt 6 kap. 3 a § andra stycket (2003:389) lagen om elektronisk kommunikation får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket. Sådana föreskrifter ska enligt tredje stycket i samma paragraf snarast underställas riksdagens prövning.

Regeringen har med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § andra stycket lagen om elektronisk kommunikation meddelat föreskrifter om sådana skyddsåtgärder i 37 § första och andra styckena förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Dessa föreskrifter, som nu underställs riksdagen, innebär följande.

I 37 § första stycket anges att den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation ska vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att de lagrade uppgifterna är av samma kvalitet och föremål för samma säkerhet och skydd som vid den behandling som skett före lagringen. Denna reglering är i överensstämmelse med de krav som anges i direktivets artikel 7 a.

Enligt andra stycket ska den lagringsskyldige, i enlighet med direktivets artiklar 7 b och 7 c, vidta de åtgärder som krävs för att skydda uppgifterna mot oavsiktlig eller otillåten förstöring och oavsiktlig förlust eller ändring. Sådana åtgärder ska även vidtas för att förhindra otillåten lagring, behandling av eller tillgång till och otillåtet avslöjande av uppgifterna. Det kan noteras att direktivet använder både begreppet olaglig och otillåten. I förordningen omfattas dock båda dessa begrepp av begreppet otillåten. I andra stycket anges vidare att uppgifterna får göras tillgängliga endast för personal med särskild behörighet.

Regeringen anför sammanfattningsvis att de föreskrifter om skyddsåtgärder som regeringen har beslutat om är en precisering av vad som anges i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation. För att säkerställa en säker behandling av de uppgifter som ska lagras är det nödvändigt att närmare reglera vilka åtgärder leverantörerna är skyldiga att vidta för att skydda uppgifterna. Som framgår ovan är regeringens föreskrifter även väl i linje med de skyddsåtgärder som föreskrivs i direktivet. Regeringen föreslår därför att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter.

Av propositionen framgår vidare att i ändringsförordningen regleras följande.

I 38–43 §§ behandlas vilka uppgifter som ska lagras för att den lagringsskyldige ska fullgöra lagringsskyldigheten i 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation.

Av 44 § följer att Post- och telestyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som ska lagras.

I 45 § regleras att Post- och telestyrelsen inför beslut om undantag från lagringsskyldigheten ska höra Åklagarmyndigheten och Rikspolisstyrelsen.

I 46 § anges att Post- och telestyrelsen, efter att ha hört Rikspolisstyrelsen och Tullverket, får meddela föreskrifter om ersättning enligt 6 kap. 16 e § lagen om elektronisk kommunikation.

Förslag till utskottsinitiativ

Ledamöterna från Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna har under beredningen i utskottet föreslagit ett utskottsinitiativ av innebörd att bestämmelsen i 6 kap. 3 a § tredje stycket lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation om underställning av regeringens föreskrifter upphävs.

Konstitutionsutskottets yttrande

Konstitutionsutskottet konstaterar att regeringen, i den proposition som nu behandlas i justitieutskottet, föreslagit att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ges således en möjlighet att ta ställning till hur regeringen med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation har utformat föreskrifter. Enligt konstitutionsutskottets mening kan behovet för riksdagen att kontrollera eventuella ändringar av de nu aktuella föreskrifterna inte anses vara så stort att det i fortsättningen behövs ett krav på underställning. Detsamma gäller enligt konstitutionsutskottets mening de föreskrifter som meddelas i enlighet med 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation. Om justitieutskottet bedömer att riksdagen kan godkänna de beslutade föreskrifterna om skyddsåtgärder anser konstitutionsutskottet att kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation bör tas bort.

Justitieutskottets ställningstagande

Som konstitutionsutskottet anför ges riksdagen genom den överlämnade propositionen en möjlighet att ta ställning till hur regeringen med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation har utformat föreskrifter. Propositionen har inte föranlett några motionsyrkanden. Enligt justitieutskottets uppfattning är regeringens föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation väl avvägda. Riksdagen bör därför godkänna föreskrifterna.

Justitieutskottet delar konstitutionsutskottets uppfattning att behovet för riksdagen att kontrollera eventuella ändringar av de nu aktuella föreskrifterna inte kan anses vara så stort att det i fortsättningen behövs ett krav på underställning. Justitieutskottet delar vidare konstitutionsutskottets uppfattning att detsamma gäller de föreskrifter som meddelas i enlighet med 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation. Bestämmelsen om underställning 6 kap. 3 a § tredje stycket lagen om elektronisk kommunikation bör därför upphävas. Lagändringen bör enligt utskottets uppfattning träda i kraft den 1 augusti 2012.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har föranlett följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

Underställning, punkt 2 (MP, SD, V)

av Kent Ekeroth (SD), Lena Olsson (V) och Agneta Börjesson (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår utskottets förslag.

Ställningstagande

Riksdagen beslutade den 21 mars 2012 bland annat att föreskrifter om skyddsåtgärder som regeringen får meddela med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation snarast skulle underställas riksdagen för prövning. Denna ändring gjordes genom att ett nytt tredje stycke lades till i paragrafen. Även de verkställighetsföreskrifter regeringen meddelar med stöd av 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation skulle underställas riksdagen.

I sitt yttrande till justitieutskottet våren 2011 anförde konstitutionsutskottet att det finns anledning för riksdagen att behålla en kontroll över hur reglerna på området utformas även något mer i detalj eftersom föreskrifterna kan få betydelse för hur stort intrång som kommer att ske i enskildas personliga integritet. Justitieutskottet ställde sig vid ärendets slutliga behandling våren 2012 bakom konstitutionsutskottets ställningstagande.

Vi kan inte se att det sedan riksdagens beslut den 21 mars 2012 har tillkommit någon omständighet som medför skäl till att nu göra någon annan bedömning. Vi anser därför att bestämmelsen i 6 kap. 3 a § tredje stycket lagen om elektronisk kommunikation ska vara kvar.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål:

Riksdagen godkänner regeringens förslag till föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation om de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.

Bilaga 2

Förordning (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation

Bilaga 3

Konstitutionsutskottets betänkande

2011/12:KU9

Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål

Till justitieutskottet

Justitieutskottet beslutade den 31 maj 2012 att ge konstitutionsutskottet tillfälle att yttra sig över ett förslag till ett utskottsinitiativ som väckts i justitieutskottet i samband med beredningen av proposition 2011/12:146 Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål.

Det förslag till utskottsinitiativ som väckts i justitieutskottet innebär att kravet på att föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska underställas riksdagen tas bort.

Konstitutionsutskottet beslutade den 7 juni 2012 att yttra sig över förslaget till utskottsinitiativ.

I yttrandet finns en avvikande mening (MP, V).

Utskottets överväganden

Bakgrund

I sitt yttrande den 10 februari 2011 (yttr. 2010/11:KU3y) till justitieutskottet om proposition 2010/11:46 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål – genomförande av direktiv 2006/24/EG förutsatte konstitutionsutskottet att det med stöd av 8 kap. 6 § regeringsformen skulle tas in en bestämmelse i lagen om elektronisk kommunikation om att föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation ska underställas riksdagen för prövning.

Konstitutionsutskottet anförde följande om underställning i sitt yttrande:

I den föreslagna 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation bemyndigas regeringen att meddela föreskrifter om tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de lagrade uppgifterna vid behandling. Vid sin bedömning av om lagförslaget kan antas har utskottet fäst stort avseende vid skyddet mot spridning av de uppgifter som ska lagras. Utskottet anser därför att det finns anledning för riksdagen att behålla en kontroll över hur reglerna på området utformas även något mera i detalj. Detta kan uppnås genom att det i lagen om elektronisk kommunikation med stöd av 8 kap. 6 § regeringsformen tas in en bestämmelse om att föreskrifter som regeringen meddelat med stöd av bemyndigandet ska underställas riksdagen för prövning. Konstitutionsutskottet förutsätter att så sker. Utskottet utgår från att regeringens eventuella vidarebemyndigande för en myndighet att meddela föreskrifter beslutas i förordningens form. Bestämmelsen om underställning kan enligt utskottets mening lämpligen utformas så att ett nytt stycke av följande lydelse tas in i den föreslagna 6 kap. 3 a §: Föreskrifter som meddelas med stöd av denna paragraf ska snarast underställas riksdagens prövning.

I den föreslagna 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation anges vidare att regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska lagras. Lagtexten innebär enligt vad som anförs i propositionen en upplysning om att verkställighetsföreskrifter, som preciserar vilka uppgifter som ska lagras, meddelas av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. Det framstår likväl som om föreskrifterna kommer att få betydelse för omfattningen av lagringsskyldigheten och därmed för mängden av uppgifter som kommer att lagras med stöd av de nya bestämmelserna. Detta innebär att föreskrifterna kan få betydelse för hur stort intrång som kommer att ske i enskildas personliga integritet. Mot denna bakgrund anser utskottet sig kunna utgå från att även föreskrifter som regeringen meddelar i enlighet med 6 kap. 16 a § kommer att underställas riksdagen.

På förslag av justitieutskottet (bet. 2010/11:JuU14 och 2011/12:JuU28) infördes en bestämmelse om underställning i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation.

Utskottets ställningstagande

Regeringen föreslår i den proposition som nu behandlas i justitieutskottet att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål. Riksdagen ges således en möjlighet att ta ställning till hur regeringen med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation har utformat föreskrifter. Behovet för riksdagen att kontrollera eventuella ändringar av de nu aktuella föreskrifterna kan inte anses vara så stort att det i fortsättningen behövs ett krav på underställning. Detsamma gäller enligt utskottets mening de föreskrifter som meddelas i enlighet med 6 kap. 16 a § lagen om elektronisk kommunikation. Om justitieutskottet bedömer att riksdagen kan godkänna de beslutade föreskrifterna om skyddsåtgärder anser konstitutionsutskottet att kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation bör tas bort.

Stockholm den 12 juni 2012

På konstitutionsutskottets vägnar

Peter Eriksson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Peter Eriksson (MP), Per Bill (M), Sven-Erik Österberg (S), Andreas Norlén (M), Helene Petersson i Stockaryd (S), Lars Elinderson (M), Billy Gustafsson (S), Karl Sigfrid (M), Phia Andersson (S), Hans Hoff (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Hans Ekström (S), Tuve Skånberg (KD), Jonas Åkerlund (SD), Mia Sydow Mölleby (V), Ann-Britt Åsebol (M) och Mathias Sundin (FP).

Avvikande mening

Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål (MP, V)

Peter Eriksson (MP) och Mia Sydow Mölleby (V) anför:

Vi vidhåller den uppfattning som konstitutionsutskottet gav uttryck för i sitt tidigare yttrande i februari 2011. Detta innebär att det fortfarande finns ett behov för riksdagen att behålla kontroll över hur föreskrifter på området utformas även något mera i detalj. Vi anser att justitieutskottet inte bör ta något initiativ att ta bort kravet på att riksdagen ska godkänna de föreskrifter som regeringen beslutar med stöd av bemyndigandet i 6 kap. 3 a § lagen om elektronisk kommunikation.

Bilaga 4

Utskottets lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Härigenom föreskrivs att 6 kap. 3 a § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse

Utskottets förslag

6 kap.

3 a §1 [ Senaste lydelse 2012:127]

Den som är skyldig att lagra uppgifter enligt 16 a § ska vidta de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som behövs för att skydda de lagrade uppgifterna vid behandling.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om skyddsåtgärder enligt första stycket.

Föreskrifter som regeringen meddelar med stöd av denna paragraf ska snarast underställas riksdagens prövning.

 

––––

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-05-31
Justering: 2012-06-12
Betänkande publicerat: 2012-06-12
Trycklov: 2012-06-12
Reservationer 1
Betänkande 2011/12:JuU26

Riksdagen ska inte längre godkänna regeringens föreskrifter om datalagring (JuU26)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter om lagring av uppgifter i data- och teletrafik för brottsbekämpande ändamål. Föreskrifterna handlar bland annat om vad den som är skyldig att lagra trafikuppgifter ska göra för att skydda uppgifterna.

Riksdagen beslutade i mars 2012 om lagring av trafikuppgifter då man sa ja till att genomföra EU:s så kallade datalagringsdirektiv. Samtidigt beslutade riksdagen att de mer detaljerade föreskrifter om datalagring som regeringen utfärdar i förordningar ska godkännas av riksdagen. Som framgår ovan föreslår utskottet nu att riksdagen godkänner regeringens föreskrifter om skyddsåtgärder för trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål. Utskottet uttalar också att riksdagen inte kan anses ha samma behov av att i fortsättningen kontrollera regeringens föreskrifter på området. Därför föreslår utskottet att kravet på att riksdagen ska godkänna föreskrifterna tas bort.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-06-19
4

Beslut

Beslut: 2012-06-19
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 19 juni 2012

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Godkännande av regeringens föreskrifter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godkänner regeringens föreskrifter i förordningen (2012:128) om ändring i förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation om de särskilda tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de trafikuppgifter som lagrats för brottsbekämpande ändamål.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:146.

2. Underställning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar utskottets förslag i bilaga 4 till lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

Reservation 1 (MP, SD, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (MP, SD, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M100007
MP02203
FP21003
C20003
SD01900
V01900
KD17002
-0001
Totalt26060029

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag