Skattefri kapitalvinst och utdelningpå näringsbetingade andelar

Skatteutskottets betänkande 2002/03:SKU14

Beslutat: 14 maj 2003

Beslut

Gynnsammare beskattning vid försäljning av dotterbolag (SkU14)

Riksdagen beslutade om skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, dvs. andelar i dotter- och intressebolag. Kapitalvinster ska vid försäljning av näringsbetingade andelar inte beskattas. Kapitalförluster på sådana andelar kan då inte heller dras av. Det schablonmässiga kravet på hur stort ägandet ska vara för att anses som näringsbetingat sänks. Därmed utvidgas även den skattefrihet som redan finns för utdelningar på näringsbetingade andelar. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003.

Beslutat: 14 maj 2003
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen, med vissa mindre justeringar. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

4 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2003-04-08
Justering: 2003-04-29
Betänkande publicerat: 2003-05-05
Trycklov: 2003-05-05
Reservationer 9
Betänkande 2002/03:SKU14

Gynnsammare beskattning vid försäljning av dotterbolag (SkU14)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om skattefri kapitalvinst och utdelning på näringsbetingade andelar, dvs. andelar i dotter- och intressebolag. Kapitalvinster ska vid försäljning av näringsbetingade andelar inte beskattas. Kapitalförluster på sådana andelar kan då inte heller dras av. Det schablonmässiga kravet på hur stort ägandet ska vara för att anses som näringsbetingat sänks. Därmed utvidgas även den skattefrihet som redan finns för utdelningar på näringsbetingade andelar. Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 juli 2003.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2003-05-14
4

Beslut

Beslut: 2003-05-14
8 förslagspunkter, 5 acklamationer, 3 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företagsägda kapitalplaceringsandelar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2002/03:Sk7 yrkande 1, 2002/03:Sk8 yrkande 1 och 2002/03:Sk9 yrkande 1.

Reservation 1 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m045010
c11605
fp03909
kd02904
v25005
mp14003
-0000
Totalt167129053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. CFC-lagstiftning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2002/03:Sk8 yrkande 2.

Reservation 2 (m)

3. Beskattningen av handelsbolag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Reservation 3 (fp)

4. Schablongränsen för näringsbetingat innehav

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 24 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att paragrafen erhåller den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Riksdagen antar regeringens förslag till 24 kap. 14 § inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att paragrafen erhåller den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2002/03:96 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Sk6 och 2002/03:Sk9 yrkande 2.

Reservation 4 (fp)
Reservation 5 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m450010
c18004
fp00399
kd29004
v02505
mp14003
-0000
Totalt233253952

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

5. Behandlingen av vissa tidigare kapitalförluster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till ny punkt 6 övergångsbestämmelserna till lagen (2002:540) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Riksdagen antar regeringens förslag till ny punkt 6 övergångsbestämmelserna till lagen (2002:540) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:96 i denna del och avslår motion 2002/03:Sk8 yrkande 4.

Reservation 6 (m)

6. Införande av skalbolagsregler

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen godtar att skalbolagsregler införs i enlighet med vad regeringen har föreslagit.
Riksdagen godtar att skalbolagsregler införs i enlighet med vad regeringen har föreslagit.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:96 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Sk8 yrkande 5 och 2002/03:Sk9 yrkandena 4 och 5.

Reservation 7 (m)
Reservation 8 (fp)

7. Kvittningsfålla för fastigheter

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till 25 kap. 12 § och 45 kap. 32 a § inkomstskattelagen (1999:1229).
Riksdagen antar regeringens förslag till 25 kap. 12 § och 45 kap. 32 a § inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2002/03:96 i denna del och avslår motionerna 2002/03:Sk7 yrkande 2, 2002/03:Sk8 yrkande 3 och 2002/03:Sk9 yrkande 6.

Reservation 9 (m, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 9 (m, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m045010
c11704
fp03909
kd02904
v25005
mp13004
-0000
Totalt166130053

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

8. Propositionen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) till den del lagförslaget inte omfattas av punkterna 4, 5 och 7 ovan med de ändringarna att 24 kap. 15 §, 25 a kap. 6, 10 och 14 §§, 49 a kap. 4 § och punkterna 4-6 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna erhåller de lydelser som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 4 kap. 86 § erhåller den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,
3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
6. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, och
7. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) till den del lagförslaget inte omfattas av punkterna 4, 5 och 7 ovan med de ändringarna att 24 kap. 15 §, 25 a kap. 6, 10 och 14 §§, 49 a kap. 4 § och punkterna 4-6 ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna erhåller de lydelser som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229) med den ändringen att 4 kap. 86 § erhåller den lydelse som framgår av utskottets förslag i bilaga 3,
3. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
4. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
6. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt, och
7. lag om ändring i fastighetstaxeringslagen (1979:1152).

Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2002/03:96 i denna del.