Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Justitieutskottets betänkande 2014/15:JuU10

Större möjligheter beslagta fordon vid trafikbrott (JuU10)

Framöver ska det bli lättare att beslagta ett fordon från personer som begår trafikbrott. Det gäller personer som tidigare har kört olovligt eller som har dömts för rattfylleri. Dessutom ska man bara avstå från att frånta någon sitt fordon, i de fall då det är uppenbart oskäligt.

Polisen ska också kunna sälja eller förstöra ett beslagtaget fordon innan det har beslutats om förverkande, om fordonet är värt mindre än en femtedel av ett prisbasbelopp.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna ska gälla den 1 april 2015.

Datum för beslutet: 18 februari 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:JuU10 (pdf, 483 kB)

Justitieutskottets betänkande

2014/15:JuU10

 

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

 

 

Sammanfattning

I betänkandet behandlar justitieutskottet proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott. I betänkandet behandlas även en motion som väckts med anledning av propositionen samt sex motioner från den allmänna motionstiden 2014.

Utskottet ställer sig bakom de förslag som lämnas i propositionen och föreslår att riksdagen avslår motionerna.

I propositionen föreslås ökade möjligheter att förverka fordon som har använts vid trafikbrott, om gärningsmannen tidigare gjort sig skyldig till olovlig körning eller rattfylleribrott. Propositionen innehåller vidare förslag om en skärpning av oskälighetsrekvisitet. Endast om ett förverkande är uppenbart oskäligt ska förverkande inte ske.

För att minska polisens kostnader för förvaring av fordon föreslås också att det ska bli möjligt att sälja eller förstöra beslagtagna fordon innan ett förverkandebeslut har fattats, om fordonen inte är värda mer än en femtedel av prisbasbeloppet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

I betänkandet finns två reservationer (SD).

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Utskottets överväganden

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Reservationer

1.Grov vårdslöshet i trafik, punkt 2 (SD)

2.Ökade möjligheter till förverkande av fordon, punkt 3 (SD)

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Följdmotionen

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

Bilaga 2
Regeringens lagförslag

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott med den justeringen att 7 § ska bestå av fyra stycken. Den sista meningen, som inleds med Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande, ska vara ett eget stycke.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2014/15:26.

2.

Grov vårdslöshet i trafik

Riksdagen avslår motion

2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD).

Reservation 1 (SD)

3.

Ökade möjligheter till förverkande av fordon

Riksdagen avslår motionerna

2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:1825 av Anders Hansson m.fl. (M),

2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M),

2014/15:2360 av Anders Hansson (M) och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 20.

Reservation 2 (SD)

Stockholm den 12 februari 2015

På justitieutskottets vägnar

Beatrice Ask

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Beatrice Ask (M), Annika Hirvonen (MP), Helene Petersson i Stockaryd (S), Elin Lundgren (S), Krister Hammarbergh (M), Arhe Hamednaca (S), Kent Ekeroth (SD), Anti Avsan (M), Susanne Eberstein (S), Johan Hedin (C), Anders Hansson (M), Petter Löberg (S), Adam Marttinen (SD), Johan Pehrson (FP), Linda Snecker (V), Andreas Carlson (KD) och Lawen Redar (S).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott.

Förslaget till riksdagsbeslut återges i bilaga 1. Lagförslaget finns i bilaga 2. Lagförslagen har granskats av Lagrådet. I enlighet med Lagrådets synpunkter har lagförslagen förtydligats.

Med anledning av propositionen har en motion väckts. I betänkandet behandlas även sex motioner som väckts under den allmänna motionstiden 2014. Förslagen i motionerna återges i bilaga 1.

 

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar, med en mindre redaktionell justering, regeringens lagförslag. Riksdagen avslår ett motionsyrkande om att man även vid grov vårdslöshet i trafik särskilt ska beakta om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet samt motionsyrkanden om att utöka möjligheterna till förverkande av fordon. Jämför reservation 1 och 2 (SD).

Propositionen

Regeringen föreslår i propositionen att möjligheten att förverka fordon som använts vid brott mot lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (trafikbrottslagen) ska utvidgas. Det ska enligt regeringen ske genom att det i lagens förverkandebestämmelse (7 §) införs en anvisning med innebörden att om någon har gjort sig skyldig till olovlig körning, rattfylleri eller grovt rattfylleri ska man vid bedömningen av om förverkandet behövs för att förebygga fortsatt brottslighet särskilt beakta om gärningsmannen tidigare har gjort sig skyldig till sådan brottslighet. Vidare ska dagens oskälighetsrekvisit skärpas genom att ett förverkande ska få ske i de fall det inte är uppenbart oskäligt. Motsvarande ska gälla även annan egendom som använts som hjälpmedel vid trafikbrott eller varit avsedd att användas som hjälpmedel.

Regeringen konstaterar att brotten olovlig körning, rattfylleri och grovt rattfylleri är de mest frekventa och mest trafikfarliga brotten. Regeringen anför att den visserligen delar några av remissinstansernas bedömning att det vid grov vårdslöshet i trafik och smitning som grundar sig på extrema trafikbeteenden ofta finns en beaktansvärd risk för fortsatt brottslighet och att upprepad sådan brottslighet normalt bör leda till ett förverkande. Brottsbeskrivningen för vårdslöshet i trafik och smitning är emellertid i flera fall vidare än de för olovlig körning och rattfylleri, eftersom de inte förutsätter att brottet begås av en förare av ett motordrivet fordon. Dessa brott är inte heller lika frekvent förekommande som brotten olovlig körning och rattfylleri. Det är därför enligt regeringens mening inte lämpligt att vårdslöshet i trafik eller smitning tas med bland de brott för vilka återfall typiskt sett bör leda till fordonsförverkande.

Vidare föreslår regeringen att undersökningsledaren eller åklagaren omedelbart ska få besluta att ett fordon som har tagits i beslag i förverkandesyfte får säljas eller förstöras, om fordonets värde understiger en femtedel av det prisbasbelopp som gällde vid tidpunkten för beslaget. Ett sådant beslut ska dock få verkställas tidigast tre veckor efter det att en underrättelse om beslutet har sänts till den som beslaget har gjorts hos. Beslutet om försäljning eller förstöring ska inte få överklagas. Om rättens prövning av beslaget har begärts ska dock fordonet inte få säljas eller förstöras innan tingsrätten har prövat beslaget. Intäkterna från en försäljning ska tillfalla staten. Om ett fordon som sålts eller förstörts inte förverkas, ska ägaren ha rätt till ersättning. Ersättningen ska motsvara fordonets pris vid försäljningen eller om det har förstörts ett skäligt belopp. Beslutet om ersättning fattas av Polismyndigheten efter ansökan av fordonets ägare. Den som är missnöjd med ersättningsbeslutet får inom en månad från det att han eller hon fick del av det begära rättens prövning av beslutet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2015.

 

Motionerna

I kommittémotion 2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kenth Ekeroth (båda SD) föreslås att även grov vårdslöshet i trafik ska inkluderas i uppräkningen av de brott som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om förverkande behövs för att förebygga fortsatt brottslighet. Motionärerna framhåller bl.a. att förverkande av fordon är en lämplig åtgärd för att förebygga återfall i allvarliga trafikbrott och att det är en åtgärd som måste nyttjas i fler fall.

I ett flertal motioner från den allmänna motionstiden 2014 efterfrågas åtgärder som ökar möjligheterna att förverka fordon vid trafikbrott. I motion 2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD) föreslås att polisen ska få utfärda mycket höga bötesbelopp, beslagta och i vissa fall förverka fordon. I motion 2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M) föreslås en översyn av förverkandereglerna vid trafikbrott som ger polisen bättre förutsättningar att förverka fordon vid trafikbrott. I motion 2014/15:1825 av Anders Hansson (M) föreslås att polisens rätt att beslagta fordon för att förhindra s.k. streetracing ska ses över. Samma yrkande tas upp av samma motionär i motion 2014/15:2152. Även i motion 2014/15:2360 av Anders Hansson (M) föreslås att polisen ges utökad rätt att beslagta fordon vid trafikbrott såsom olovlig körning. Slutligen begärs i kommittémotion 2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) i yrkande 20 att trafiksäkerheten ska väga tyngre än i dag vid bedömningar om ett fordonsförverkande ska anses skäligt.

 

Utskottets ställningstagande

Möjligheten att förverka fordon som har använts vid trafikbrott utgör ett viktigt led i arbetet med att förhindra återfall i trafikbrott och därigenom förbättra trafiksäkerheten. Det har inte heller väckts någon motion med förslag till lagändring som står emot regeringens lagförslag. Utskottet ställer sig därför bakom regeringens förslag att öka möjligheterna att förverka fordon som har använts vid trafikbrott.

När det gäller vilka brott som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om ett förverkande behövs anser regeringen, som framgår ovan, att vårdslöshet i trafik och smitning inte bör ingå bland dessa. Utskottet delar regeringens bedömning i denna del. Som regeringen påpekar får bedömningen av om det finns förutsättningar att förverka ett fordon i dessa fall göras enligt 7 § första stycket trafikbrottslagen. Det kan därvid noteras att möjligheterna att förverka ett fordon enligt denna bestämmelse utökas genom den föreslagna skärpningen av oskälighetsrekvisitet. Utskottet avstyrker motion 2014/15:3014 (SD).

Motionerna 2014/15:1541 (SD), 2014/15:1824 (M), 2014/15:2360 (M) och 2014/15:3004 (SD) får anses tillgodosedda genom propositionen. Vad gäller motionerna 2014/15:1825 (M) och 2014/15:2152 (M) får dessa anses delvis tillgodosedda genom propositionen, och utskottet finner inte skäl att vidta några initiativ i övriga delar. Utskottet avstyrker därför samtliga dessa motioner.

Sammanfattningsvis tillstyrker således utskottet lagförslaget och avstyrker motionerna. Utskottet har noterat att redovisningen av gällande lagstiftning är felaktig. För att rätta till detta föreslår utskottet därför en mindre redaktionell ändring.

 

 

 

Reservationer

1.

Grov vårdslöshet i trafik, punkt 2 (SD)

 

av Kent Ekeroth (SD) och Adam Marttinen (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 2 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD).

Ställningstagande

Det finns mer att göra för att upprätthålla en säker trafik i Sverige. Samhällets regler för att komma åt oansvariga förare måste stramas åt. Förverkande av fordon vid trafikbrott är en lämplig åtgärd som bör användas i fler fall. Vi ställer oss därför bakom förslagen i den aktuella propositionen. Som flera remissinstanser påpekat finns det dock skäl att utvidga uppräkningen av brott i 7 § andra stycket trafikbrottslagen. Brottet grov vårdslöshet i trafik, som kan grunda sig på extrema trafikbeteenden, t.ex. trafikfarlig kappkörning i mycket höga hastigheter som markant ökar olycksrisken, bör t.ex. inkluderas i denna uppräkning.

2.

Ökade möjligheter till förverkande av fordon, punkt 3 (SD)

 

av Kent Ekeroth (SD) och Adam Marttinen (SD).

Förslag till riksdagsbeslut

Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motionerna

2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD) och

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 20 och

bifaller delvis motionerna

2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:1825 av Anders Hansson m.fl. (M),

2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M) och

2014/15:2360 av Anders Hansson (M).

Ställningstagande

Det bör övervägas att ge polisen möjlighet att få utdöma mycket höga bötesbelopp samt beslagta och i vissa fall förstöra ett fordon om ägaren framfört fordonet utan körkort och trafikförsäkring. Rattfylleri under påverkan av alkohol och narkotika är ett mycket allvarligt brott. Alla i samhället riskerar att bli offer för rattfylleristens bristande omdöme. I NJA 2006 s. 751 har Högsta domstolen prövat frågan vilken betydelse bilens värde och ägarens personliga och ekonomiska förhållanden har vid bedömningen av om ett förverkande enligt 7 § trafikbrottslagen är oskäligt. Gärningsmannen dömdes i målet för tre fall av grovt rattfylleri och grov olovlig körning. Mannen hade tidigare dömts för grovt rattfylleri. Den aktuella bilen var värderad till 120 000 kronor. Högsta domstolen uttalade att de aktuella trafikbrotten, liksom det tidigare grova rattfylleriet, var av sådan art att ett förverkande fick anses erforderligt från trafiksäkerhetssynpunkt men att det med hänsyn till vad som framkommit om mannens personliga förhållanden och ekonomiska situation satt i relation till bilens värde framstod som oskäligt att förverka fordonet. Enligt vår mening ska trafiksäkerheten väga tyngre än i dag vid bedömningen av om ett fordonsförverkande ska anses skäligt i förhållande till fordonets värde och gärningsmannens situation.

 

 

 

 


 

Bilaga 1

____

 

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2014/15:26 Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Följdmotionen

2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att även inkludera grov vårdslöshet i trafik i uppräkningen i 7 § andra stycket trafikbrottslagen.

Motioner från allmänna motionstiden 2014/15

2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utdöma mycket höga bötesbelopp och låta polisen beslagta och med vissa restriktioner (tillsammans med den lagförde) kunna fatta beslut om att förstöra ett fordon vars ägare framfört fordonet utan körkort och trafikförsäkring.

2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att överväga att se över lagens bestämmelser.

2014/15:1825 av Anders Hansson m.fl. (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga polisens rätt att beslagta fordon för att förhindra s.k. streetracing.

2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att utvidga polisens rätt att beslagta fordon för att förhindra streetracing.

2014/15:2360 av Anders Hansson (M):

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten att utvidga polisens beslagsrätt vid brottet olovlig körning.

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD):

20.Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att trafikbrottslagen ska ändras så att trafiksäkerheten väger mycket tyngre än i dag vid bedömningar av om ett fordonsförverkande ska anses skäligt i förhållande till fordonets värde och gärningsmannens ekonomiska situation.

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Regeringens lagförslag


1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Justering: 2015-02-12
Trycklov: 2015-02-12
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:JuU10

Större möjligheter beslagta fordon vid trafikbrott (JuU10)

Framöver ska det bli lättare att beslagta ett fordon från personer som begår trafikbrott. Det gäller personer som tidigare har kört olovligt eller som har dömts för rattfylleri. Dessutom ska man bara avstå från att frånta någon sitt fordon, i de fall då det är uppenbart oskäligt.

Polisen ska också kunna sälja eller förstöra ett beslagtaget fordon innan det har beslutats om förverkande, om fordonet är värt mindre än en femtedel av ett prisbasbelopp.

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

De nya bestämmelserna ska gälla den 1 april 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-02-17
Debatt i kammaren: 2015-02-18
4

Beslut

Beslut: 2015-02-18
3 förslagspunkter, 2 acklamationer, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 18 februari 2015

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott med den justeringen att 7 § ska bestå av fyra stycken. Den sista meningen, som inleds
med "Bestämmelser om tillfälligt omhändertagande.", ska vara ett eget stycke.

Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD),

2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 20,

2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:1825 av Anders Hansson m.fl. (M),

2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M) och

2014/15:2360 av Anders Hansson (M) samt

bifaller proposition 2014/15:26.

2. Grov vårdslöshet i trafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motion

2014/15:3014 av Adam Marttinen och Kent Ekeroth (SD).

3. Ökade möjligheter till förverkande av fordon

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Därmed avslår riksdagen motionerna

2014/15:1541 av Johnny Skalin (SD),

2014/15:3004 av Kent Ekeroth m.fl. (SD) yrkande 20,

2014/15:1824 av Thomas Finnborg (M),

2014/15:1825 av Anders Hansson m.fl. (M),

2014/15:2152 av Anders Hansson m.fl. (M) och

2014/15:2360 av Anders Hansson (M).

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 15 0 0 4
S 101 0 0 12
M 75 0 0 9
SD 0 46 0 3
MP 22 0 0 3
C 20 0 0 2
V 20 0 0 1
KD 15 0 0 1
Totalt 268 46 0 35