Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU2

Sanktionsavgift i stället för böter för brott mot cabotagebestämmelserna (TU2)

Den som bryter mot EU-reglerna om cabotagetransporter på vägarna ska i framtiden få en sanktionsavgift i stället för böter, som i dag. Sanktionsavgifter anses vara ett effektivare styrmedel än böter vid brott mot cabotageregler som görs i affärsverksamhet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Samtidigt riktade riksdagen tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det handlar om att sanktionsavgiften vid brott mot cabotagereglerna bör vara högre, att det ska ställas krav på att lastbilar har internationella frakthandlingar samt att det behövs en översyn av ansvaret för den som beställer transporter.

Datum för beslutet: 26 november 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Tillkännagivande om vad utskottet anfört om att nivån på sanktionsavgiften för brott mot cabotagereglerna ska vara avskräckande, effektiv och proportionell. Tillkännagivande om att införa krav på att medföra internationella frakthandlingar i lastbilar under färd. Tillkännagivande om att se över det nuvarande beställaransvaret. Bifall och delvis bifall till motioner kopplade till ovannämnda tillkännagivanden. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU2 (pdf, 364 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:234 Sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg samt yrkanden i tre följdmotioner. Propositionen innehåller förslag om att regeringen ska bemyndigas att meddela föreskrifter om en sanktionsavgift för överträdelse av bestämmelserna om cabotagetransport på väg enligt förordning (EG) 1072/2009. Förslaget innebär att en överträdelse av bestämmelserna ska leda till en sanktionsavgift i stället för, som i dag, böter. Syftet med en övergång till en sanktionsavgift i stället för böter är att en sanktionsavgift anses vara ett effektivt styrmedel mot överträdelser som begås i näringsverksamhet. Författningsändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
Utskottet välkomnar regeringens förslag
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

3 motioner, 2 propositioner
2

Beredning

Justering: 2014-11-04
Trycklov: 2014-11-10
Reservationer 2
Betänkande 2014/15:TU2

Sanktionsavgift i stället för böter för brott mot cabotagebestämmelserna (TU2)

Den som bryter mot EU-reglerna om cabotagetransporter på vägarna ska i framtiden få en sanktionsavgift i stället för böter, som i dag. Sanktionsavgifter anses vara ett effektivare styrmedel än böter vid brott mot cabotageregler som görs i affärsverksamhet.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Trafikutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Samtidigt föreslår utskottet att riksdagen ska rikta tre uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Det handlar om att sanktionsavgiften vid brott mot cabotagereglerna bör vara högre, att det ska ställas krav på att lastbilar har internationella frakthandlingar samt att det behövs en översyn av ansvaret för den som beställer transporter.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-25
Debatt i kammaren: 2014-11-26
4

Beslut

Beslut: 2014-11-26
5 förslagspunkter, 5 acklamationer

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Sanktionsavgift vid överträdelser av cabotagebestämmelserna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210) och tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om nivån på sanktionsavgiften för brott mot cabotagereglerna.


För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Krav på att medföra dokumentation i lastbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att införa krav på att medföra internationella frakthandlingar i lastbilar under färd.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

3. Beställaransvar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att se över det nuvarande beställaransvaret.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Villkoren inom yrkestrafiken m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

5. Ändring av cabotagereglerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument