Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m.

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2015/16:MJU7

Allt återvinningsansvar bör ligga kvar på producenterna (MJU7)

Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över möjligheterna att flytta ansvaret för insamling av förpackningar och returpapper till kommunerna. Men ansvaret borde även i fortsättningen ligga på producenterna. Det menar riksdagen som riktar ett tillkännagivande med den här ståndpunkten till regeringen. Producenter är de företag som använder sig av olika plast- eller pappersförpackningar för sina produkter, till exempel mjölk eller tandkräm.

Riksdagen har också granskat regeringens skrivelse om en rapport från Riksrevisionen. Enligt Riksrevisionen fungerar inte tillsynen för gränsöverskridande och nationella avfallstransporter tillräckligt bra. Kritiken handlar bland annat om att det saknas överblick över avfallet och den olagliga verksamheten. Riksrevisionen tycker därför att regeringen ska se till att illegala avfallstransporter kartläggs.

Regeringen håller med om att det finns brister men menar att arbetet om att förbättra förutsättningarna för säkra transporter redan påbörjats. Bland annat har tillsynsansvaret koncentrerats till de länsstyrelser i de fem län som har flest gränsöverskridande avfallstransporter. De fem länsstyrelserna ska också kartlägga omfattningen av de illegala avfallstransporterna.

Riksdagen noterade att regeringen jobbar med de brister som Riksrevisionen pekat på. Riksdagen la därför regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 3 mars 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Med bifall till motionerna 2015/16:1362 yrkande 17 och 2015/16:1935 yrkande 15 föreslår utskottet ett tillkännagivande om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar även fortsatt ska ligga på producenterna. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:MJU7 (pdf, 486 kB)
Sammanfattning
Utskottet föreslår att riksdagen lägger regeringens skrivelse 2015/16:45 Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall till handlingarna. Vidare föreslår utskottet att riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att ansvaret för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar även fortsatt bör ligga på producenterna och tillkännager detta för regeringen. Slutligen föreslår utskottet att riksdagen avslår motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2015/16 om avfall och kretslopp. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlas därför förenklat.
I betänkandet finns åtta reservationer (S, M, SD, MP, C, V, L, KD).
Behandlade förslag
Regeringens
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

34 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-01-26
Justering: 2016-02-25
Trycklov: 2016-02-25
Reservationer 8
Betänkande 2015/16:MJU7
3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-01
Debatt i kammaren: 2016-03-02
4

Beslut

Beslut: 2016-03-03
15 förslagspunkter, 10 acklamationer, 5 voteringar