Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 februari 2017

Beslut

Försäkringskassan bör mäta storleken på felaktiga utbetalningar (SfU10)

Riksdagen uppmanade i ett tillkännagivande regeringen att se till att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på felaktiga utbetalningar.

Riksdagen har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. I sin rapport har Riksrevisionen granskat hur arbetet mot felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen fungerar. Riksrevisionen gör bedömningen att detta arbete har prioriterats ned under den granskade perioden, 2012-2015. För att motverka felaktiga utbetalningar rekommenderar Riksrevisionen att regeringen ser till att Försäkringskassan regelbundet mäter omfattningen av felaktiga utbetalningar.

Riksdagen delar Riksrevisionens bedömning att det behövs återkommande studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen och gjorde därför ett tillkännagivande till regeringen.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-01-24
Justering: 2017-02-02
Trycklov: 2017-02-09
Betänkande 2016/17:SfU10

Försäkringskassan bör mäta storleken på felaktiga utbetalningar (SfU10)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att se till att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på felaktiga utbetalningar.

Utskottet har behandlat regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen. I sin rapport har Riksrevisionen granskat hur arbetet mot felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen fungerar. Riksrevisionen gör bedömningen att detta arbete har prioriterats ned under den granskade perioden, 2012-2015. För att motverka felaktiga utbetalningar rekommenderar Riksrevisionen att regeringen ser till att Försäkringskassan regelbundet mäter omfattningen av felaktiga utbetalningar.

Socialförsäkringsutskottet delar Riksrevisionens bedömning att det behövs återkommande studier av omfattningen av felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen och föreslår därför ett tillkännagivande till regeringen.

Utskottet föreslår också att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-02-15
Debatt i kammaren: 2017-02-16
4

Beslut

Beslut: 2017-02-16
2 förslagspunkter, 2 acklamationer

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör se till att Försäkringskassan regelbundet mäter storleken på felaktiga utbetalningar, och detta tillkännager riksdagen för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:3582 av Johan Forssell m.fl. (M, C, L, KD) och

2016/17:3587 av Linus Bylund m.fl. (SD).

2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2016/17:51 till handlingarna.