Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2015/16:SfU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 januari 2016

Beslut

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning (SfU9)

Riksrevisionen har granskat om systemet med aktivitetsersättning är effektivt. Deras slutsats är att syftet med ersättningen, att aktivera unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga, inte uppnås. Många unga med ersättning saknar insatser, och ersättningen är då inte kopplad till aktivering av något slag.

I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över samordningen mellan berörda aktörer när det gäller insatser, möjligheten att öka de ekonomiska incitamenten, att ersättningen kan ges under längre tid samt att ersättningsnivåerna kan vara olika höga. Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsats och redogör för ett antal åtgärder som den avser göra.

Socialförsäkringsutskottet har förberett riksdagens beslut. Utskottet menar att det är viktigt med incitament för att gå över till studier och arbete, och avser att följa den pågående utredningen om översyn av regelverket för aktivitetsersättningen. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna. Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-12-01
Justering: 2015-12-08
Trycklov: 2015-12-10
Reservationer 2
Betänkande 2015/16:SfU9

Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning (SfU9)

Riksrevisionen har granskat om systemet med aktivitetsersättning är effektivt. Deras slutsats är att syftet med ersättningen, att aktivera unga med långvarigt nedsatt arbetsförmåga, inte uppnås. Många unga med ersättning saknar insatser, och ersättningen är då inte kopplad till aktivering av något slag.

I sin rapport rekommenderar Riksrevisionen regeringen att se över samordningen mellan berörda aktörer när det gäller insatser, möjligheten att öka de ekonomiska incitamenten, att ersättningen kan ges under längre tid samt att ersättningsnivåerna kan vara olika höga. Regeringen instämmer i Riksrevisionens slutsats och redogör för ett antal åtgärder som den avser göra.

Socialförsäkringsutskottet menar att det är viktigt med incitament för att gå över till studier och arbete, och avser att följa den pågående utredningen om översyn av regelverket för aktivitetsersättningen. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2016-01-19
Debatt i kammaren: 2016-01-20
4

Beslut

Beslut: 2016-01-20
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering

Webb-tv: Beslut

  • 20 januari 2016

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Aktivitetsersättningen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2015/16:3267 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (FP) och

2015/16:3266 av Solveig Zander och Johan Forssell (C, M).

Reservation 1 (M, C)
Reservation 2 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 105 0 0 8
M 0 77 0 7
SD 41 0 0 7
MP 21 0 1 3
C 0 19 0 3
V 19 0 0 2
L 0 0 18 1
KD 14 0 0 2
- 0 0 0 1
Totalt 200 96 19 34


2. Skrivelsen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen lägger skrivelse 2015/16:37 till handlingarna.