Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag (prop. 2005/06:40)

Skatteutskottets betänkande 2005/06:SkU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2005

Beslut

Fåmansföretag med många anställda kan slippa 3:12-regler (SkU10)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Skattereglerna blir bättre för ägare i fåmansföretag. Fåmansföretag med många anställda och där ägaren tar ut en lön av en viss storlek får möjlighet att slippa de så kallade 3:12-reglerna. För de som äger andelar i fåmansföretag delas utdelningar och kapitalvinster upp i tjänsteinkomst och kapitalinkomst. Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att hindra att andelsägarna tar ut sin tjänsteinkomst som kapitalinkomst eftersom skatten på kapital är lägre än skatten på tjänst. Cirka 100 000 ägare av mindre företag kommer att kunna använda sig av en ny förenklingsregel. Regeln innebär att cirka 65 000 kronor alltid kan tas ut som kapitalbeskattad inkomst. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2006. Regeringens förslag medför att de så kallade lättnadsreglerna avskaffas. Reglerna innebär skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag. Skatteutskottet har under arbetet med regeringens förslag diskuterat förslagets konsekvenser för medlemmar i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar. Riksdagen beslutade på förslag av utskottet att lättnadsreglerna under en övergångstid ska fortsätta att gälla för medlemmar i sådana föreningar.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna 2005/06:39 i denna del och 2005/06:40. Avslag på motionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2005-11-22
Justering: 2005-12-01
Betänkande publicerat: 2005-12-07
Trycklov: 2005-12-06
Reservationer 1
Betänkande 2005/06:SkU10

Fåmansföretag med många anställda slipper 3:12-regler (SkU10)

Skattereglerna blir bättre för ägare i fåmansföretag. Fåmansföretag med många anställda och där ägaren tar ut en lön av en viss storlek får möjlighet att slippa de så kallade 3:12-reglerna. För de som äger andelar i fåmansföretag delas utdelningar och kapitalvinster upp i tjänsteinkomst och kapitalinkomst. Syftet med de så kallade 3:12-reglerna är att hindra att andelsägarna tar ut sin tjänsteinkomst som kapitalinkomst eftersom skatten på kapital är lägre än skatten på tjänst. Cirka 100 000 ägare av mindre företag kommer att kunna använda sig av en ny förenklingsregel. Regeln innebär att cirka 65 000 kronor alltid kan tas ut som kapitalbeskattad inkomst. De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2006. Skatteutskottet föreslår att riksdagen med några ändringar säger ja till regeringens förslag. Regeringens förslag medför att de så kallade lättnadsreglerna avskaffas. Reglerna innebär skattefrihet för viss utdelning och kapitalvinst på andelar i onoterade företag. Skatteutskottet har under arbetet med regeringens förslag diskuterat förslagets konsekvenser för medlemmar i så kallade oäkta bostadsrättsföreningar. Utskottet föreslår att lättnadsreglerna under en övergångstid ska fortsätta att gälla för medlemmar i sådana föreningar.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2005-12-14
4

Beslut

Beslut: 2005-12-15
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) med de ändringarna att lagförslaget tillförs en ändring i 50 kap. 7 § och att 57 kap. 17 och 19 §§ och ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ändras i enlighet med utskottets förslag i bilaga 3,
2. lag om ändring i lagen (1999:1230) om ikraftträdande av inkomstskattelagen (1999:1229),
3. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
4. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.
Därmed bifaller riksdagen delvis propositionerna 2005/06:39 i denna del och 2005/06:40 samt avslår motion 2005/06:Sk3 yrkandena 1-6 och 8.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1240020
m04429
c01903
fp03909
kd02706
v22006
mp12005
-2000
Totalt160129258

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag