Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Redovisning av elnätsverksamhet

Näringsutskottets betänkande 2014/15:NU12

Lättare för elbolagen att redovisa elnätsverksamhet (NU12)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om ändringar i ellagen. Ändringarna syftar bland annat till att underlätta elnätbolagens årliga redovisning av sin elnätsverksamhet.

Det krävs tillstånd, koncession, för att ett elnätbolag ska få bedriva elnätverksamhet, det vill säga elöverföring. Sådan koncession kan gälla för ett geografiskt område eller för en linje. Har bolaget koncession för ett område äger och ansvarar det för elledningarna som förser bostäder, företag och andra elkunder i området med el. Om bolaget har koncession för en linje bedriver det sin nätverksamhet utefter en bestämd sträckning.

Riksdagens beslut innebär bland annat att en ny bestämmelse införs i ellagen om samlad redovisning av koncession för område tillsammans med koncession för linje. Genom lagändringen blir elledningens funktion snarare än koncessionsformen avgörande vid redovisningen.

Det införs också en ändring i lagen som ska göra det tydligare vilken myndighet som är mottagare av vissa uppgifter inom ramen för elcertifikatssystemet.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 juli 2015.

Riksdagen beslutade dessutom att vissa av Elsäkerhetsverkets föreskrifter ska upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.

Datum för beslutet: 6 maj 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:NU12 (pdf, 885 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:56 Redo­visning av elnätsverksamhet. I propositionen föreslås vissa ändringar i el­lag­en (1997:857) som bl.a. syftar till att underlätta redovisningen av elnäts­verk­samhet och till att tydliggöra vilken myndighet som är mottagare av vissa uppgifter inom ramen för elcertifikatssystemet. Utskottet har inga invändning­ar mot förslagen till lagändringar och anser således att riksdagen bör bifalla des­sa. Utskottet tillstyrker även regeringens förslag om att vissa av Elsäker­hets­ver­kets föreskrifter ska upphävas. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2015 och Elsäker­hetsverkets föreskrifter föreslås upphöra att gälla vid utgången av juni 2015.
I betänkandet behandlar utskottet även ett antal
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

16 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-07
Justering: 2015-04-16
Trycklov: 2015-04-29
Reservationer 6
Betänkande 2014/15:NU12
3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-05
Debatt i kammaren: 2015-05-06
4

Beslut

Beslut: 2015-05-06
7 förslagspunkter, 3 acklamationer, 4 voteringar