Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

Justitieutskottets betänkande 2018/19:JuU9

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 27 februari 2019

Nästa händelse: Bordläggning 26 februari 2019

Utskottets förslag

Myndigheternas användning av hemlig avlyssning har granskats (JuU9)

Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om hemliga tvångsmedel under 2017. Det är en årlig redovisning som handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna använt sig av hemliga metoder som rumsavlyssning, kameraövervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation. De här metoderna ska användas när det är nödvändigt för att förhindra eller utreda brott, men måste avvägas mot människors rätt till skydd för privatliv.

I redovisningen framgår bland annat att det gavs 12 686 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Justitieutskottet anser att tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet och att redovisningen visar att de hemliga tvångsmedlen har inneburit en reell nytta. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 skrivelse
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-01-24
Justering: 2019-02-05
Trycklov: 2019-02-05
Betänkande 2018/19:JuU9

Myndigheternas användning av hemlig avlyssning har granskats (JuU9)

Riksdagen har granskat en skrivelse från regeringen om hemliga tvångsmedel under 2017. Det är en årlig redovisning som handlar om hur de brottsbekämpande myndigheterna använt sig av hemliga metoder som rumsavlyssning, kameraövervakning och avlyssning av elektronisk kommunikation. De här metoderna ska användas när det är nödvändigt för att förhindra eller utreda brott, men måste avvägas mot människors rätt till skydd för privatliv.

I redovisningen framgår bland annat att det gavs 12 686 tillstånd till hemliga tvångsmedel, vilket är en ökning jämfört med föregående år.

Justitieutskottet anser att tvångsmedlen fyller en mycket viktig funktion för det brottsutredande arbetet och att redovisningen visar att de hemliga tvångsmedlen har inneburit en reell nytta. Utskottet föreslår att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Förslagspunkter

1. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:19 till handlingarna.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-02-26
Debatt i kammaren: 2019-02-27
4

Beslut

Beslut: 2019-02-27
1 förslagspunkt

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2017

Utskottets förslag:
Riksdagen lägger skrivelse 2018/19:19 till handlingarna.