Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Privata utförare av kommunal verksamhet

Konstitutionsutskottets betänkande 2013/14:KU41

Bättre kontroll av privata företag som utför kommunal verksamhet (KU41)

Kontrollen av privata företag som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner och landsting ska förbättras. Även insynen i deras verksamhet ska bli bättre.

Kommuner och landsting blir skyldiga att alltid följa upp verksamhet som utförs av privata företag. Kommunerna och landstingen måste ha mål och riktlinjer för verksamhet som bedrivs i privat regi. Kommuner och landsting ska också se till att få tillräcklig information så att allmänheten kan få insyn i den kommunala verksamhet som utförs av privata utförare. När det finns olika utförare att välja mellan måste kommunerna och landstingen informera om alla som utför en verksamhet.

De nya regler som gäller skyldigheten att informera börjar gälla den 1 juli 2015. De andra reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 28 maj 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:KU41 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
I detta betänkande behandlas regeringens proposition 2013/14:118 Privata utförare av kommunal verksamhet. I propositionen föreslås ändringar i kommunallagen (1991:900). Syftet med ändringarna är att förbättra uppföljningen och kontrollen av privata utförare och att öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet. I propositionen föreslås också konsekvensändringar i viss annan lagstiftning.
Regeringen föreslår att begreppet kommunala entreprenader i kommunallagen ersätts med begreppet privat utförare. En privat utförare ska betyda en juridisk person eller en enskild individ som har hand om vården av en kommunal angelägenhet. Med en privat utförare avses inte kommunala företag.
Regeringen bedömer i propositionen att kommuner och landsting är huvudmän för de kommunala
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-04-15
Justering: 2014-05-08
Betänkande publicerat: 2014-05-22
Trycklov: 2014-05-19
Reservationer 1
Betänkande 2013/14:KU41
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-05-28
4

Beslut

Beslut: 2014-05-28
2 förslagspunkter, 1 acklamation, 1 votering