Prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 november 2009

Beslut

Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner (SkU13)

Enligt ett beslut i riksdagen får en företagare ansöka hos Skatteverket om så kallat prissättningsbesked. Ett sådant besked ger möjlighet för företagen och berörda myndigheter att i förväg komma överens om principerna för prissättningen vid internationella transaktioner. Den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till proposition 2008/09:182 i behandlad del och till proposition 2009/10:17.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2 propositioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-11-03
Justering: 2009-11-17
Betänkande publicerat: 2009-11-17
Trycklov: 2009-11-17
Betänkande 2009/10:SkU13

Lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner (SkU13)

Enligt ett lagförslag från regeringen får en företagare ansöka hos Skatteverket om så kallat prissättningsbesked. Ett sådant besked ger möjlighet för företagen och berörda myndigheter att i förväg komma överens om principerna för prissättningen vid internationella transaktioner.

Den nya lagen ska börja gälla den 1 januari 2010. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-24
4

Beslut

Beslut: 2009-11-25
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar
dels regeringens förslag till
1. lag om prissättningsbesked vid internationella transaktioner,
2. lag om ändring i lagen (1989:479) om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt, m.m.,
3. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
4. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
5. lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),
dels utskottets förslag i bilaga 3 till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324).
Därmed bifaller riksdagen propositionerna 2008/09:182 och 2009/10:17.