Prästers tystnadsplikt

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 14 maj 1997

Beslut

Prästers tystnadsplikt (KU18)

Tystnadsplikten enligt kyrkolagen utvidgades till att omfatta alla som är behöriga att utöva det kyrkliga ämbetet som präst i Svenska kyrkan. Lagändringen gör att samma regler gäller för alla präster i Svenska kyrkan. Riksdagen beslutade även att kyrkolagens begrepp själavårdande samtal ska bytas ut mot begreppet enskild själavård. Begreppet själavårdande samtal har lett till osäkerhet när det gäller bland annat brevväxling och avgränsningen mot andra samtal.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-04-15
Justering: 1997-04-10
Betänkande 1996/97:KU18

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-05-14
4

Beslut

Beslut: 1997-05-14

Protokoll med beslut