Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Planering och byggande

Civilutskottets betänkande 2012/13:CU9

En parlamentarisk kommitté bör se över plan- och bygglagen (CU9)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Plan- och bygglagen som riksdagen beslutade om 2010 har visat sig ha brister. Bland annat har hanteringen av plan- och bygglovsärenden inte blivit snabbare och enklare, vilket var avsikten. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att tillsätta en parlamentarisk kommitté som ska se över lagen. Kommittén bör få ett brett uppdrag att föreslå lagändringar som bland annat kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess. I kommitténs uppdrag bör ingå att se över det nuvarande systemet med regionplanering i plan- och bygglagen, som regeringen tidigare har meddelat att den har för avsikt att låta se över. Tillkännagivandet innebär att riksdagen sa ja till ett motionsförslag.

Riksdagen sa nej till övriga motioner om planering och byggande från allmänna motionstiden 2012.

Datum för beslutet: 21 mars 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2012/13:C388 angående en parlamentarisk PBL-kommitté. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:CU9 (pdf, 286 kB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet 39 motioner med sammanlagt 68 yrkanden från den allmänna motionstiden 2012. Förslagen gäller frågor om planering och byggande i vid bemärkelse. Flertalet av förslagen har direkt eller indirekt anknytning till det som regleras genom plan- och bygglagen (2010:900), förkortad PBL. Vidare behandlas vissa frågor som regleras genom lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader, lagen (1993:320) om byggfelsförsäkring och lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Utskottet föreslår ett tillkännagivande till regeringen om att en parlamentarisk PBL-kommitté bör tillsättas. Kommittén bör ges ett brett uppdrag att föreslå ändringar i plan- och bygglagstiftningen som bl.a. kan leda till en snabbare och enklare plan- och byggprocess.
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

39 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-01-29
Justering: 2013-03-05
Betänkande publicerat: 2013-03-06
Trycklov: 2013-03-05
Reservationer 11
Betänkande 2012/13:CU9
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-03-20
4

Beslut

Beslut: 2013-03-21
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar