Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

På väg mot en giftfri vardag

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU13

Mot en giftfri miljö (MJU13)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att den som driver en verksamhet utan att ha ett så kallat produktgodkännande enligt EU:s biocidförordning döms för otillåten miljöverksamhet till böter eller fängelse i högst två år. Biocidprodukter kan vara båtbottenfärger, träskyddsmedel, råttmedel eller insektsmedel. De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2014.

Riksdagen sa också nej till ett stort antal motioner från den allmänna motionstiden 2012 och 2013 om kemikaliepolitik.

Datum för beslutet: 26 mars 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:MJU13 (pdf, 800 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:39 På väg mot en giftfri vardag – plattform för kemikaliepolitiken i de delar som avser kemikaliepolitiken, 4 följdmotioner med 39 yrkanden väckta med anledning av propositionen och 76 motionsyrkanden från de allmänna motionstiderna 2012 och 2013. Sammantaget behandlas 115 motionsyrkanden.

Motionsyrkandena från de allmänna motionstiderna tar bl.a. upp frågor som rör det globala arbetet för ökad kemikaliesäkerhet, EU:s kemikalielagstiftning Reach, det nationella kemikaliearbetet, förbud mot och begränsning av kemikalier, bekämpningsmedel och nanoteknik.

Regeringen redovisar i propositionen sin strategi för att nå miljökvalitetsmålet Giftfri miljö och generationsmålet. Den består av de etappmål om farliga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

30 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-03-11
Betänkande publicerat: 2014-03-17
Trycklov: 2014-03-17
Reservationer 45
Betänkande 2013/14:MJU13
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-03-26
4

Beslut

Beslut: 2014-03-26
51 förslagspunkter, 48 acklamationer, 3 voteringar