över motion om förstatligande av de privata affärsbankerna

Näringsutskottets betänkande 1980/81:NU8

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Betänkande 1980/81:NU8 (pdf, 146 kB)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Näringsutskottets betänkande

1980/81:8

över motion om förstatligande av de privata affärsbankerna

Ärendet

I motion 1979/80:1790 av Lars Werner m. fl. (vpk) hemställs att riksdagen hos regeringen begär förslag till förstatligande av de privata affärsbanker­na.

Motionen

Motionärerna anför att de privata affärsbankerna utgör centra för storfinansens makt över det svenska näringslivet. Syftet med ett förstatli­gande skall enligt mofionärerna vara att förbättra möjligheterna att föra en effektiv ekonomisk politik, att underlätta en samhällelig kontroll av kapitalströmmarna och att ta ett väsentligt steg mot en ekonomi som planeras utifrån samhälleliga behov och målsättningar.

Riksdagsbehandling av tidigare motioner i ämnet

Under 1970-talet har motioner med förslag om förstatligande av affärs­bankerna förekommit nästan årligen. Dessa motioner har regelmässigt avstyrkts av näringsutskottet - åren 1971-1975 med reservation av vänster­partiet kommunisternas representant i utskottet - och avslagits av riksdagen. En redogörelse för frågans behandling åren 1971-1978 finns i näringsutskot­tets betänkande NU 1978/79:31 (s. 2).

Våren 1979 anförde utskottet (NU 1978/79:31 s. 6) följande. Det är självfallet av största värde om statsmakterna skaffar sig insyn i och möjlighet till kontroll av bankväsendet. Ett sådant samhälleligt inflytande utövas också genom bl. a. riksbanken, bankinspektionen och de offentliga styrelseleda­möterna i affärsbankerna. Det förutsätter inte att bankerna övertas av staten.

Vid näringsutskottets behandling hösten 1979 av proposition 1978/79:165 om den svenska kapitalmarknaden förelåg också ett motionsyrkande om förstatligande av bl. a. affärsbankerna. Förslaget avstyrktes med i stort sett samma motivering som tidigare (NU 1979/80:10 s. 37).

Frågan aktualiserades senast vid 1980 års urtima riksmöte. 1 vänsterpartiet kommunisternas partimotion 1980 U:2 med anledning av proposition 1980 U:l om vissa åtgärder på den ekonomiska politikens område föreslogs bl. a. att riksdagen hos regeringen skulle begära förslag om förstatligande av de privata affärsbankerna och hela kreditväsendet. I yttrande till finansutskott

1 Riksdagen 1980/81. 17 saml. Nr 8


NU 1980/81:8


 


NU 1980/81:8                                                                             2

tet påpekade näringsutskottet (NU 1980 U:ly) att detta yrkande gick avsevärt längre än den motion i ämnet från allmänna motionstiden 1980, 1979/80:1790, som avsågs komma att behandlas under riksmötet 1980/81. Motion 1980 U:2 avsåg nämligen förstatligande av kreditväsendet i dess helhet, sålunda även exempelvis sparbanker, föreningsbanker och finansbo­lag. Näringsutskottet avstyrkte motionsyrkandet och hänvisade till sin kommande behandling av motion 1979/80:1790. Finansutskottet (FiU 1980 U:l s. 29) återgav näringsutskottets synpunkter och tillade att riksdagsbe­handlingen av motion 1979/80:1790 inte borde föregripas genom ett ställningstagande av 1980 års urtima riksmöte. På förslag av finansutskottet avslog riksdagen motionsyrkandet.

Vissa statistiska uppgifter

Bankinstitutens utlåning till och inlåning från allmänheten åren 1975-1979 framgår av tabell 1.

Tabell 1. Bankinstitutens utlåning till och inlåning frän allmänheten åren 1975-1979 (milj. kr.)

 

Ultimo

 

Utlåning till ;

allmänheten

Summa

 

Affärs­bankerna

Spar­bankerna

Förenings­bankerna

 

1975 1976 1977 1978 1979

78 712

88 576

102 955

115 552

133 920

41301 45 695 49 341 53 853 59 791

8            527

9           577
10 685

12          040

13          186

128 540 143 848 162 981 181 445 206 897

 

Ultimo

 

Inlåning från

allmänheten

Summa

 

Affärs-    bankerna

Spar­bankerna

Förenings­bankerna

 

1975 1976 1977 1978 1979

98 573 100 653 109 235 130 286 151 640

49 211

53 353 57 484 65 574 78 580

9 871 11270 12 644 14 568 17 834

157 655 165 276 179 363 210 428 248 054

Källa: Ekonomisk Revy 1980:3

Uppgifterna i tabell 1 om affärsbankerna inkluderar den statliga Post- och Kreditbanken, PKbanken. Denna är den största affärsbanken. Tabell 2 innehåller uppgifter ur den officiella bankstatistiken om de olika affärsban­kernas utlåning till och inlåning från allmänheten åren 1975 och 1979.


 


NU 1980/81:8

Tabell 2. Affärsbankernas utlåning till och inlåning i/ån allmänheten per den 31 december åren 1975 och 1979

 

Affärsbank

Utlåning

till allmänheten

 

 

 

 

1975

 

1979

 

Milj. kr.

%

Milj. kr.

%

PKbanken

21 031

26,7

36 236

27,0

Skandinaviska

 

 

 

 

Enskilda Banken

19 986

25,4

33 034

24,7

Svenska

 

 

 

 

Handelsbanken

17 395

22,1

31 688

23.7

Provinsbankerna'

18 050

22.9

27 964

20,9

Övriga

2 250

2,9

4 998

3,7

Summa

78 712

100,0

133 920

100,0

Affärsbank

Inlåning

från allmänheten

 

 

 

 

1975

 

1979

 

Milj. kr.

%

Milj. kr.

%

PKbanken

34 335

34,8

54 515

36,0

Skandinaviska

 

 

 

 

Enskilda Banken

23 724

24,1

32 650

21,5

Svenska

 

 

 

 

Handelsbanken

19 932

20,2

30 908

20.4

Provinsbankerna'

19 339

19,6

30 943

20.4

Övriga

1243

1,3

2 624

1,7

Summa

98573

100,0

151 640

100,0

' Wermlandsbanken, Östgötabanken, Götabanken, Sundsvallsbanken, Skaraborgs­banken, Uplandsbanken, Jämtlands Folkbank, Skånska Banken och Bohusbanken 2 Sparbankernas Bank och Föreningsbankernas Bank

Källa: Bankerna 1975 resp. 1979 (SOS)

Av tabell 2 kan utläsas att den andel av affärsbankernas sarnmanlagda utlåning till allmänheten som de två stora privata affärsbankerna jämte provinsbankerna svarade för år 1975 uppgick till 70,4 % och år 1979 till 69,3 %. Motsvarande andel av inlåningen från allmänheten var 63,9 % år 1975 och 62,3 % år 1979. Av affärsbankernas totala omslutning svarade nyssnämnda privata affärsbanker år 1975 för 66,8 % och år 1979 för 67,2 %. Dessa uppgifter framgår av tabell 3.


 


NU 1980/81:8

Tabell 3. Affärsbankernas omslutning per den 31 december 1975 och 1979

 

 

 

1975

 

1979

 

Milj. kr.

%

Milj. kr.

%

PKbanken

40 835

27.0

71475

26,7

Skandinaviska

 

 

 

 

Enskilda Banken

39 292

25,9

68 712

25,7

Svenska

 

 

 

 

Handelsbanken

33 651

22.2

60 128

22,5

Provinsbankerna'

28 373

18,7

50 668

19,0

Övriga

9 422

6,2

16218

6,1

Summa

151 573

100,0

267201

100,0

'Wermlandsbanken, Östgötabanken, Götabanken, Sundsvallsbanken, Skaraborgs-banken, Uplandsbanken, Jämtlands Folkbank, Skånska Banken och Bohusbanken 2 Sparbankernas Bank och Föreningsbankernas Bank

Källa: Bankerna 1975 resp. 1979 (SOS)

Utskottet

Vänsterpartiet kommunisterna föreslår i motion 1979/80:1790 att riksda­gen skall begära att regeringen lägger fram förslag om förstatligande av de privata affärsbankerna.

Utskottet vill erinra om att motioner med förslag om förstatligande av affärsbankerna har förekommit upprepade gånger under 1970-talet och därvid avslagits av riksdagen. Frågan var aktuell bl. a. vid behandlingen hösten 1979 av proposifion 1978/79:165 om den svenska kapitalmiarknaden (NU 1979/80:10 s. 37). Vid 1980 års urfima riksmöte avslog riksdagen - på förslag'av närings- och finansutskotten - ett motionsyrkande om förstatli­gande av kreditväsendet i dess helhet, sålunda även exempelvis sparbanker, föreningsbanker och finansbolag (NU 1980 U:l y, FiU 1980 U:l s. 29).

Motionärernas krav på förstatligande av de privata affärsbankerna avstyrks av utskottet på samma grunder som tidigare år. Det är självfallet av stor betydelse att statsmakterna har insyn i och möjlighet till kontroll av bankväsendet. Ett sådant samhälleligt inflytande utövas också genom bl. a. riksbanken, bankinspekfionen och de offenfiiga styrelseledamöterna i affärsbankerna. Det förutsätter inte att bankerna övertas av staten.


 


NU 1980/81:8

Utskottet hemställer

att riksdagen avslår motion 1979/80:1790.

Stockholm den 18 november 1980

På näringsutskottets vägnar INGVAR SVANBERG

Närvarande: Ingvar Svanberg (s), Johan Olsson (c), Erik Hovhammar (m), Hugo Bengtsson (s), Sven Andersson (fp), Nils Erik Wååg (s), Margaretha af Ugglas (m), Lilly Hansson (s), Birgitta Hambraeus (c), Tage Adolfsson (m), Lennart Pettersson (s), Bengt Sjönell (c), Rune Jonsson (s), Wivi-Anne Radesjö (s) och Christer Eirefelt (fp).

Särskilt yttrande

Ingvar Svanberg, Hugo Bengtsson, Nils Erik Wååg, Lilly Hansson, Lennart Pettersson, Rune Jonsson och Wivi-Anne Radesjö (alla s) anför:

Frågan om ett ökat samhällsinflytande över bankväsendet är enligt vår mening fortfarande aktuell. Det är emellertid inte säkert att ett förstatligan­de av de privata affärsbankerna är den lämpligaste metoden. Andra modeller för att vidga det demokratiska inflytandet över bankverksamheten kan tänkas.


 


 


 

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut