Omstrukturering av AmuGruppen AB (skr. 1996/97:95 och förs. 1996/97:RR8)

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU10

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 1997

Beslut

AmuGruppen AB (AU10)

Riksdagen gav, med anledning av Riksdagens revisorers förslag, regeringen i uppdrag att stärka och förbättra styrningen av AmuGruppen AB. Det bör ske bland annat genom tydligt formulerade och konkretiserade mål för verksamheten. Styrelse och företagsledning bör få klara och tydliga riktlinjer om ägarens intentioner, och ägaren måste följa och analysera verksamhetens utveckling.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

1 framställning / redogörelse, 5 motioner, 1 skr
2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-03-11
Justering: 1997-03-20
Betänkande 1996/97:AU10

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-16
4

Beslut

Beslut: 1997-04-16

Protokoll med beslut