Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning

Utbildningsutskottets betänkande 2014/15:UbU13

Mer effektiv och individanpassad sfi och vuxenutbildning (UbU13)

Riksdagen sa ja, med vissa mindre ändringar, till regeringens förslag om en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning. Det handlar framför allt om utbildningen i svenska för invandrare, sfi, och den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå.

Beslut innebär att sfi inte längre ska vara en egen skolform utan i stället ingå i den kommunala vuxenutbildningen - på grundläggande och gymnasial nivå samt i form av svenska för invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är anpassade efter elevens behov.

Beslutet innebär också att elevens hemkommun ska erbjuda studie- och yrkesvägledning om eleven börjar på en kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Hemkommunen ska även upprätta en individuell studieplan.

Lagändringarna börjar att gälla den 1 januari 2016 men ska tillämpas från och med den 1 juli 2016.

Datum för beslutet: 16 juni 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Riksdagen antar regeringens lagförslag med de ändringar utskottet föreslår och avstyrker samtliga motionsyrkanden.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:UbU13 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utbildningsutskottet proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning, två motioner som väckts med anledning av propositionen och åtta motionsyrkanden från allmänna motionstiden 2014/15.
I propositionen lämnas förslag till ändringar i skollagen (2010:800) som syftar till en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning, framför allt när det gäller utbildning i svenska för invandrare (sfi) och kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.
Utbildning i svenska för invandrare ska inte längre vara en egen skolform inom skolväsendet utan ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning. Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahållas på grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

9 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-23
Justering: 2015-06-04
Trycklov: 2015-06-04
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:UbU13
3

Debatt

Bordläggning: 2015-06-10
Debatt i kammaren: 2015-06-11
4

Beslut

Beslut: 2015-06-16
10 förslagspunkter, 7 acklamationer, 3 voteringar