Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Offentlighets- och sekretesslag

Konstitutionsutskottets betänkande 2008/09:KU24

Ny offentlighets- och sekretesslag (KU24)

En ny offentlighets- och sekretesslag börjar gälla den 30 juni 2009. Den nya lagen är en omarbetning av sekretesslagen med syftet att göra reglerna mer lättförståeliga och lättare att tillämpa.

Datum för beslutet: 13 maj 2009
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionerna

Hela betänkandet

Betänkande 2008/09:KU24 (pdf, 17 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlas regeringens förslag till offentlighets- och sekretesslag (prop. 2008/09:150). Den föreslagna lagen är en omarbetning av sekretesslagen (1980:100) i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Regeringen föreslår i propositionen också följdändringar i 125 lagar för att ändra hänvisningar till sekretesslagen till att i stället avse den nya offentlighets- och sekretesslagen. I betänkandet behandlas även ett förslag till lag om ändring i sekretesslagen samt ett förslag till ändring i lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning, när det gäller 12 §, som lagts fram i proposition 2008/09:145 Omreglering av apoteksmarknaden och som socialutskottet överlämnat till konstitutionsutskottet för lagteknisk samordning.

Offentlighets- och
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-03-26
Justering: 2009-04-23
Betänkande publicerat: 2009-04-29
Trycklov: 2009-04-28
Betänkande 2008/09:KU24
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-05-07
4

Beslut

Beslut: 2009-05-13
7 förslagspunkter, 7 acklamationer