Nya skatteregler för försäkringsföretag

Skatteutskottets betänkande 2010/11:SkU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 december 2010

Beslut

Nya skatteregler för försäkringsföretag (SkU14)

Riksdagen har tidigare beslutat att en ny modernare försäkringsrörelselag ska börja gälla den 1 april 2011 (se 2010/11:FiU8 ). Skattereglerna anpassas nu till den nya lagen. De nya reglerna innebär bland annat att försäkringsföreningar, som tidigare hette understödsföreningar, i de flesta fall ska betala skatt på samma sätt som försäkringsbolag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-11-23
Justering: 2010-11-23
Betänkande publicerat: 2010-12-08
Trycklov: 2010-12-08
Betänkande 2010/11:SkU14

Nya skatteregler för försäkringsföretag (SkU14)

Riksdagen har tidigare beslutat att en ny modernare försäkringsrörelselag ska börja gälla den 1 april 2011 (se 2010/11:FiU8). Skattereglerna anpassas nu till den nya lagen. De nya reglerna innebär bland annat att försäkringsföreningar, som tidigare hette understödsföreningar, i de flesta fall ska betala skatt på samma sätt som försäkringsbolag. Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2011 och tillämpas första gången vid 2012 års taxering. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-12-15
4

Beslut

Beslut: 2010-12-15
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya skatteregler för försäkringsföretag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lag om ändring i kupongskattelagen (1970:624),
3. lag om ändring i lagen (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.,
4. lag om ändring i lagen (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter,
5. lag om ändring i lagen (1986:468) om avräkning av utländsk skatt,
6. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
7. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel,
8. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483),
9. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter,
10. lag om ändring i lagen (2007:460) om skatt på trafikförsäkringspremie m.m.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:18.