Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU31

Moms för elektroniska tjänster ska betalas i det land där köparen finns (SkU31)

Ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i det land där köparen finns. De nya reglerna gör att företag i ett land kan konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land, som har lägre momssats. För att förenkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda så kallad kontaktpunkt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Datum för beslutet: 17 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:SkU31 (pdf, 5 MB)

Skatteutskottets betänkande 2013/14:SkU31

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Sammanfattning

Utskottet tillstyrker i betänkandet regeringens förslag i proposition 2013/14: 224 till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200), lag om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen(1994:200), lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster och lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslagen är baserade på ändringar i mervärdesskattedirektivet (direktiv 2006/112/EG).

I propositionen föreslås bl.a. att telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster ska anses omsatta i det land där köparen är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas, om köparen är en privatperson eller någon annan som inte är en beskattningsbar person. Säljaren ska därmed ta ut mervärdesskatt i enlighet med den skattesats som gäller i köparens land och betala skatten till det landet. För att förenkla tillämpningen av de nya reglerna för säljarna föreslås att det införs en särskild ordning för redovisning och betalning av skatt på elektronisk väg genom en enda s.k. kontaktpunkt.

Det saknas enligt propositionen specifik statistik över handeln med telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Av dessa typer av tjänster är det främst elektroniska tjänster som förvärvas av privatpersoner. De vanligaste elektroniska tjänsterna som konsumeras av internetanvändare i Sverige är dataprogram och appar (23 procent), musik (23 procent), spel (13 procent), video och film (11 procent) samt tidningar och artiklar (8 procent).

De nya reglerna innebär att i de fall tjänsterna anses omsatta i Sverige och Sverige blir beskattningsland kommer skatteintäkterna för staten av tjänstehandeln att öka. Generellt bedöms förslaget medföra att Sverige blir beskatt-

1

2013/14:SkU31 SAMMANFATTNING

ningsland i större omfattning än vad som är fallet i dag. Regeländringen innebär att hanteringen av mervärdesskatt för dessa typer av tjänster blir neutral inom EU på så vis att det inte längre kommer att ha någon betydelse var säljaren är etablerad.

Utskottet tillstyrker också de ändringar som föreslås i förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m. och förslaget till lagen om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Lagförslagen träder i huvudsak i kraft den 1 januari 2015.

2

2013/14:SkU31

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Riksdagen antar regeringens förslag till

1.lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

2.lag om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),

3.lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster,

4.lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),

5.lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,

6.lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med det tillägget att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 oktober 2014.

Därmed bifaller riksdagen proposition 2013/14:224 punkterna 1–6.

Stockholm den 27 maj 2014

På skatteutskottets vägnar

Henrik von Sydow

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Henrik von Sydow (M), Leif Jakobsson (S), Ulf Berg (M), Hannah Bergstedt (S), Lena Asplund (M), Christina Oskarsson (S), Fredrik Schulte (M), Hans Olsson (S), Gunnar Andrén (FP), Peter Persson (S), Karin Nilsson (C), Anders Karlsson (S), Maria Abrahamsson (M), Mats Pertoft (MP), Lars Gustafsson (KD), Kent Ekeroth (SD) och Jacob Johnson (V).

4

2013/14:SkU31

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. Förslagen redovisas i bilaga 1 och regeringens lagförslag redovisas i bilaga 2.

Bakgrund

I februari 2008 antog rådet det s.k. momspaketet. Stora delar av momspaketet har redan genomförts i svensk rätt. Den nu aktuella propositionen avser det svenska genomförandet av återstående delar av direktiv 2008/8/EG som är en av de rättsakter som ingår i momspaketet.

Genom direktiv 2008/8/EG ändrades mervärdesskattedirektivet angående platsen för tillhandahållande av tjänster (i svensk terminologi vanligen

omsättningsland eller beskattningsland) i olika steg, med början fr.o.m. den 1 januari 2010. Direktivet innehåller regler som träder i kraft vid fyra olika tillfällen.

I proposition 2009/10:15 behandlades de ändringar avseende beskattningsland som trädde i kraft den 1 januari 2010, den 1 januari 2011 och den 1 januari 2013. Den nu aktuella propositionen behandlar de ändringar avseende gränsöverskridande försäljning av telekommunikationstjänster, radio- och tv-sänd- ningar och elektroniska tjänster som träder i kraft den 1 januari 2015.

Bestämmelserna om platsen för tillhandahållande avgör i vilket land en viss omsättning ska beskattas vid gränsöverskridande transaktioner. Allt fler tjänster tillhandahålls på distans och reglerna i mervärdesskattedirektivet har inte varit anpassade till denna utveckling. Bestämmelserna i direktiv 2008/8/EG syftar till att modernisera och förenkla det gemensamma mervärdesskattesystemet. Syftet är också att i större utsträckning uppnå beskattning i konsumtionslandet för att upprätthålla den grundläggande principen att skatten ska tillfalla konsumtionslandet.

Propositionens huvudsakliga innehåll

Nya regler om omsättningsland för tjänster

I propositionen föreslår regeringen att telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som tillhandahålls någon som inte är

5

2013/14:SkU31 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  en beskattningsbar person, ofta en privatperson, ska anses omsatta i Sverige,
  om förvärvaren är etablerad, är bosatt eller stadigvarande vistas i landet.
  Genom direktiv 2008/8/EG införs nya beskattningslandsregler för telekom-
  munikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som
  tillhandahålls en icke beskattningsbar person. Direktivet ändrar artikel 58 i
  mervärdesskattedirektivet fr.o.m. den 1 januari 2015 på så sätt att telekommu-
  nikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster som till-
  handahålls en icke beskattningsbar person ska beskattas där förvärvaren är
  etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, oavsett om säljaren är etablerad i
  tredjeland eller inom EU.
  Förändringarna i mervärdesskattedirektivet medför ändringar i mervär-
  desskattelagen.
  Förändringen innebär att det i större utsträckning uppnås en beskattning där
  tjänsten konsumeras. Eftersom det i praktiken är svårt att avgöra var den
  faktiska konsumtionen sker, har det presumerats att konsumtionen äger rum i
  det land där förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Den
  faktiska konsumtionen torde också i de flesta fall ske i det land där kunden är
  etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas.

Särskilda ordningar för att redovisa och betala mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Regeringen föreslår vidare att nya regler om förenklade särskilda ordningar för beskattningsbara personer som tillhandahåller icke beskattningsbara personer, ofta privatpersoner, telekommunikationstjänster, radio- och tv-sänd- ningar och elektroniska tjänster ska föras in i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster. Lagen ska byta namn till lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

Regeringens förslag har sin grund i de nya bestämmelserna om beskattningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster, som införs genom direktiv 2008/8/EG, som innebär att beskattning ska ske i Sverige om köparen av tjänsten är en icke beskattningsbar person som är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige. Det kommer därmed att sakna betydelse var säljaren är etablerad. Såväl säljare som är etablerade utanför EU som säljare som är etablerade inom EU blir skattskyldiga i Sverige, om köparen är en icke beskattningsbar person i Sverige.

Direktiv 2008/8/EG innebär även att den nu gällande, temporära särskilda ordningen för beskattningsbara personer (säljare) som inte är etablerade inom EU och som tillhandahåller icke beskattningsbara personer (privatpersoner som är köpare) elektroniska tjänster blir permanent och utvidgas på så sätt att den också omfattar telekommunikationstjänster och radio- och tv-sändningar. Denna ordning kallas tredjelandsordningen.

6

REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 2013/14:SkU31

Vidare införs genom direktiv 2008/8/EG en särskild ordning för beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land och som tillhandahåller icke beskattningsbara personer i ett annat EU-land telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Denna nya särskilda ordning kallas unionsordningen.

Syftet med de särskilda ordningarna är att underlätta för företagen att fullgöra sina mervärdesskatterättsliga skyldigheter inom EU. Tredjelandsordningen innebär att även om en beskattningsbar person omsätter tjänster i flera EU-länder, kan han eller hon välja att ha endast ett land som kontaktpunkt inom EU och registrera sig för mervärdesskatt där. Deklaration och betalning av mervärdesskatt för samtliga försäljningar till icke beskattningsbara personer inom EU lämnas då till den behöriga myndigheten i det land som valts som kontaktpunkt (identifieringsstaten). Unionsordningen innebär det motsvarande för beskattningsbara personer etablerade inom EU. Ett företag kan enligt denna ordning ha det EU-land där det är etablerat som kontaktpunkt. Genom kontaktpunkten deklareras och betalas mervärdesskatt för försäljningar till icke beskattningsbara personer i andra EU-länder. Ordningen kan inte användas för att deklarera omsättningar i EU-länder i vilka företaget har en etablering. För de båda särskilda ordningarna gäller att det är identifieringsstaten som vidarebefordrar deklarationsuppgifter och betalning av skatten till konsumtionsstaten, dvs. det EU-land där tjänsterna anses omsatta och därmed ska beskattas.

De särskilda ordningarna är frivilliga för företagen.

Den som tillämpar en särskild ordning och som har Sverige som identifieringsstat ska för varje redovisningsperiod lämna en särskild mervärdesskattedeklaration på elektronisk väg. Deklarationen ska ha kommit in till Skatteverket senast den 20 i månaden efter redovisningsperiodens utgång. De belopp som redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska redovisas i euro.

Den som redovisar svensk mervärdesskatt genom tredjelandsordningen får inte dra av ingående skatt. I stället har han eller hon rätt till återbetalning av skatten efter ansökan enligt reglerna för återbetalning till beskattningsbara personer som inte är etablerade inom EU. Inte heller den som tillämpar unionsordningen får dra av ingående skatt för förvärv eller import i verksamheter som omfattas av den särskilda ordningen. Han eller hon har i stället rätt till återbetalning av den ingående skatten enligt det elektroniska förfarandet för beskattningsbara personer som är etablerade i ett EU-land. Om han eller hon också bedriver annan verksamhet i Sverige för vilken registreringsskyldighet enligt de allmänna reglerna föreligger, får dock avdrag för ingående skatt hänförlig till förvärv eller import i de verksamheter som omfattas av unionsordningen göras i den skattedeklaration som lämnas enligt skatteförfarandelagen.

De nya reglerna föreslås tas in i lagen om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster. Vidare föreslås att lagen ska byta namn till lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

7

2013/14:SkU31 REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
  På motsvarande vis som gäller i dag bör vissa bestämmelser avseende de
  särskilda ordningarna dock finnas i mervärdesskattelagen.
  De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
  Offentligfinansiella effekter
  Regeringen bedömer att förslagen i propositionen medför en positiv offentlig-
  finansiell nettoeffekt genom ökade mervärdesskatteintäkter. Nettoeffekten
  uppskattas till ca 50 miljoner kronor per år.
  Det saknas specifik statistik över handeln med telekommunikationstjänster,
  radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster. Av dessa typer av tjänster
  är det främst elektroniska tjänster som förvärvas av privatpersoner. Privat-
  personer torde inte förvärva radio- och tv-sändningar från säljare i ett annat
  land i någon nämnvärd omfattning, bl.a. till följd av att sändningsrättigheter i
  stor utsträckning styr vilka tv-program som får göras tillgängliga i respektive
  land.
  De vanligaste elektroniska tjänsterna som konsumeras av internetanvän-
  dare i Sverige är dataprogram och appar (23 procent), musik (23 procent), spel
  (13 procent), video och film (11 procent) samt tidningar och artiklar (8 pro-
  cent).
  De nya reglerna innebär att i de fall tjänsterna anses omsatta i Sverige och
  Sverige blir beskattningsland kommer skatteintäkterna för staten att öka. I de
  fall tjänsterna i stället anses omsatta i något annat EU-land kommer skatte-
  intäkterna att minska. Den offentligfinansiella effekten beror därmed på nettot
  av tjänstehandeln. Generellt bedöms förslaget medföra att Sverige blir beskatt-
  ningsland i större omfattning än vad som är fallet i dag. Därmed bedöms de
  nya reglerna medföra ökade mervärdesskatteintäkter. Den offentligfinansiella
  nettointäkten av regeländringen uppskattas till ca 50 miljoner kronor per år.
  Regeländringarna innebär att hanteringen av mervärdesskatt för dessa typer
  av tjänster blir neutral inom EU på så vis att det inte längre har någon betydelse
  var säljaren är etablerad. Därmed kommer spelreglerna för hur mervärdesskatt
  tas ut för dessa företag att vara neutrala i framtiden.

8

2013/14:SkU31

Utskottets överväganden

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens förslag om nya regler om omsättningsland samt om särskilda ordningar för att redovisa och betala mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sänd- ningar och elektroniska tjänster.

Utskottets ställningstagande

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag och tillstyrker propositionen med det tillägget att lagen om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi ska träda i kraft den 1 oktober 2014.

9

2013/14:SkU31

BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2013/14:224 Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster:

1.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

2.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).

3.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

4.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244).

5.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.

6.Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

10

2013/14:SkU31

BILAGA 2

Regeringens lagförslag

11

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

12

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

13

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

14

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

15

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

16

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

17

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

19

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

20

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

21

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

22

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

23

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

24

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

25

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

26

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

27

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

28

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

29

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

30

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

31

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

32

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

33

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

34

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

35

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

36

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

37

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

38

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

39

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

40

REGERINGENS LAGFÖRSLAG BILAGA 2 2013/14:SkU31

41

2013/14:SkU31 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
42 Tryck: Elanders, Vällingby 2014
1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-27
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-06-09
Trycklov: 2014-06-05
Betänkande 2013/14:SkU31

Moms för elektroniska tjänster ska betalas i det land där köparen finns (SkU31)

Ett företag som säljer program, appar, spel, film eller andra elektroniska tjänster till privatpersoner i andra EU-länder ska ta ut och betala moms i det land där köparen finns. De nya reglerna gör att företag i ett land kan konkurrera på samma villkor som företag i ett annat EU-land, som har lägre momssats. För att förenkla för säljarna kommer redovisning och betalning av skatt att kunna göras elektroniskt genom en enda så kallad kontaktpunkt.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2015. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-16
4

Beslut

Beslut: 2014-06-17
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommuni-kationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
2. lag om ändring i lagen (2014:50) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
3. lag om ändring i lagen (2011:1245) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster,
4. lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244),
5. lag om ändring i lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import, m.m.,
6. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi med det tillägget att tidpunkten för ikraftträdandet bestäms till den 1 oktober 2014.