Ny vallag

Konstitutionsutskottets betänkande 1996/97:KU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 9 april 1997

Beslut

Ny vallag (KU16)

Riksdagen beslutade om en ny vallag. Lagen - som är gemensam för riksdagsval, landstings- och kommunalval och val till Europaparlamentet - bygger i stora delar på den tidigare vallagen men innehåller också nyheter. Bland annat förstärks inslaget av personval. Ledamöterna utses i första hand bland de kandidater som fått personröster över en viss spärr. Spärren blir vid 1998 års val 8 procent vid riksdagsval och 5 procent vid övriga val. Partier som registrerat sin partibeteckning ska kunna anmäla samtliga sina kandidater. Tillskrivna namn kommer då inte att beaktas vid mandatfördelningen. Strykningar har inte längre någon effekt. Riksdagen gav regeringen i uppdrag att göra en parlamentarisk utvärdering av de första allmänna valen med personvalsinslag i full skala. Vid utvärderingen bör bland annat undersökas om den nya vallagen gett väljarna bättre möjligheter att påverka vilka som ska representera dem. Även 8-procentsspärrens inverkan och om ovidkommande ekonomiska faktorer påverkat valet bör studeras.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-02-25
Justering: 1997-03-18
Betänkande 1996/97:KU16

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-04-09
4

Beslut

Beslut: 1997-04-09

Protokoll med beslut