Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Nationella patent på engelska

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU15

Ansökningar om svenska patent ska kunna göras på engelska (NU15)

Den som ansöker om att få ett svenskt patent ska kunna lämna in sin ansökan på engelska. I dagsläget måste ansökningar om patent lämnas in på svenska. Det kräver ofta ett omfattande översättningsarbete. Syftet med beslutet är att den som söker patent ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Med patent menas ensamrätt att utnyttja en uppfinning. Det innebär till exempel att ingen annan får tillverka eller sälja uppfinningen om inte den som har patentet ger tillstånd.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om immaterialrätt.

Datum för beslutet: 10 april 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:NU15 (pdf, 2 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2013/14:53 Nationella patent på engelska. Inga motioner har väckts med anledning av propositionen. I betänkandet behandlas även 34 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 inom området för immaterialrätt.

Utskottet tillstyrker propositionen, i vilken regeringen föreslår att nationella patentansökningar ska kunna behandlas och beviljas på engelska. Bakgrunden till regeringens förslag är att en ansökan om ett svenskt patent ofta kräver ett omfattande översättningsarbete och därför också kan bli kostsam. Förslaget syftar till att sökande ska kunna begränsa sina kostnader för översättningar. Utskottet har inget att invända mot förslaget utan anser i likhet med regeringen att det kommer att medföra
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

18 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-03-04
Justering: 2014-03-20
Betänkande publicerat: 2014-04-01
Trycklov: 2014-04-01
Reservationer 5
Betänkande 2013/14:NU15
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-09
4

Beslut

Beslut: 2014-04-10
6 förslagspunkter, 5 acklamationer, 1 votering