Nationaldagen - ny helgdag

Konstitutionsutskottets betänkande 2004/05:KU6

Nationaldagen blir allmän helgdag 2005 (KU6)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Den 6 juni blir en röd dag i almanackan från och med 2005. Riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att göra nationaldagen till en allmän helgdag. Beslutet innebär också att annandag pingst från och med 2005 inte längre kommer att vara en allmän helgdag. I många andra länder är nationaldagen en helgdag. Att göra nationaldagen till helgdag i Sverige skulle, enligt riksdagen, vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än vad den har i dag.

Datum för beslutet: 1 december 2004
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna

Hela betänkandet

Betänkande 2004/05:KU6 (pdf, 293 kB)
Konstitutionsutskottets betänkande
2004/05:KU6

Nationaldagen - ny helgdag


Sammanfattning
I betänkandet behandlas regeringens proposition 2004/05:23 Nationaldagen
den 6 juni som allmän helgdag samt tre motioner som väckts med anledning
av propositionen. I propositionen föreslås att nationaldagen den 6 juni
skall bli allmän helgdag fr.o.m. år 2005. Annandag pingst skall samtidigt
upphöra att vara allmän helgdag. Utskottet tillstyrker propositionen
och avstyrker motionerna.
Till betänkandet har fogats en reservation.
Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Nationaldagen - ny helgdag
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:253)
om allmänna helgdagar. Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:23
och avslår motionerna 2004/05:K2, 2004/05:K3 och 2004/05:K4.

Reservation (v, mp)

Stockholm den 18 november 2004
På konstitutionsutskottets vägnar

Göran Lennmarker
Följande ledamöter har deltagit i beslutet:      Göran Lennmarker (m),
Göran Magnusson (s), Barbro Hietala Nordlund (s), Kenth Högström (s),
Ingvar Svensson (kd), Mats Einarsson (v), Inger Jarl Beck (s), Henrik
S Järrel (m), Anders Bengtsson (s), Tobias Krantz (fp), Kerstin Lundgren
(c), Helene Petersson (s), Gustav Fridolin (mp), Karin Åström (s),
Carl-Erik Skårman (m), Liselott Hagberg (fp) och Kenneth G Forslund (s).
Redogörelse för ärendet
Vid riksmötet 2001/02 behandlade riksdagen ett antal motioner med förslag
att göra nationaldagen den 6 juni till allmän helgdag. I betänkandet
2001/02:KU9 ansåg konstitutionsutskottet att nationaldagen skall bli
allmän helgdag men att det fick ankomma på regeringen att utarbeta ett
förslag med den innebörden. Riksdagen tillkännagav för regeringen som
sin mening vad utskottet anfört (rskr. 2001/02:139).
Den 5 juni 2003 beslutade regeringen direktiv till en särskild utredare
att utarbeta ett förslag som innebär att nationaldagen den 6 juni skall
bli allmän helgdag. Utredningen antog namnet 6 juni-utredningen.
Utredningen överlämnade i maj 2004 betänkandet Nationaldagen - ny helgdag
(SOU 2004:45). Betänkandet har remissbehandlats.
Med anledning av regeringens nu behandlade proposition i ämnet har
inkommit skrivelser från bl.a. Landsorganisationen i Sverige, Svenskt
Näringsliv och Svenska kyrkan. Vidare har representanter för Svenska
kyrkan företrätt inför utskottet.
Utskottets överväganden
Nationaldagen - ny helgdag
Utskottets förslag i korthet
Utskottet föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om
ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar. Ändringen innebär att
nationaldagen den 6 juni skall bli allmän helgdag fr.o.m. år 2005.
Annandag pingst skall samtidigt upphöra att vara allmän helgdag. Utskottet
avstyrker motionerna K2, K3 och K4. Jämför reservation (v, mp).
Propositionen
I propositionen föreslås att nationaldagen den 6 juni skall bli allmän
helgdag. Vidare konstateras att det i Sverige - till skillnad från vad
som är fallet i många andra länder - inte är en allmän helgdag på
nationaldagen. Som skäl för regeringens förslag anges bl.a. att det svenska
språket, den svenska historien, det svenska kulturarvet och det svenska
samhällssystemet utgör stora delar av den nationella identiteten som i
en tid med ökad internationalisering förefaller bli mer och mer
betydelsefull. Att göra nationaldagen till helgdag i Sverige skulle enligt
propositionen vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större
utrymme än den har i dag.
I propositionen föreslås vidare att annandag pingst skall upphöra att
vara allmän helgdag.
I sammanhanget slås fast att det skulle medföra betydande kostnader för
samhället om införandet av en allmän helgdag leder till en
arbetstidsförkortning.
Regeringen delar därför 6 juni-utredningens uppfattning att reformen
bör finansieras genom att flytta eller ta bort en av de nu befintliga
helgdagarna.
En möjlig lösning anges vara att ta bort Kristi himmelsfärdsdag som
allmän helgdag. Mycket talar enligt propositionen för att det skulle
vara den lösning som samhällsekonomiskt skulle vara mest fördelaktig.
Ett alternativ är att flytta Kristi himmelsfärdsdag från den nuvarande
torsdagen till den följande lördagen. Med det alternativet skulle den
allmänna helgdagen inte inkräkta på någon vanlig arbetsdag. Det noteras
att Svenska kyrkan i remissyttrande hävdar att en sådan ordning är den
som minst skulle störa kyrkoårets rytm. Å andra sidan noteras även att
Sveriges Kristna Råd förordar att annandag pingst tas bort.
Enligt regeringen kan inte den samhällsekonomiska aspekten vara ensamt
avgörande för frågan vilken allmän helgdag som skall flyttas eller tas
bort. I likhet med 6 juni-utredningen anser regeringen att trossamfundens
uppfattning är viktig när ställning skall tas till vilken helgdag som
skall tas bort. I propositionen noteras att flertalet trossamfund synes
vara eniga om att - för det fall den 6 juni införs som allmän helgdag
- annandag pingst är den av de kyrkliga helgdagarna vars upphörande
skulle föranleda minst negativa konsekvenser.
Även andra argument förs i propositionen fram för att ta bort annandag
pingst. Det konstateras att de allmänna helgdagarna är ojämnt fördelade
under året. Många helgdagar infaller under våren. Annandag pingst ligger
närmast den 6 juni i tiden. Under åren 2004-2023 infaller annandag pingst
dessutom i början av juni åtta gånger. Om inte annandag pingst tas bort
som allmän helgdag skulle det innebära att det vissa år kommer att bli
ytterligare en långhelg under våren förutom Kristi himmelsfärdshelgen.
Vissa år skulle det dessutom komma att uppstå klämdagar mellan
nationaldagen och pingsthelgen. Allt detta kan innebära ytterligare
konsekvenser för samhällsekonomin.
I fråga om ikraftträdandet föreslås att nationaldagen den 6 juni skall
bli allmän helgdag och annandag pingst upphöra att vara allmän helgdag
fr.o.m. år 2005.
Motioner
I motion 2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. (v) föreslås att riksdagen
avslår regeringens förslag att göra nationaldagen den 6 juni till allmän
helgdag. Motionärerna anför bl.a. att införandet av nationaldagen som
allmän helgdag skulle vara ett steg i fel riktning mot ett ideologiserat
nationsbegrepp. Vidare anförs att förslaget att ersätta annandag pingst
med nationaldagen som helgdag innebär en arbetstidsförlängning.
I motion 2004/05:K3 av Karin Pilsäter (fp) föreslås att riksdagen
beslutar att avskaffa annandag pingst som helgdag utan att göra den 6
juni till allmän helgdag. Motionären anför bl.a. att Sverige - till
skillnad från många andra länder som firar nationaldagar - inte har
någon befrielsehistoria. Vidare anför motionären att det redan finns
allför många helgdagar.
I motion 2004/05:K4 av Gustav Fridolin och Mikael Johansson (mp) föreslås
att riksdagen avslår propositionen. Motionärerna ser inget behov av att
göra nationaldagen till en helgdag. I sammanhanget konstaterar de även
att enligt regeringens förslag förlängs årsarbetstiden genom att annandag
pingst försvinner som helgdag.
Utskottets ställningstagande
Utskottet, som ansluter sig till regeringens bedömning, tillstyrker
bifall till proposition 23. Därmed avstyrker utskottet motionerna K2,
K3 och K4.
Reservation
Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstagande har föranlett
följande reservation.
Nationaldagen - ny helgdag (v, mp)
av Mats Einarsson (v) och Gustav Fridolin (mp).

Förslag till riksdagsbeslut
Vi anser att förslaget till riksdagsbeslut borde ha följande
lydelse:
Riksdagen bifaller motionerna 2004/05:K2 och 2004/05:K4 samt
avslår proposition 2004/05:23 och motion 2004/05:K3.
Ställningstagande
Som skäl för sitt förslag att göra nationaldagen den 6 juni till allmän
helgdag anför regeringen att "det svenska språket, den svenska historien,
det svenska kulturarvet och det svenska samhällssystemet utgör stora
delar av den nationella identiteten som i en tid med ökad internationalisering
förefaller bli mer och mer betydelsefull". Vi delar inte denna uppfattning.
Tvärtom menar vi att det är angeläget att motverka ett ideologiserat
nationsbegrepp grundat i etnicitet, språk och "kulturarv" och i stället
framhäva det multietniska samhället som naturlig och självklar grund
för medborgarrätt och folksuveränitet. Att framhäva nationaldagen, med
sin historiska bakgrund i en tämligen inskränkt nationalism, genom att
göra den till helgdag vore ett steg i fel riktning. Nationaldagen har
i en del sammanhang använts positivt, för att välkomna nya invånare i
vårt land och motverka främlingsrädsla. Detta arbete skulle försvåras
om dagen gjordes arbetsfri.
Förslaget att ersätta annandag pingst med nationaldagen som helgdag
innebär vidare en arbetstidsförlängning. Vi tror inte att stödet i det
svenska samhället för att ersätta en långhelg med en ledighet som ibland
infaller på en söndag och ibland mitt i en arbetsvecka är stort. I
utredningen som föregått regeringens proposition uttryckte de två största
fackliga organisationerna sitt missnöje med förslaget. LO och Svenskt
Näringsliv har brevledes uppvaktat utskottet för att synliggöra de
problem för ingångna kollektivavtal som den skyndsamma förändringen leder
till. Även av dessa skäl motsätter vi oss regeringens förslag.
Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag
Propositionen
Proposition 2004/05:23 Nationaldagen den 6 juni som allmän helgdag:
Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:253)
om allmänna helgdagar.
Följdmotioner
2004/05:K2 av Mats Einarsson m.fl. (v):
Riksdagen avslår regeringens förslag att göra nationaldagen den 6 juni
till allmän helgdag.
2004/05:K3 av Karin Pilsäter (fp):
Riksdagen beslutar att avskaffa annandag pingst som helgdag utan att
göra den 6 juni till helgdag.
2004/05:K4 av Gustav Fridolin och Mikael Johansson (båda mp):
Riksdagen avslår regeringens proposition om att göra nationaldagen den
6 juni till allmän helgdag och samtidigt avskaffa annandag pingst som
allmän helgdag.
Bilaga 2
Regeringens lagförslag
1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-11-09
Justering: 2004-11-18
Betänkande publicerat: 2004-11-19
Trycklov: 2004-11-19
Reservationer 1
Betänkande 2004/05:KU6

Nationaldagen blir allmän helgdag 2005 (KU6)

Den 6 juni blir en röd dag i almanackan från och med 2005. Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom regeringens förslag om att göra nationaldagen till en allmän helgdag. Beslutet innebär också att annandag pingst från och med 2005 inte längre kommer att vara en allmän helgdag. I många andra länder är nationaldagen en helgdag. Att göra nationaldagen till helgdag i Sverige skulle, enligt regeringen och KU, vara ett sätt att visa att nationaldagen är värd ett större utrymme än vad den har i dag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-11-25
4

Beslut

Beslut: 2004-12-01
1 förslagspunkt, 1 votering

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationaldagen - ny helgdag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (1989:253) om allmänna helgdagar.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2004/05:23 och avslår motionerna 2004/05:K2, 2004/05:K3 och 2004/05:K4.

Reservation 1 (v, mp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (v, mp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1290114
m440011
c17104
fp38145
kd26025
v02505
mp01124
-0000
Totalt25438948

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag