Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut)

Konstitutionsutskottets betänkande 2014/15:KU3

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ändras (KU3)

Riksdagen har beslutat att göra några förändringar i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen för att förbättra möjligheten till internationellt rättsligt samarbete. Sverige har i dag svårt att delta i samarbetet kring vissa ärenden som omfattas av dessa grundlagar, trots att de har svag koppling till Sverige. Ändringen i grundlagarna innebär bland annat att skrifter och tekniska upptagningar inte ska anses vara utgivna i Sverige bara för att de har skickats härifrån till utlandet. Därmed ska de inte omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringarna som vilande. Nu säger riksdagen på nytt ja till förslaget.

Ändringarna gäller från den 1 januari 2015.

Datum för beslutet: 19 november 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Slutligt antar det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KU3 (pdf, 760 kB)

Konstitutionsutskottets betänkande

2014/15:KU3

 

Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut)

 

 

Sammanfattning

I betänkandet anmäls för slutligt beslut det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen. De vilande förslagen innebär att det territoriella tillämpningsområdet för dessa grundlagar inskränks. Vidare görs vissa förtydliganden av det s.k. korrespondentskyddet i grundlagarna och den s.k. delegationsbestämmelsen i tryckfrihetsförordningen. Även vissa språkliga ändringar görs i grundlagarna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

Utskottet föreslår att riksdagen slutligt antar det vilande förslaget till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

 

 

 

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Innehållsförteckning

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Vilande förslag

Utskottets överväganden

Vilande förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Bilaga 1
Förteckning över behandlade förslag

Vilande förslag

Bilaga 2
Vilande lagförslag

 

 

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Vilande lagförslag

Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

Stockholm den 4 november 2014

På konstitutionsutskottets vägnar

Andreas Norlén

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Andreas Norlén (M), Björn von Sydow (S), Veronica Lindholm (S), Jonas Åkerlund (SD), Maria Abrahamsson (M), Jonas Gunnarsson (S), Per-Ingvar Johnsson (C), Agneta Börjesson (MP), Patrick Reslow (M), Emanuel Öz (S), Mathias Sundin (FP), Mia Sydow Mölleby (V), Tuve Skånberg (KD), Emilia Töyrä (S), Berit Högman (S), Lisbeth Sundén Andersson (M) och Jonas Millard (SD).

 

 

 

 

Redogörelse för ärendet

Bakgrund

Grundlagar stiftas genom två likalydande riksdagsbeslut (8 kap. 14 § regeringsformen). Genom det första beslutet antas grundlagsförslaget som vilande. Genom det andra beslutet antas grundlagsförslaget som slutligt. Det andra beslutet får dock inte fattas tidigare än att det efter det första beslutet har hållits val till riksdagen i hela riket och den nyvalda riksdagen har samlats.

Konstitutionsutskottet ska anmäla vilande beslut i ärenden som rör grundlagarna till kammaren för slutligt beslut (9 kap. 24 § första stycket riksdagsordningen).

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 10 april 2014 (bet. 2013/14:KU17, prot. 2013/14:99) att som vilande anta de förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen som lagts fram i regeringens proposition 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område.

De vilande förslagen till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen finns i förteckningen i bilaga 1 och är i sin helhet intagna i bilaga 2.

Övriga lagförslag i regeringens proposition 2013/14:47 antogs av riksdagen den 10 april 2014 (bet. 2013/14:KU17, rskr. 2013/14:211). Dessa lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2014 (SFS 2014:222 och 2014:223).

 

 

 

 

Utskottets överväganden

Vilande förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

Förslagets innebörd i korthet

De vilande förslagen till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen (TF) och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) innebär att det territoriella tillämpningsområdet för dessa grundlagar inskränks. Innebörden av denna inskränkning är att en skrift eller en teknisk upptagning inte ska anses utgiven i Sverige endast på den grunden att den har skickats härifrån till mottagaren i utlandet (1 kap. 6 § TF och 1 kap. 10 § YGL). Syftet med ändringarna är att utvidga möjligheten till internationellt rättsligt samarbete när det gäller vissa situationer där kopplingen till Sverige är svag.

Förslagen innebär även att det i TF och YGL tydliggörs att det s.k. korrespondentskyddet för meddelare, anskaffare och den som på annat sätt medverkar till en framställning i en periodisk skrift som författare eller annan upphovsman endast gäller om meddelandet lämnades eller anskaffandet ägde rum i Sverige (13 kap. 6 § andra stycket TF och 10 kap. 2 § YGL). Förslagen innebär även att ett förtydligande görs av delegationsbestämmelsen i tryckfrihetsförordningen (1 kap. 9 § 4). Innebörden av förtydligandet är att det i fråga om yrkesmässig kreditupplysningsverksamhet finns utrymme att i vanlig lag reglera skyldigheten att lämna information till den som avses med upplysningen och krav på berättigat behov hos den som beställer kreditupplysningen. En ändring görs även i tryckfrihetsförordningen till följd av den nya polisorganisationen. Ändringen innebär att ordet polismyndighet ersätts av ordet polisen. Även vissa språkliga ändringar görs i grundlagarna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

 

Utskottets anmälan och yttrande

Under 2013/14 års riksmöte antog riksdagen som vilande de förslag till lagar om ändring i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som redovisats ovan. Genom detta betänkande anmäls nu det vilande beslutet till kammaren för slutligt beslut.

Med hänvisning till vad utskottet anmälde vid ärendets första behandling tillstyrker utskottet att riksdagen slutligt antar förslaget.


 

 

 

 

Bilaga 1

____

Förteckning över behandlade förslag

Vilande förslag

Riksdagen beslutade den 10 april 2014 (bet. 2013/14:KU17, prot. 2013/14:99) att som vilande anta de förslag till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen som regeringen lagt fram i proposition 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område.

 

 


 

 

Bilaga 2

____

Vilande lagförslag

 


 

 

1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Justering: 2014-11-04
Trycklov: 2014-11-10
Betänkande 2014/15:KU3

Tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ändras (KU3)

Sverige har i dag svårt att delta i internationellt rättsligt samarbete i vissa ärenden som omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, trots att ärendena har svag koppling till Sverige.

Några förändringar i de två grundlagarna gör att den möjligheten kan förbättras. Bland annat ska skrifter och tekniska upptagningar inte anses vara utgivna i Sverige bara för att de har skickats härifrån till utlandet. Därmed ska de inte omfattas av tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett val till riksdagen mellan de två besluten. Under våren 2014 sa riksdagen ja till förslaget om grundlagsändringarna som vilande. Konstitutionsutskottet föreslår nu att riksdagen på nytt säger ja till förslaget.

Ändringarna i grundlagarna ska gälla från den 1 januari 2015.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2014-11-18
Debatt i kammaren: 2014-11-19
4

Beslut

Beslut: 2014-11-19
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Vilande lagförslag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar slutligt det vilande förslaget i bilaga 2 till lag om ändring i tryckfrihetsförordningen och lag om ändring i yttrandefrihetsgrundlagen.

För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument