med anledning av motion om FN-dagen som allmän flaggdag

Utrikesutskottets betänkande 1978/79:UU21

Ärendet är ej beslutat

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Betänkande 1978/79:UU21 (pdf, 53 kB)
Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma.

Utrikesutskottets betänkande

1978/79:21

med anledning av motion om FN-dagen som allmän flaggdag

Motionen

I motionen 1977/78:325 av Arne Blomkvist m. fl. (s) hemställs att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag att FN-dagen görs till allmän flaggdag.

Utskottet

Liknande motionsyrkanden har tillsammans med frågan om införande av en enhetlig ordning för rikets allmänna flaggdagar tidigare behandlats av 1949,1961 och 1973 års riksdagar. Vid alla dessa tillfällen ansåg riksdagen att det borde ankomma på Kungl. Maj:t att ombesörja en fast ordning för bestämmandet av sådana dagar.

Frågan bereddes senast av utrikesutskottet, som i sitt betänkande härom (UU 1973:4) bl. a. lämnade en redogörelse för FN:s strävanden att i olika former få FN-dagen, dvs. den 24 oktober varje år, uppmärksammad i medlemsländerna. Vidare redogjordes för hur FN-dagen brukar högtidlig-hållas i vårt land, något som vid skolor ofta tar sig uttryck även i flaggning, antingen med den svenska flaggan eller med FN:s flagga. Utskottet fann att iakttagandet av fasta former för högtidlighållande av FN-dagen i vårt land skulle stå i god överensstämmelse med de rekommendationer i frågan som FN:s generalförsamling gjort liksom med Sveriges önskan att ge uttryck för stöd åt de ideal som FN representerar.

Enligt vad utskottet erfarit pågår inom justitiedepartementet en förnyad översyn av bl. a. gällande regler för de allmänna flaggdagarna. Därvid uppmärksammas även frågan om eventuellt införande av nya sådana dagar, såsom FN-dagen. Resultat av utredningen i ärendet torde vara att emotse under år 1979.

Utskottet utgår från att de från skilda håll framförda önskemålen om FN-dagen som allmän flaggdag därvid prövas i en positiv anda. Om regeringen i detta sammanhang finner lämpligt att införa reglerom officiell flaggning den 24 oktober, anser utskottet att anvisningar samtidigt bör övervägas för dem som önskar hissa FN-flaggan vid sidan av den svenska.

1 Riksdagen 1978/79. 9 saml. Nr 21


UU 1978/79:21


 


UU 1978/79:21                                                         2

Utskottet hemställer

att riksdagen betraktar motionen 1977/78:325 som besvarad med vad utskottet anfört.

Stockholm den 5 december 1978

På utrikesutskottets vägnar ALLAN HERNELIUS

Närvarande vid ärendets sliiibehandling: Allan Hernelius (m), Anna Lisa Lewén-Eliasson (s), förste vice talmannen Torslen Bengtson (c), Anna-Lisa Nilsson (c), Sture Palm (s), Georg Åberg (fp), Olle Göransson (s). Gunnel Jonäng (c), Ingrid Sundberg (m), Sture Ericson (s). David Wirmark (fp), Karin Söder (c). Jan Bergqvist (s), Bengt Silfverstrand (s) och Axel Andersson (s).

GOTAB 58917   Siockholm 1978


 

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut