Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU10

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 30 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 29 maj 2018

Ärendets gång

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-19
Justering: 2018-05-17
Trycklov: 2018-05-18
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:UbU10

Förslagspunkter

1. Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) med den ändringen att
a) uttrycket "9" ska införas i ingressens fjärde dels-sats mellan "3 kap. 1" och ordet "och",
b) 3 kap. 9 § första och andra styckena ska bestå av ett enda stycke.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:195 och avslår motion

2017/18:4074 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 1 (SD)

2. Brister i tillämpningen av skollagens bestämmelser om de stödinsatser som behövs för att elever ska nå kunskapskraven

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn och analys av den lagstiftning som gäller rätten till särskilt stöd och av skolornas praktiska tillämpning av lagstiftningen samt ge Skolinspektionen ett uppdrag att under två år särskilt granska skolornas arbete med stöd till elever som inte når kunskapsmålen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4117 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

3. Utvärdering av effekterna av garantin för tidiga stödinsatser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att göra en utvärdering av effekterna av att införa den föreslagna lagstiftningen om en garanti för tidiga stödinsatser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4117 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-29
Debatt i kammaren: 2018-05-30
4

Beslut

Beslut: 2018-05-30
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i skollagen (2010:800) med den ändringen att
a) uttrycket "9" ska införas i ingressens fjärde dels-sats mellan "3 kap. 1" och ordet "och",
b) 3 kap. 9 § första och andra styckena ska bestå av ett enda stycke.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:195 och avslår motion

2017/18:4074 av Stefan Jakobsson och Robert Stenkvist (båda SD).

Reservation 1 (SD)

2. Brister i tillämpningen av skollagens bestämmelser om de stödinsatser som behövs för att elever ska nå kunskapskraven

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör göra en översyn och analys av den lagstiftning som gäller rätten till särskilt stöd och av skolornas praktiska tillämpning av lagstiftningen samt ge Skolinspektionen ett uppdrag att under två år särskilt granska skolornas arbete med stöd till elever som inte når kunskapsmålen och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4117 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

3. Utvärdering av effekterna av garantin för tidiga stödinsatser

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen bör ge en lämplig myndighet i uppdrag att göra en utvärdering av effekterna av att införa den föreslagna lagstiftningen om en garanti för tidiga stödinsatser och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motion

2017/18:4117 av Christer Nylander m.fl. (L, M, C, KD) yrkande 3.