Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Läsa för livet

Kulturutskottets betänkande 2013/14:KrU4

Nya mål för att öka läsandet (KrU4)

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i sina egna förutsättningar, få möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet. För att nå dit måste staten fokusera sina insatser på att läsförmågan ska bli bättre, att fler människor regelbundet ska läsa både fack- och skönlitteratur och att det ska bli mer känt att läsningen spelar en viktig roll för utbildning, bildning och hur delaktig man känner sig i samhällslivet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya politiska mål för litteratur- och läsfrämjandet.

Inriktningen på den så kallade biblioteksersättningen ska även i fortsättningen vara att författare och andra upphovsmän ska ersättas när deras verk lånas ut på folk- och skolbiblioteken. Ersättningen ska endast gälla fysiska verk.

Datum för beslutet: 12 december 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:KrU4 (pdf, 530 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:3 Läsa för livet jämte 47 motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen. Vidare behandlas 17 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2013.

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som innebär att alla i Sverige, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens särskilda förutsättningar, ska ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

I propositionen föreslås också att riksdagens tidigare ställningstagande i frågor om biblioteksersättningens utformning inte längre ska gälla samt att riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om ersättningens framtida inriktning. Inriktningen för
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

19 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-11-07
Justering: 2013-11-28
Betänkande publicerat: 2013-12-04
Trycklov: 2013-12-04
Reservationer 37
Betänkande 2013/14:KrU4
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-12-11
4

Beslut

Beslut: 2013-12-12
28 förslagspunkter, 17 acklamationer, 11 voteringar