Lagutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition 1973:23 med förslag till lag om ändring i jordabalken, m.m., jämte motioner

LUs betänkande 1973:LU13

Planerat beslutsdatum:

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut