Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.

Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2012/13:AU5

Ny lag ska reglera vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag (AU5)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

En ny lag ska reglera vilka villkor som ska gälla för anställda på bemanningsföretag som hyrs ut för att arbeta för andra företag. Bakgrunden till lagen är ett EU-direktiv.

Grundprincipen i lagen är att en bemanningsanställd ska ha minst samma grundläggande arbets- och anställningsvillkor som om han eller hon anställts direkt av kundföretaget. Detta gäller bland annat arbetstidens längd, övertid, raster, semester och helgdagar, lön samt skydd mot diskriminering på grund av bland annat kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Arbetsmarknadens parter har rätt att göra undantag från kravet på likabehandling genom kollektivavtal. En lagändring ger fackliga organisationer större möjligheter att vidta stridsåtgärder för att få till stånd kollektivavtal som stärker skyddet för bemanningsanställda. De nya reglerna gäller från den 1 januari 2013. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Riksdagen har tagit ställning till ett antal motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om bemanningsföretag. Riksdagen anser att Sverige bör kräva att EU ska anta ett socialt protokoll för att skydda fackliga rättigheter inom EU. På förslag av arbetsmarknadsutskottet beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om detta. Riksdagen menar att den fria rörligheten inom EU inte får utnyttjas för att pressa löner eller arbetsvillkor. Ett juridiskt bindande socialt protokoll ska göra det tydligt att de grundläggande fackliga rättigheterna, som den fria förhandlings- och konflikträtten samt rätten att fritt teckna kollektivavtal, inte underordnas EU:s ekonomiska friheter. Beslutet innebär att riksdagen sa ja till ett antal motionsförslag från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner.

Datum för beslutet: 28 november 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen punkterna 1 och 3 och delvis bifall till propositionen punkterna 2 och 4. Tillkännagivande om att Sverige bör kräva att EU ska anta ett juridiskt bindande socialt protokoll med bifall till motionerna 2011/12:A235 2011/12:A275 yrk. 1 2012/13:Sf207 yrk. 2 2012/13:A392 yrk. 33 Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:AU5 (pdf, 1 MB)
Sammanfattning

I detta betänkande behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:178 Lag om uthyrning av arbetstagare samt tre motioner som har väckts med anledning av propositionen. Utskottet föreslår att riksdagen, efter enstaka rättelser av uppenbara skrivfel, antar regeringens lagförslag och tillstyrker därmed propositionen delvis och avstyrker följdmotionerna.

Propositionen innehåller förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19 november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag. I propositionen föreslås en lag om uthyrning av arbetstagare och ändringar i bl.a. lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare.

Regeringen föreslår att lagen om uthyrning av arbetstagare ska gälla arbetstagare som är anställda av
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

24 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-10-16
Justering: 2012-11-08
Betänkande publicerat: 2012-11-14
Trycklov: 2012-11-14
Reservationer 13
Betänkande 2012/13:AU5
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-11-22
4

Beslut

Beslut: 2012-11-28
11 förslagspunkter, 6 acklamationer, 5 voteringar