Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Lag om signalspaning m.m.

Försvarsutskottets betänkande 2007/08:FöU14

Lagförslag om signalspaning återförvisas till försvarsutskottet (FöU14)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen beslutade att återförvisa förslaget om en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet till försvarsutskottet. Detta innebär att förslaget skickas tillbaka till försvarsutskottet för ytterligare beredning.

Datum för beslutet: 18 juni 2008
Riksdagens beslut: Återförvisat.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2007/08:FöU14 (pdf, 3 MB)
Sammanfattning

Utskottet behandlade i juni 2007 i betänkande 2006/07:FöU10 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet proposition 2006/07:63. Riksdagen beslutade med anledning av betänkandet att anta huvuddelen av propositionens lagförslag till lag om ändring i lagen om försvarsunderrättelseverksamhet. Riksdagen beslutade också att propositionens förslag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet skulle vila i minst ett år. Utskottet behandlar nu i ett nytt betänkande efter vilandeperioden de förslag i proposition 2006/07:63 som rör signalspaning.

Utskottet behandlar också motionsyrkanden från Socialdemokraterna och Miljöpartiet de gröna som väckts om signalspaning under den allmänna motionstiden hösten 2007.

Konstitutions- och justitieutskotten ansåg i yttranden till försvarsutskottet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

Ingen information att visa
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2008-05-08
Justering: 2008-06-03
Betänkande publicerat: 2008-06-09
Trycklov: 2008-06-09
Reservationer 3
Betänkande 2007/08:FöU14

Lag om signalspaning (FöU14)

Försvarsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till en ny lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet. Försvarets radioanstalt, FRA, ska få genomföra signalspaning när det gäller den telefontrafik, e-post och faxmeddelanden som passerar i tråd (kabel) till och från utlandet. Lagen reglerar också den signalspaning i etern som FRA genomför redan idag.

Flera regler införs till skydd för den enskildes integritet. När myndigheter ger uppdrag till FRA ska de ansöka om ett särskilt tillstånd för detta. De sökbegrepp som ska användas, liksom att förstöring och rapportering sker enligt lagen, ska kontrolleras särskilt. Den myndighet som kontrollerar verksamheten ska få möjlighet att besluta att spaningen ska upphöra och materialet förstöras. Dessutom inrättas ett integritetsskyddsråd vid FRA.

Försvarsutskottet pekar även på ett antal åtgärder för att ytterligare förstärka rättssäkerhets- och kontrollmekanismerna utöver förslagen i propositionen.

Enligt förslaget ska lagarna träda i kraft den 1 januari 2009. FRA börjar sedan få tillgång till trafiken från teleoperatörerna den 1 oktober 2009.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2008-06-17
4

Beslut

Beslut: 2008-06-18
2 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslagen

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
a) lag om ändring i lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet såvitt avser 2 § andra stycket andra meningen,
b) lag om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet,
c) lag om ändring i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation,
med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av lagarna bestäms till den 1 januari 2009 och att bestämmelsen om skyldighet för operatörer som äger tråd att överföra signaler till samverkanspunkter enligt 6 kap. 19 a § ska tillämpas första gången den 1 oktober 2009.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2006/07:63.

2. Rättssäkerhet

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2007/08:Ju446 av Mehmet Kaplan m.fl. (mp) yrkande 2 och
2007/08:Fö261 av Anders Karlsson m.fl. (s) yrkande 14.

Reservation 1 (s)
Reservation 2 (v)
Reservation 3 (mp)