Lag om luftfartsskydd

Justitieutskottets betänkande 2004/05:JUU2

Ärendet är avslutat

Beslutat: 27 oktober 2004

Beslut

Ny lag om luftfartsskydd (JuU2)

En ny lag om luftfartsskydd ersätter den 1 januari 2005 lagen om särskild kontroll på flygplats. Lagen om luftfartsskydd innehåller kompletterande bestämmelser till en EG-förordning om skyddsregler för den civila luftfarten. Den nya lagen innebär att den som driver en flygplats ska ha ansvaret, inklusive det ekonomiska ansvaret, för att det finns tillräckligt med personal, lokaler och utrustning för luftfartsskyddet på den egna flygplatsen. Säkerhetskontrollerna ska även i fortsättningen ske under en polismans ledning, och polisen ska ha det yttersta ansvaret för denna kontroll. Företag som godkänts av myndigheterna får dock själva svara för säkerhetskontrollen av den egna personalen. Det ska finnas ett särskilt avgiftssystem för att finansiera säkerhetskontrollerna av passagerarna och deras bagage.

Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till propositionen med den ändringen att lagen i sin helhet skall träda i kraft den 1 januari 2005.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

3 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2004-09-30
Justering: 2004-10-14
Betänkande publicerat: 2004-10-19
Trycklov: 2004-10-19
Reservationer 5
Betänkande 2004/05:JUU2

Ny lag om luftfartsskydd (JuU2)

En ny lag om luftfartsskydd ersätter den 1 januari 2005 lagen om särskild kontroll på flygplats. Lagen om luftfartsskydd innehåller kompletterande bestämmelser till en EG-förordning om skyddsregler för den civila luftfarten. Den nya lagen innebär att den som driver en flygplats ska ha ansvaret, inklusive det ekonomiska ansvaret, för att det finns tillräckligt med personal, lokaler och utrustning för luftfartsskyddet på den egna flygplatsen. Säkerhetskontrollerna ska även i fortsättningen ske under en polismans ledning, och polisen ska ha det yttersta ansvaret för denna kontroll. Företag som godkänts av myndigheterna får dock själva svara för säkerhetskontrollen av den egna personalen. Det ska finnas ett särskilt avgiftssystem för att finansiera säkerhetskontrollerna av passagerarna och deras bagage. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2004-10-27
4

Beslut

Beslut: 2004-10-27
5 förslagspunkter, 3 acklamationer, 2 voteringar

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Företags säkerhetskontroll av den egna personalen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om luftfartsskydd såvitt avser 2 § tredje stycket.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2003/04:154 i denna del och avslår motion 2003/04:Ju27 yrkandena 1 och 2.

Reservation 1 (m, c, fp, kd)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (m, c, fp, kd)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m043012
c02101
fp04206
kd02805
v22008
mp15002
-0000
Totalt164134051

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

2. Lag om luftfartsskydd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om luftfartsskydd i den mån det inte omfattas av utskottets förslag ovan med den ändringen att tidpunkten för ikraftträdandet av 1-10 §§ bestäms till den 1 januari 2005, då lagen (1970:926) om särskild kontroll på flygplats skall upphöra att gälla.
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2003/04:154 i denna del.

3. Kroppsvisitation utanför behörighetsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju28 yrkande 2.

Reservation 2 (m, fp)

4. Skadeståndsansvar vid bristande säkerhetskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2003/04:Ju28 yrkande 3.

Reservation 3 (m, fp)

5. Finansieringen av säkerhetskontrollerna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2003/04:Ju26, 2003/04:Ju27 yrkande 3 och 2003/04:Ju28 yrkande 1.

Reservation 4 (m)
Reservation 5 (c, fp)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (c, fp)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s1270017
m014212
c02101
fp04206
kd28005
v22008
mp14003
-0000
Totalt191644252

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag