Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kultur för alla

Kulturutskottets betänkande 2014/15:KrU7

Regeringen bör stärka äldres delaktighet i kulturlivet (KrU7)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen uppmanade regeringen att främja äldre människors delaktighet i kulturlivet och att ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre. Satsningen Kultur för äldre initierades 2011 av den förra regeringen. Den syftade till att stärka äldres delaktighet i kulturlivet bland annat genom kulturupplevelser och eget skapande i gemenskap med andra.

Datum för beslutet: 16 april 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motionsyrkandena i punkt 4 Kultur för äldre. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:KrU7 (pdf, 319 kB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlas 21 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden hösten 2014 om kultur för alla.
Utskottet föreslår med anledning av motionsyrkanden ett tillkännagivande till regeringen om vikten av att bejaka äldre människors delaktighet i kulturlivet och ta vara på erfarenheterna från satsningen Kultur för äldre.
Utskottet avstyrker motionsyrkanden om kultur i hela landet. Utskottet hänvisar bl.a. till kultursamverkansmodellen, den modell för fördelning av statliga bidrag till regional och lokal kulturverksamhet som beslutades av riksdagen 2009. Utskottet avstyrker även motionsyrkanden om kulturpeng, en kulturlag, jämställt kulturliv, installation av hörselhjälpmedel i samlingslokaler, kulturhuvudstadsåret i Umeå 2014, Nordens hus i Sverige, centrum för populärkultur,
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

15 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-03-17
Justering: 2015-04-09
Trycklov: 2015-04-09
Reservationer 8
Betänkande 2014/15:KrU7
3

Debatt

Bordläggning: 2015-04-14
Debatt i kammaren: 2015-04-15
4

Beslut

Beslut: 2015-04-16
11 förslagspunkter, 7 acklamationer, 4 voteringar