Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Konsumenträtt

Civilutskottets betänkande 2013/14:CU20

Riksdagen vill snabba på 30 dagars betalningstid mellan företag utan undantag (CU20)

Långa betalningstider är ett problem för många småföretag. Riksdagen vill därför snabba på lagstiftning om 30 dagars betalningstid mellan företag utan möjlighet till undantag. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen.

Företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Men det är tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det. Riksdagen uppmanande våren 2013 regeringen att återkomma med förslag som ytterligare stärker små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Riksdagen konstaterar att det nu har gått över ett år sedan detta tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade redan våren 2013 ett förslag på tvingande regler. Riksdagen anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit med något lagförslag. Regeringen bör snarast återkomma med de efterfrågade lagförslagen. Ställningstagandet gjordes med anledning av en motion från Socialdemokraterna.

Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2013 om konsumenträtt.

Datum för beslutet: 2 april 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till motion 2013/14:N423 yrkande 4. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:CU20 (pdf, 472 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet ett sjuttiotal motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2013 på de konsumentpolitiska och konsumenträttsliga områdena. Motionsyrkandena gäller bl.a. obeställd reklam och telefonförsäljning, bluffakturor, reklam riktad till barn, lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam, sms-lån, betalningstider i näringslivet, leksakers säkerhet och miljömärkning av produkter.

Med bifall till ett motionsyrkande föreslår utskottet att riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför om att regeringen snarast bör återkomma till riksdagen med förslag till lagstiftning som innebär att en fordran vid handelstransaktioner mellan näringsidkare alltid ska betalas senast 30 dagar efter det att borgenären framställt krav på betalning.

Övriga
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

48 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-02-06
Justering: 2014-03-27
Betänkande publicerat: 2014-03-27
Trycklov: 2014-03-27
Reservationer 21
Betänkande 2013/14:CU20
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-04-02
4

Beslut

Beslut: 2014-04-02
17 förslagspunkter, 13 acklamationer, 4 voteringar