Koncernavdrag i vissa fall

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU36

Ärendet är avslutat

Beslutat: 5 maj 2010

Beslut

Nya skatteregler om förluster i utländska dotterbolag (SkU36)

Riksdagen har beslutat om nya regler för koncernavdrag. Reglerna är en anpassning till EU-rätten. Beslutet innebär att ett svenskt moderbolag kan få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom EES-området. Ett villkor är att dotterbolaget har likviderats, upplösts, med en slutlig förlust som följd. Reglerna ska börja att gälla den 1 juli 2010. För att de ska kunna tillämpas måste likvidationen av dotterbolaget ha avslutats efter den 30 juni 2010.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2010-04-22
Justering: 2010-04-22
Betänkande publicerat: 2010-04-27
Trycklov: 2010-04-27
Betänkande 2009/10:SkU36

Nya skatteregler om förluster i utländska dotterbolag (SkU36)

Regeringen har föreslagit nya regler om koncernavdrag. Reglerna är en anpassning till EU-rätten. Förslaget innebär att ett svenskt moderbolag kan få göra avdrag för en förlust hos ett helägt utländskt dotterbolag inom EES-området. Ett villkor är att dotterbolaget har likviderats, upplösts, med en slutlig förlust som följd.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Reglerna ska böra gälla den 1 juli 2010. När det gäller tillämpningen ska likvidationen av dotterbolaget ha avslutats efter den 30 juni 2010.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2010-05-05
4

Beslut

Beslut: 2010-05-05
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Koncernavdrag i vissa fall

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2009/10:194.