Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Kommunala frågor

Finansutskottets betänkande 2015/16:FiU26

Riksdagen vill ha större valfrihet i välfärden (FiU26)

Riksdagen vill att alla ska få välja skola och sjukhus själva

Riksdagen vill att alla
ska få samma möjlighet att välja
skola, sjukhus eller äldre-boende.
I dag är det inte alltid så.

Riksdagen tycker också
att alla som vill starta sjukhus,
skolor och äldre-boenden
måste fråga om lov först.

Riksdagen vill även
att de som till exempel sköter
äldre-boenden dåligt
ska kunna straffas.

Riksdagen har sagt åt regeringen
att se till att det blir
som riksdagen vill.

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Regeringen borde arbeta hårdare för att utveckla valfriheten inom skolan, sjukvården och äldreomsorgen. Det anser riksdagen som riktar ett tillkännagivande om det här till regeringen.

Det har börjat växa fram olika alternativ inom välfärden, som äldreboenden med inriktningar mot olika språkgrupper, särskilda diagnoser eller HBTQ-kompetens. Riksdagen tycker att det är bra, men anser att valmöjligheterna fortfarande är mycket begränsade inom en del områden. Riksdagen vill därför att regeringen ser över hur man kan få till en ännu större valfrihet.

Riksdagen anser också att det krävs tydliga regler och uppföljningssystem för att garantera att skattemedlen används på ett bra sätt. Den föreslår därför att regeringen inför tillståndsplikt för alla privata och kommunala utförare i välfärden. Riksdagen tycker också att det borde finnas tydliga sanktioner kopplade till tillståndet.

Riksdagen vill nu att regeringen tar till sig förslagen och återkommer till riksdagen med konkreta förslag. 

Riksdagen sa nej till övriga motionsförslag som behandlades samtidigt. Förslagen handlade bland annat om avknoppning av offentlig verksamhet och kommunal utjämning.

Datum för beslutet: 17 mars 2016
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att snarast återkomma med förslag på åtgärder när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdstjänster och när det gäller att koppla sanktioner till tillståndsplikten och tillkännager detta för regeringen. Därmed bifaller riksdagen motion 2015/16:1189 och bifaller delvis motionerna 2015/16:2274, 3074, 3225. Riksdagen avslår övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2015/16:FiU26 (pdf, 492 kB)
Sammanfattning

Utskottet föreslår att riksdagen lämnar ett tillkännagivande om att regeringen snarast bör återkomma med förslag på åtgärder för att uppnå det som utskottet anför när det gäller valfrihet, mångfald och kvalitet inom offentligt finansierade välfärdsverksamheter och när det gäller att koppla sanktioner till tillståndsplikten. Utskottet tillstyrker därmed kommittémotion 2015/16:1189 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) yrkande 5. I övrigt föreslår utskottet att riksdagen avslår motionsyrkanden som handlar om välfärdens åtaganden och framtida finansiering, avknoppning av offentlig verksamhet, anställda inom den offentliga sektorn, tillsynsavgifter, momskompensation, kommunal medfinansiering, kommunala bolag och deras konkurrenssituation, teknik och innovation inom välfärden
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

23 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2016-02-09
Justering: 2016-03-08
Trycklov: 2016-03-09
Reservationer 3
Betänkande 2015/16:FiU26
3

Debatt

Bordläggning: 2016-03-15
Debatt i kammaren: 2016-03-16
4

Beslut

Beslut: 2016-03-17
10 förslagspunkter, 9 acklamationer, 1 votering