Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Klimatpolitik

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2013/14:MJU20

Klimatpolitiska frågor (MJU20)

Regeringen har lämnat en skrivelse om Riksrevisionens slutrapport om granskningar inom klimatområdet 2009-2012. Riksrevisionen har granskat om regeringen skapat förutsättningar för effektiva klimatåtgärder, om kostnaderna är rimliga i förhållande till klimatåtgärderna och om regeringen gett en tydlig och samlad bild av åtgärder, kostnader och effekter. Regeringen håller med Riksrevisionen om att avsedda mål och resultat ska uppnås på ett kostnadseffektivt sätt och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten.

Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Riksdagen sa samtidigt nej till motioner främst från allmänna motionstiden 2013 om internationell klimatpolitik, EU:s klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020-2030, vissa övriga EU-frågor, nationell klimatpolitik, luftkvalitet och vindkraft.

Datum för beslutet: 10 juni 2014
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på samtliga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2013/14:MJU20 (pdf, 441 kB)
Sammanfattning

Utskottet behandlar i detta betänkande regeringens skrivelse 2013/14:209 Riksrevisionens rapport om klimat för pengarna och 3 följdmotioner med sammanlagt 17 yrkanden samt 75 motionsyrkanden om klimatpolitik m.m. från allmänna motionstiden 2013.

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av Riksrevisionens rapport Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2012 (RiR 2013:19) och redovisar vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av rapporten. Granskningsrapporten är slutrapporten för Riksrevisionens granskningsstrategi Hållbar utveckling – klimat, och grundar sig på och kompletterar de elva granskningsrapporter som har publicerats under åren 2009 till 2013 inom denna granskningsstrategi. Syftet med slutrapporten för granskningsstrategin var
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

30 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2014-05-08
Justering: 2014-05-27
Betänkande publicerat: 2014-05-28
Trycklov: 2014-05-28
Reservationer 28
Betänkande 2013/14:MJU20
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2014-06-09
4

Beslut

Beslut: 2014-06-10
26 förslagspunkter, 22 acklamationer, 4 voteringar