Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU24

Ärendet är klart för debatt

Planerat beslutsdatum: 23 maj 2018

Nästa händelse: Bordläggning 22 maj 2018

Utskottets förslag

Karensavdrag ersätter karensdag (SfU24)

Regeringen föreslår att karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Detta har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till den motion som lagts med anledning av regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionen.

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2018-04-24
Justering: 2018-05-03
Trycklov: 2018-05-08
Reservationer 2
Betänkande 2017/18:SfU24

Karensavdrag ersätter karensdag (SfU24)

Regeringen föreslår att karensdagen ersätts med ett så kallat karensavdrag. Tanken med ändringen är att ersättningssystemet vid sjukfrånvaro ska bli mer rättvist. Karensavdraget är 20 procent av genomsnittlig veckoersättning av sjuklön. För den som inte omfattas av sjuklönelagen blir karensavdraget en hel dag med kalenderdagsberäknad sjukpenning.

För den med arbetstidsberäknad sjukpenning utgör karensavdraget 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjukpenning. Detta har betydelse för den som exempelvis jobbar långa arbetspass vissa dagar, men har kortare arbetstid andra dagar. Avdraget blir lika stort oavsett vilken dag personen är sjuk. Förslaget gäller inte personer som enbart får inkomst som egenföretagare.

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår också att riksdagen säger nej till den motion som lagts med anledning av regeringens förslag. De nya reglerna ska börja gälla den 1 januari 2019.

Förslagspunkter

1. Lagförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:96 punkterna 1 och 2.

2. Utvärdering av karensdagsreformen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4128 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)

3. Karensavdrag för vissa yrkesgrupper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4128 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)

3

Debatt

Bordläggning: 2018-05-22
Debatt i kammaren: 2018-05-23
4

Beslut

Beslut: 2018-05-23
3 förslagspunkter

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Lagförslaget

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i socialförsäkringsbalken,
2. lag om ändring i lagen (1991:1047) om sjuklön.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2017/18:96 punkterna 1 och 2.

2. Utvärdering av karensdagsreformen

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4128 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkande 3.

Reservation 1 (SD)

3. Karensavdrag för vissa yrkesgrupper

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2017/18:4128 av Linus Bylund m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (SD)