Jordbruksutskottets betänkande i anledning av Kungl. Maj:ts proposition angående utgifter på tilläggsstat III till riksstaten för budgetåret 1970/71 i vad avser anslag inom jordbruksdepartementets verksamhetsområde

JoUs betänkande 1971:JoU28

Planerat beslutsdatum:

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

2

Beredning

3

Debatt

4

Beslut