Störningar på webbplatsen

Under tisdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

Socialutskottets betänkande 2012/13:SoU22

Personer med ekonomiskt bistånd får jobbstimulans (SoU22)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Reglerna i socialtjänstlagen ändras för att öka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete. Samtidigt ökar socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja dessa personer till egen försörjning.

De nya reglerna innebär följande:

  • När socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt biståndet ska inte hela arbetsinkomsten räknas in. För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska bara 75 procent av arbetsinkomsterna räknas in. Beräkningsregeln ska gälla under två år.
  • Socialnämnden får ökade möjligheter att hänvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta om arbetsförmedlingen inte har kunnat erbjuda personen någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
  • När socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd kan hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster räknas in. Gränsen för när socialtjänsten får ta hänsyn till arbetsinkomsterna höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett helt prisbasbelopp per kalenderår.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2013.

Datum för beslutet: 29 maj 2013
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2012/13:SoU22 (pdf, 215 kB)
2012/13:SoU22 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

Socialutskottets betänkande

2012/13:SoU22

Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

Sammanfattning

I betänkandet behandlas regeringens proposition 2012/13:94 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet samt åtta motionsyrkanden som väckts med anledning av propositionen.

I propositionen föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete samt utöka socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Regeringen föreslår därför en förändring av beräkningsgrunden för ekonomiskt bistånd, så att inte hela arbetsinkomsten ska räknas in vid bedömningen av rätten till bistånd. För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till ekonomiskt bistånd. Beräkningsregeln ska gälla under två år.

Vidare föreslås att socialnämnden ges utökade möjligheter att anvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet om denne inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Därutöver föreslår regeringen att gränsen för när hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster ska få beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp per kalenderår.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Utskottet välkomnar propositionen och tillstyrker de föreslagna lagändringarna. Samtliga motionsyrkanden avstyrks.

Betänkandet innehåller tre reservationer och ett särskilt yttrande.

Utskottets förslag till riksdagsbeslut

1.

En ny bestämmelse om jobbstimulans

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 1 b § socialtjänstlagen (2001:453). Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del och avslår motion

2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

2.

Höjd gräns för hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 1 a  § socialtjänstlagen (2001:453). Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del.

3.

Utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453). Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del och avslår motionerna

2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2 och

2012/13:So18 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 1–6.

Reservation 2 (MP)

Reservation 3 (V)

4.

Lagförslagen i övrigt

 

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under förslagspunkterna 1–3 ovan. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del.

Stockholm den 14 maj 2013

På socialutskottets vägnar

Anders W Jonsson

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Anders W Jonsson (C), Lena Hallengren (S), Saila Quicklund (M), Margareta B Kjellin (M), Christer Engelhardt (S), Helena Bouveng (M), Ann Arleklo (S), Isabella Jernbeck (M), Lennart Axelsson (S), Maria Lundqvist-Brömster (FP), Catharina Bråkenhielm (S), Agneta Luttropp (MP), Anders Andersson (KD), Per Ramhorn (SD), Eva Olofsson (V), Meeri Wasberg (S) och Åsa Torstensson (C).

Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning

I proposition 2012/13:94 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen (2001:453), förkortad SoL, för att det ska bli mer lönsamt att arbeta för biståndsmottagare och för hemmavarande barn och skolungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd. Vidare föreslås att socialnämnden ges utökade möjligheter att anvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet för att stärka förmågan till egen försörjning.

Lagrådet har yttrat sig över lagförslagen.

Åtta motionsyrkanden har väckts med anledning av propositionen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och regeringens lagförslag i bilaga 2.

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen (2001:453) i syfte att stärka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete samt utöka socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja biståndsmottagare till egen försörjning. Regeringen konstaterar i propositionen att för många av de som får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet ett huvudsakligt skäl till behovet av bistånd. Eftersom ekonomiskt bistånd normalt sett endast beviljas när andra möjligheter till försörjning saknas är det med nuvarande bestämmelser i socialtjänstlagen inte alltid lönsamt att exempelvis ta tillfälliga jobb eller utöka sin arbetstid. Alla inkomster minskar biståndet i motsvarande mån. Med de nuvarande reglerna skulle många biståndsmottagare i vissa fall inte tjäna något på att jobba eller på att utöka sin arbetstid. Regeringen föreslår därför att beräkningsregeln för ekonomiskt bistånd ändras så att för den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska 25 procent av inkomsterna av anställning inte beaktas vid bedömningen av rätten till bistånd. Beräkningsregeln ska enligt förslaget därefter gälla i två år.

I propositionen uppmuntrar regeringen barn och skolungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd att få erfarenhet av arbetslivet under studietiden och tjäna egna pengar på samma villkor som andra barn. Därför föreslås att gränsen för när socialnämnden får beakta hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster vid bedömningen av rätten till bistånd höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp per kalenderår.

Regeringen anser även att det är viktigt att personer som har försörjningsstöd och inte har kunnat erbjudas lämpliga arbetsmarknadspolitiska insatser får tillgång till kompetenshöjande insatser. Socialnämnden föreslås därför få utökade möjligheter att anvisa den som har försörjningsstöd till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2013.

Utskottets överväganden

Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet

Utskottets förslag i korthet

Riksdagen bifaller regeringens lagförslag om en ny bestämmelse om jobbstimulans, om höjd gräns för hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd samt om utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik. Riksdagen avslår motionsyrkanden om jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet och om utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik.

Jämför reservationerna 1 (V), 2 (MP) och 3 (V) samt särskilt yttrande (S).

Propositionen

En ny bestämmelse om jobbstimulans

I propositionen anförs att människor som söker sig till socialtjänsten för att de inte klarar sin försörjning bör få sådan hjälp att de på sikt kan klara sig utan ekonomiskt bistånd och att biståndets uppgift är att träda in vid korta perioder av försörjningsproblem. Regeringen konstaterar emellertid att biståndet alltmer har blivit en långvarig försörjning för många personer. Arbetslöshet och avsaknad av ersättning från arbetslöshetsförsäkringen anses vara vanligt förekommande orsaker till behovet av ekonomiskt bistånd. Ett av regeringens övergripande mål är att få fler personer i arbete och minska utanförskapet. Ett prioriterat område är därför, enligt regeringen, att ytterligare uppmuntra de biståndsmottagare som kan arbeta att komma i arbete eller att utöka sin arbetstid. Det sätt på vilket rätten till ekonomiskt bistånd är reglerat innebär att alla inkomster minskar biståndet i motsvarande mån. Med de nuvarande reglerna skulle därför många biståndstagare i vissa fall inte tjäna något på att jobba eller på att utöka sin arbetstid. Vid en avvägning med hänsyn till förslagets effekter för enskildas sysselsättning, kostnaderna för en reform och relationen till inkomsterna hos låglönegrupper anser regeringen att det är lämpligt att 25 procent av inkomsterna av anställning inte ska beaktas.

För att bestämmelsen om jobbstimulans i första hand ska nå personer som riskerar att hamna i ett långvarigt biståndsberoende och för att minska risken för fler biståndsmottagare samt för att förbättra effekterna på sysselsättning och arbetade timmar bör det, enligt regeringen, finnas en begränsning av vilka biståndsmottagare som kan omfattas av förslaget. Regeringen föreslår att därför att möjligheten att få behålla 25 procent ska gälla dem som har fått försörjningsstöd i sex månader och att möjligheten att få behålla arbetsinkomst ska gälla under två år. Därefter måste kravet på att försörjningsstöd ska ha lämnats under sex månader i följd uppfyllas på nytt för att beräkningsregeln ska gälla igen. Beräkningsregeln ska inte gälla hemmavarande barns och hemmavarande skolungdomars arbetsinkomster. En ny bestämmelse, 1 b §, föreslås i 4 kap. socialtjänstlagen.

Höjd gräns för hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

Regeringen vill även uppmuntra barn och skolungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd att få erfarenhet av arbetslivet under studietiden och tjäna egna pengar på samma villkor som andra barn. Kontakt med arbetslivet under studietiden underlättar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång. Regeringen föreslår därför att gränsen för när socialnämnden får beakta hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster vid bedömningen av rätten till bistånd höjs från ett halvt prisbasbelopp (dvs. 22 250 kronor under 2013) till ett prisbasbelopp (44 500 kronor under 2013).

Utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd under viss tid till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet

Regeringen anser att det är viktigt att personer som har försörjningsstöd och inte har kunnat erbjudas lämpliga arbetsmarknadspolitiska insatser får tillgång till kompetenshöjande insatser. Regeringen föreslår därför att socialnämnden får möjlighet att kunna anvisa en person som får försörjningsstöd under viss tid att delta i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet oavsett personens ålder, om han eller hon inte har kunnat erbjudas någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd. Det väsentliga blir därmed inte vilken ålder biståndstagaren har utan behovet av kompetenshöjande insats i det enskilda fallet. Syftet med praktiken och den kompetenshöjande verksamheten ska vara att utveckla den enskildes möjligheter att i framtiden försörja sig själv. Verksamheten ska stärka den enskildes möjligheter att komma in på arbetsmarknaden eller, där så är lämpligt, på en fortsatt utbildning och den ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Som tidigare ska socialnämnden dessutom samråda med Arbetsförmedlingen innan ett beslut om anvisning fattas.

Förslaget innebär att socialnämnden ges möjlighet att ställa samma krav, oavsett ålder, på alla som får försörjningsstöd under viss tid. Någon annan ändring av bestämmelsen föreslås inte. Regeringen konstaterar att den föreslagna regleringen inte innebär någon förändring i ansvaret för stödet till biståndsmottagare och att i likhet med vad som gäller i dag bör socialnämndens åtgärder inte ersätta de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetsförmedlingens uppdrag när det gäller arbetslösa som får försörjningsstöd påverkas inte av förslaget.

Vägledning och uppföljning

Regeringen konstaterar att förslaget om jobbstimulans innebär att socialtjänsten måste ha vägledning om hur bestämmelsen och de andra ändringar som föreslås ska tillämpas. Regeringen bedömer därför att Socialstyrelsen bör ges i uppdrag att ta fram en vägledning till stöd för kommunerna att tillämpa de nya bestämmelserna. Vidare bedömer regeringen att tillämpningen och effekterna av den föreslagna bestämmelsen om jobbstimulans behöver följas upp och att uppdrag om det bör lämnas till lämplig myndighet.

Motionerna

I kommittémotion 2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 begärs att regeringens förslag till lag om ändring i SoL i de delar det avser 4 kap. 1 b § avslås. Motionärerna anför att regeringens politik har lett till att allt fler människor har tvingats att ansöka om ekonomiskt bistånd för att kunna försörja sig trots att de endast är arbetslösa eller sjuka. För att förbättra den ekonomiska situationen för dem med lägst ekonomisk standard behövs en översyn av nivån på det ekonomiska biståndet. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande att SoL ändras så att det uttryckligen blir förbjudet att kräva motprestationer för ekonomiskt bistånd, utöver att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

I kommittémotion 2012/13:So18 yrkande 1 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) begärs ett tillkännagivande om Arbetsförmedlingens ansvar för insatser till människor som uppbär försörjningsstöd. Motionärerna anför att Arbetsförmedlingens personal ska vara experter på arbetsmarknadsinsatser, medan kommunen har ett annat fokus. Regeringen bör på lämpligt sätt säkerställa att Arbetsförmedlingens ansvar för insatser till människor som uppbär försörjningsstöd inte kommer att minska. I yrkande 2 begärs ett tillkännagivande om att den enskildes inställning till föreslagen kompetenshöjande insats alltid ska föras in i journalanteckningar. I yrkande 3 begärs ett tillkännagivande om krav på kommunen att dokumentera sitt arbetssätt när det gäller kompetenshöjande insatser på såväl grupp- som individnivå. I yrkande 4 begärs ett tillkännagivande om att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att tillsammans med högskola eller universitet i forskningsprojekt följa utvecklingen av kompetenshöjande insatser som ges av kommunerna. I yrkande 5 begärs ett tillkännagivande om förtydligande riktlinjer från Socialstyrelsen som berör området frivillighet, krav och upplevelse av tvång. I yrkande 6 begärs ett tillkännagivande om en särskild tillsynsfunktion vid Socialstyrelsen dit människor direkt ska kunna höra av sig vid behov. Motionärerna anför att en sådan funktion ska vara lättillgänglig och man ska kunna uttrycka sig på sitt eget sätt och ställa frågor om vad som är rimligt.

Utskottets ställningstagande

Utskottet välkomnar propositionen. För många av de som får ekonomiskt bistånd är arbetslöshet ett vanligt skäl till behovet av bistånd. Med de nuvarande reglerna skulle biståndsmottagare i vissa fall inte tjäna något på att jobba eller på att utöka sin arbetstid. Förslaget om jobbstimulans är en del av regeringens övergripande mål att få fler personer i arbete och minska utanförskapet. Utskottet ställer sig bakom förslaget till ny bestämmelse om jobbstimulans i 4 kap. 1 b § socialtjänstlagen. Därmed avstyrks motion 2012/13:So17 (V) yrkande 1.

Utskottet ser även positivt på att regeringen uppmuntrar barn och skolungdomar i familjer med ekonomiskt bistånd att få erfarenhet av arbetslivet under studietiden och tjäna egna pengar. Kontakt med arbetslivet under studietiden underlättar möjligheterna att komma in på arbetsmarknaden efter avslutad skolgång. Utskottet stöder de föreslagna lagändringarna i 4 kap. 1 a § socialtjänstlagen att gränsen för när socialnämnden får beakta hemmavarande barns och ungdomars arbetsinkomster vid bedömningen av rätten till bistånd höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett prisbasbelopp per kalenderår.

Utskottet vill framhålla vikten av att personer, oavsett ålder, som har försörjningsstöd och inte har kunnat erbjudas lämpliga arbetsmarknadspolitiska insatser får tillgång till kompetenshöjande insatser för att utveckla möjligheterna till självförsörjning. Utskottet delar bedömningen att förslaget inte innebär någon förändring av ansvaret för stödet till biståndsmottagare. Socialnämndens åtgärder ersätter inte de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna. Arbetsförmedlingens uppdrag i sammanhanget påverkas inte av förslaget.

Praktiken eller den kompetenshöjande verksamheten ska utformas med skälig hänsyn till den enskildes individuella önskemål och förutsättningar. Enligt 11 kap. 5 § socialtjänstlagen ska handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser dokumenteras och dokumentationen ska visa beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter av betydelse. Utskottet delar bedömningen att en vägledning till stöd för kommunerna att tillämpa de nya bestämmelserna kan behövas och att tillämpningen och effekterna av den föreslagna bestämmelsen om jobbstimulans behöver följas upp.

Socialstyrelsen har för närvarande tillsyn över socialtjänsten. Den 1 juni 2013 tar Inspektionen för vård och omsorg över tillsynen över socialtjänsten (bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116). Utskottet bedömer inte att det finns anledning att göra något tillkännagivande om en särskild tillsynsfunktion såsom jourtelefon eller liknande. Utskottet ställer sig bakom de föreslagna lagändringarna i 4 kap. 4 § socialtjänstlagen. Därmed avstyrks motionerna 2012/13:So17 (V) yrkande 2 och 2012/13:So18 (MP) yrkandena 1–6.

Reservationer

Utskottets förslag till riksdagsbeslut och ställningstaganden har lett till följande reservationer. I rubriken anges vilken punkt i utskottets förslag till riksdagsbeslut som behandlas i avsnittet.

1.

En ny bestämmelse om jobbstimulans, punkt 1 (V)

 

av Eva Olofsson (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 1 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen i de delar det avser 4 kap. 1 b § samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1 och

avslår proposition 2012/13:94 i denna del.

Ställningstagande

Regeringens politik har lett till att allt fler människor har tvingats ansöka om ekonomiskt bistånd för att kunna försörja sig trots att de endast är arbetslösa eller sjuka. Regeringens förslag innebär ytterligare ett steg mot att det ekonomiska biståndet permanentas som stöd vid arbetslöshet. Därför bör regeringen i stället förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen så att fler människor får en stabilare försörjning samtidigt som de kan erbjudas bättre stöd att återgå i arbete. Regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen i de delar det avser 4 kap. 1 b § bör avslås. För att förbättra den ekonomiska situationen för dem med lägst ekonomisk standard bör regeringen förstärka bostads- och underhållsbidraget samt se över nivån på det ekonomiska biståndet.

Vad jag nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

2.

Utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik, punkt 3 (MP)

 

av Agneta Luttropp (MP).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen i de delar det avser 4 kap. 4 § samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del och motion

2012/13:So18 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 1–6 och

avslår motion

2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2.

Ställningstagande

Förslaget om utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd under viss tid till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet bör bifallas men regeringen bör arbeta vidare med frågan. Arbetsförmedlingens personal ska vara experter på arbetsmarknadsinsatser, medan kommunen har ett annat fokus. Regeringen bör på lämpligt sätt säkerställa att Arbetsförmedlingens ansvar för insatser till människor som uppbär försörjningsstöd inte kommer att minska.

Kompetenshöjande insatser ska i första hand vara ett erbjudande. Regeringen bör se till att det blir ett krav att i socialtjänstens journalanteckningar skriva in vilken inställning den enskilde har till insatserna. Vidare bör regeringen återkomma med krav på hur kommunen ska dokumentera sitt arbetssätt när det gäller kompetenshöjande insatser på såväl grupp- som individnivå för att utvecklingen ska vara möjlig att följa och utvärdera.

Regeringen bör därutöver ge Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans med högskola eller universitet i forskningsprojekt följa utvecklingen av kompetenshöjande insatser som ges av kommunerna. Med tanke på verksamheter som finns och har funnits bör regeringen se till att Socialstyrelsen ger ut förtydligande riktlinjer som berör området frivillighet, krav och upplevelse av tvång. Regeringen bör även se till att det inrättas en särskild tillsynsfunktion, såsom en jourtelefon eller liknande, vid Socialstyrelsen dit människor direkt ska kunna höra av sig vid behov.

Vad jag nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

3.

Utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik, punkt 3 (V)

 

av Eva Olofsson (V).

Förslag till riksdagsbeslut

Jag anser att förslaget till riksdagsbeslut under punkt 3 borde ha följande lydelse:

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen i de delar det avser 4 kap. 4 § samt tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i reservationen. Därmed bifaller riksdagen motion

2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2 och

avslår proposition 2012/13:94 i denna del och motion

2012/13:So18 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 1–6.

Ställningstagande

Förslaget om utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd under viss tid till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet bör avslås. Det är inte rimligt att staten på detta sätt vältrar över kostnader och ansvar för arbetslösheten på kommunerna. I stället för skärpta villkor för försörjningsstöd bör staten avlasta kommunerna och återta ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Regeringen bör tillsätta en utredning om införande av ett uttryckligt förbud i socialtjänstlagen om att kräva motprestationer för ekonomiskt bistånd, utöver att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

Vad jag nu har anfört bör riksdagen som sin mening ge regeringen till känna.

Särskilt yttrande

Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet (S)

Lena Hallengren (S), Christer Engelhardt (S), Ann Arleklo (S), Lennart Axelsson (S), Catharina Bråkenhielm (S) och Meeri Wasberg (S) anför:

Vi stöder förslaget om jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet och vill uppmärksamma att vi har lagt liknande förslag i Socialdemokraternas budgetförslag för 2012. Försörjningsstödet är inte tänkt för personer vars främsta försörjningshinder är arbetslöshet eller sjukdom. Så är dock fallet i dag för allt fler. Det kanske största problemet med försörjningsstöd för personer i denna situation är behovsprövningen som innebär att försörjningsstödet minskas fullt ut med intjänad inkomst. Vi är övertygade om att alla människor som har arbetsförmåga vill arbeta och försörja sig själva. Då arbetslösa med försörjningsstöd sällan kan räkna med att få ett heltidsarbete från början utan vanligtvis erbjuds deltidsarbete eller enstaka timmar blir följden ofta att en arbetsinsats inte leder till någon som helst förbättring av personens ekonomiska situation. Detta är inte rimligt. I syfte att stödja arbetsinträde för arbetslösa med försörjningsstöd anser vi att det är motiverat att inte hela arbetsinkomsten ska räknas in vid bedömningen av rätten till bistånd, förutsatt att detta gäller under en begränsad tid.

Bilaga 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:94 Jobbstimulans inom det ekonomiska biståndet:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

Följdmotionerna

2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V):

1.

Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen i de delar det avser 4 kap. 1 b §.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att socialtjänstlagen bör ändras så att det uttryckligen blir förbjudet att kräva motprestationer för ekonomiskt bistånd, utöver att stå till arbetsmarknadens förfogande och vara inskriven på Arbetsförmedlingen.

2012/13:So18 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP):

1.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Arbetsförmedlingens ansvar för insatser till människor som uppbär försörjningsstöd.

2.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att den enskildes inställning till föreslagen kompetenshöjande insats alltid ska föras in i journalanteckningar.

3.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om krav på kommunen att dokumentera sitt arbetssätt när det gäller kompetenshöjande insatser på gruppnivå såväl som på individnivå.

4.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Socialstyrelsen bör få i uppdrag att tillsammans med högskola eller universitet i forskningsprojekt följa utvecklingen av kompetenshöjande insatser som görs av kommunerna.

5.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förtydligande riktlinjer från Socialstyrelsen som berör området frivillighet, krav och upplevelse av tvång.

6.

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en särskild tillsynsfunktion på Socialstyrelsen som människor ska kunna höra av sig till direkt vid behov.

Bilaga 2

Regeringens lagförslag

1

Förslag

2 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-23
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-15
Trycklov: 2013-05-15
Reservationer 3
Betänkande 2012/13:SoU22

Personer med ekonomiskt bistånd får jobbstimulans (SoU22)

Reglerna i socialtjänstlagen ändras för att öka möjligheterna för personer med ekonomiskt bistånd att försörja sig själva genom arbete. Samtidigt ökar socialtjänstens möjligheter att stimulera, uppmuntra och stödja dessa personer till egen försörjning.

De nya reglerna innebär följande:

  • När socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt biståndet ska inte hela arbetsinkomsten räknas in. För den som har fått försörjningsstöd under sex månader i följd ska bara 75 procent av arbetsinkomsterna räknas in. Beräkningsregeln ska gälla under två år.
  • Socialnämnden får ökade möjligheter att hänvisa en biståndsmottagare till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta om arbetsförmedlingen inte har kunnat erbjuda personen någon lämplig arbetsmarknadspolitisk åtgärd.
  • När socialtjänsten räknar ut om ett hushåll har rätt till ekonomiskt bistånd kan hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster räknas in. Gränsen för när socialtjänsten får ta hänsyn till arbetsinkomsterna höjs från ett halvt prisbasbelopp till ett helt prisbasbelopp per kalenderår.

De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2013. Socialutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-23
4

Beslut

Beslut: 2013-05-29
4 förslagspunkter, 2 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 29 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. En ny bestämmelse om jobbstimulans

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 1 b § socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del och avslår motion
2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 1.

Reservation 1 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M970010
MP20005
FP19005
C19004
SD19001
V01702
KD17002
Totalt29117041

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Höjd gräns för hemmavarande barns och skolungdomars arbetsinkomster i hushåll med ekonomiskt bistånd

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 1 a  § socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del.

3. Utökade möjligheter att anvisa den som får försörjningsstöd till praktik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i 4 kap. 4 § socialtjänstlagen (2001:453).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del och avslår motionerna
2012/13:So17 av Eva Olofsson m.fl. (V) yrkande 2 och
2012/13:So18 av Magnus Ehrencrona m.fl. (MP) yrkandena 1-6.

Reservation 2 (MP)
Reservation 3 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1000012
M99008
MP01915
FP19005
C20003
SD19001
V00172
KD17002
Totalt274191838

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Lagförslagen i övrigt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) i den mån lagförslagen inte omfattas av vad utskottet föreslagit under förslagspunkterna 1-3 ovan.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:94 i denna del.