Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU13

Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas (TU13)

Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Datum för beslutet: 3 juni 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition. Tillkännagivande om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafikbranschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU13 (pdf, 4 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:120 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Vidare behandlas 48 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014.
Propositionen innehåller förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Direktivet innehåller delvis nya regler om möjligheter att undanta vissa järnvägsnät och verksamheter från delar av regelverket. Regeringen föreslår därför att järnvägslagens tillämpnings- och undantagsbestämmelser justeras. Lagen kompletteras även med ytterligare regler om tillhandahållande av järnvägstjänster. Regeringen föreslår även att den nuvarande bestämmelsen om särskilt tillstånd för den som bedriver
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

30 motioner, 1 proposition

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-28
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-22
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:TU13

Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas (TU13)

Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Trafikutskottet föreslår att riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Utskottet menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.

Trafikutskottet föreslår också att riksdagen säger ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-27
Debatt i kammaren: 2015-05-28
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 3 juni 2015

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:

Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i järnvägslagen (2004:519) med de ändringarna att
a) den nya paragrafen 1 kap. 6 § betecknas 1 kap. 7 § och
b) tidpunkten för ikraftträdande bestäms till den 1 juli 2015. För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

2. Järnvägssystemets organisation

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 0 19 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 290 19 0 40


3. Samhällsuppdrag

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

4. Underhåll av statens järnvägsinfrastruktur

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 11
MP 21 0 0 4
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 182 126 0 41


5. Ansvar för järnvägsstationer m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

6. Kapacitetstilldelning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

7. Resenärsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (M, C, FP, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 0 17 0 2
S 104 0 0 9
M 0 77 0 7
SD 38 0 0 11
MP 22 0 0 3
C 0 18 0 4
V 19 0 0 2
KD 0 14 0 2
Totalt 183 126 0 40


8. Statistik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

9. Vissa säkerhetsfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
FP 17 0 0 2
S 104 0 0 9
M 77 0 0 7
SD 1 37 0 11
MP 22 0 0 3
C 18 0 0 4
V 19 0 0 2
KD 14 0 0 2
Totalt 272 37 0 40


10. Ökad kollektivtrafik

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anför

om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafikbranschens
mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås.


För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

11. Upprivning av kollektivtrafiklagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

12. Tillgänglighet inom kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

13. Prissättningen på Öresundsbron

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

14. Cykel på kollektivtrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

15. Arlandabanan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument

16. Gotlandstrafiken

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: För mer information om förslagspunkten, se ärendets PDF-dokument