Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2014/15:TU13

Statens roll viktig för att kollektivtrafiken ska kunna fördubblas (TU13)

Den svenska kollektivtrafikbranschen satte 2008 upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken till 2020. Riksdagen gjorde ett tillkännagivande till regeringen om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att målet ska kunna nås. Trafikutskottet, som har förberett riksdagens beslut, menar att beslut om kollektivtrafik i första hand tas på regional nivå, men poängterar att även staten kan vidta åtgärder, till exempel när det gäller infrastruktur.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om vissa lagändringar för att genomföra EU:s direktiv om att inrätta ett gemensamt europeiskt järnvägsområde.

Datum för beslutet: 3 juni 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall till proposition. Tillkännagivande om statens roll i att bidra till att skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafikbranschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås. Bifall och delvis bifall till motionsyrkanden om detta. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:TU13 (pdf, 4 MB)
Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2014/15:120 Ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Vidare behandlas 48 motionsyrkanden från den allmänna motionstiden 2014.
Propositionen innehåller förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/34/EU om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde. Direktivet innehåller delvis nya regler om möjligheter att undanta vissa järnvägsnät och verksamheter från delar av regelverket. Regeringen föreslår därför att järnvägslagens tillämpnings- och undantagsbestämmelser justeras. Lagen kompletteras även med ytterligare regler om tillhandahållande av järnvägstjänster. Regeringen föreslår även att den nuvarande bestämmelsen om särskilt tillstånd för den som bedriver
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

30 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-04-28
Justering: 2015-05-21
Trycklov: 2015-05-22
Reservationer 9
Betänkande 2014/15:TU13
3

Debatt

Bordläggning: 2015-05-27
Debatt i kammaren: 2015-05-28
4

Beslut

Beslut: 2015-06-03
16 förslagspunkter, 12 acklamationer, 4 voteringar