Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor

Trafikutskottets betänkande 2011/12:TU5

Riksdagen vill ha effektivare och mer samordnat järnvägsunderhåll (TU5)

Spela video
Laddar {{loadingpercent}}%
Spela video
Spela video

00:00 00:00
00:00

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att snarast återkomma med förslag på hur underhållet av järnvägen kan organiseras på ett effektivt och samordnat sätt. En viktig orsak till de senaste årens problem med tågtrafiken är enligt riksdagen att järnvägsinfrastrukturen är dåligt underhållen och sliten. Riksdagen anser dagens system, där underhållet har skilts från Trafikverket och i stället sköts av upphandlade företag, inte fungerar. Beslutet grundar sig på motioner från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Riksdagen sa nej till övriga motioner från allmänna motionstiden 2011 om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om att kollektivtrafiklagen ska utvidgas till att även gälla kollektivtrafik på vatten. Lagändringen anses skapa ett mer sammanhållet kollektivtrafiksystem inom varje län som bättre tillgodoser resenärernas behov.

Regeringen har lämnat sin syn på vissa frågor om Arlandabanan i en skrivelse som trafikutskottet har granskat. Utskottet håller med regeringen om att trafiken på Arlandabanan är väl integrerad. I avtalet med företaget A-train som sköter trafiken finns en möjlighet att säga upp avtalet när det har varit i kraft i 15 år. Möjligheten kan utnyttjas från juli 2010 om regeringen anser att trafiken inte har utvecklats enligt förväntan. Regeringen gör bedömningen att det inte finns någon orsak att utnyttja möjligheten och utskottet håller med. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 7 juni 2012
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.
Utskottets förslag till beslut: Delvis bifall på proposition punkterna 1 och 2. Delvis bifall på motionerna T343 yrkande 5, T372, T429 yrkande 8 och T459 yrkande 2. Avslag på övriga motioner.

Hela betänkandet

Betänkande 2011/12:TU5 (pdf, 866 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2011/12:76 Komplettering av kollektivtrafiklagen och skrivelse 2011/12:93 Arlandabanan. Vidare behandlas 4 följdmotioner och 27 motioner om järnvägs- och kollektivtrafikfrågor från allmänna motionstiden 2011.

Propositionen innehåller förslag till kompletteringar i kollektivtrafiklagen och förslag till en följdändring i järnvägslagen. Syftet med de föreslagna ändringarna i kollektivtrafiklagen är bl.a. att utvidga såväl kollektivtrafiklagen som EU:s kollektivtrafikförordning till att även omfatta kollektivtrafik till sjöss. Utskottet anser att förslagen främjar ett trafikslagsövergripande synsätt och därmed resenärernas behov av ett sammanhållet system av kollektivtrafik. Utskottet anser även i övrigt att förslagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

32 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-20
Justering: 2012-05-22
Betänkande publicerat: 2012-05-23
Trycklov: 2012-05-23
Reservationer 19
Betänkande 2011/12:TU5
3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-05-31
4

Beslut

Beslut: 2012-06-07
17 förslagspunkter, 9 acklamationer, 8 voteringar