Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Inkomstskatt

Skatteutskottets betänkande 2014/15:SkU16

Nej till förslag om inkomstskatter (SkU16)

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2014 som gäller inkomstbeskattningen av fysiska personer. Motionerna handlar bland annat om skatteskalan, bilförmån, reseavdrag, personalvårdsförmåner, gåvor till ideella ändamål, personaloptioner, pensionsförsäkringar, avgifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor.
 
Riksdagen har också behandlat en skrivelse från regeringen som innehåller en återkallelse av en tidigare lagd proposition om skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el. Riksdagen la skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Datum för beslutet: 12 mars 2015
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut: Skrivelsen läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Hela betänkandet

Betänkande 2014/15:SkU16 (pdf, 416 kB)
Sammanfattning

I betänkandet behandlar utskottet motioner om inkomstskatter. Vid behand­lingen hösten 2014 av regeringens budgetförslag för 2015 tog riksdagen även ställning till motioner från oppositionspartierna om sådana skatteförändringar som utgjorde en del av deras budgetförslag. I detta betänkande behandlar skatte­utskottet de kvarvarande motionsyrkanden som väckts under den all­männa motionstiden 2014 och som gäller frågor med anknytning till inkomst­beskattningen av fysiska personer.
Motionerna innehåller förslag som rör skatteskalan och grundavdrag, av­gifter till fackföreningar och arbetslöshetskassor, bilförmån, reseavdrag, per­sonal­vårds­förmåner, hälsofrämjande åtgärder, gåvor till ideella ändamål, HUS-avdrag, personaloptioner och pensionsförsäkringar.
I betänkandet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
1

Förslag

82 motioner
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2015-02-12
Justering: 2015-03-05
Trycklov: 2015-03-05
Reservationer 5
Betänkande 2014/15:SkU16
3

Debatt

Bordläggning: 2015-03-10
Debatt i kammaren: 2015-03-11
4

Beslut

Beslut: 2015-03-12
11 förslagspunkter, 9 acklamationer, 2 voteringar