Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey

Skatteutskottets betänkande 2009/10:SkU5

Ärendet är avslutat

Beslutat: 12 november 2009

Beslut

Sverige tecknar skatteavtal med Guernsey (SkU5)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey, enligt ett beslut i riksdagen. Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Guernsey. Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt. Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2009-10-22
Justering: 2009-11-03
Betänkande publicerat: 2009-11-05
Trycklov: 2009-11-04
Betänkande 2009/10:SkU5

Sverige tecknar skatteavtal med Guernsey (SkU5)

Sverige ska ingå informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey, enligt ett förslag från regeringen.

Syftet med informationsutbytesavtalet är att kunna genomföra effektivare skattekontroll av kapitalplaceringar och inkomster i Guernsey.

Syftet med de partiella skatteavtalen är bland annat att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt.

Lagarna ska träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2009-11-12
4

Beslut

Beslut: 2009-11-12
1 förslagspunkt, 1 acklamation

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen
dels godkänner
1. avtalet mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
2. avtalet mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
3. avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
4. avtalet mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik,
dels antar regeringens förslag till
5. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om utbyte av upplysningar i skatteärenden,
6. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey om förfarande för ömsesidig överenskommelse vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap,
7. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av fysiska personer,
8. lag om avtal mellan Sverige och Guernsey för undvikande av dubbelbeskattning av företag som använder skepp eller luftfartyg i internationell trafik.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2008/09:209 punkterna 1-8.